Komisija "revizavo" Kuršėnus

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se ko­mer­ci­nių pa­tal­pų sa­vi­nin­kams, no­rin­tiems per­da­žy­ti fa­sa­dus, re­ko­men­duo­ja­ma per­da­žy­ti vi­są pa­sta­tą ar­ba vie­ną jo aukš­tą, su­ku­riant vien­ti­su­mą.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė Kur­šė­nų mies­to cent­ri­nės da­lies tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros tai­syk­lėms įgy­ven­din­ti įver­ti­no si­tua­ci­ją Kur­šė­nuo­se.

Ši ko­mi­si­ja vyk­do Kur­šė­nų mies­to cent­ri­nės da­lies tvar­ky­mo prie­žiū­rą, nag­ri­nė­ja gy­ven­to­jų pra­šy­mus dėl tech­ni­nių pro­jek­tų sta­ty­bos, re­mon­to ar re­no­va­ci­jos dar­bams lei­di­mų.

Ko­mi­si­ja jau anks­čiau yra pa­tei­ku­si pa­sta­tų sa­vi­nin­kams re­ko­men­da­ci­jas, kad jie įver­tin­tų sa­vo pa­sta­tų būk­lę ir pa­teik­tų fa­sa­dų spren­di­mų va­rian­tus, pa­gal ku­riuos bū­tų re­mon­tuo­ja­mi, mo­der­ni­zuo­ja­mi jiems pri­klau­san­tys Kur­šė­nų cent­ri­nės da­lies pa­sta­tai.

Re­ko­men­da­ci­jo­se yra nu­ma­ty­ta, kad, pa­vyz­džiui, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­tal­pų fa­sa­dai ne­be­bū­tų da­žo­mi lo­pais – tik apie sa­vo įė­ji­mą ir lan­gus. Jei­gu ko­mer­ci­nių pa­tal­pų sa­vi­nin­kas no­ri per­da­žy­ti fa­sa­dą, tai tu­ri per­da­žy­ti per vi­są aukš­tą ar pa­sta­tą su­ku­riant jo vien­ti­su­mą.

Ko­mi­si­ja yra ga­vu­si pa­siū­ly­mą dėl vie­no J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės na­mo fa­sa­de no­ri­mų įreng­ti įė­ji­mo ir laip­tų. Pa­reiš­kė­jui nu­ro­dy­ta at­kreip­ti dė­me­sį į re­ko­men­da­ci­jas.

Ko­mi­si­jos na­riai ap­žiū­rė­jo ir ki­tus cent­ri­nės da­lies ob­jek­tus. Trims dau­gia­bu­čiams J. Ba­sa­na­vi­čiaus bei S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vių san­kir­to­je jau yra pa­reng­ti re­no­va­ci­jos tech­ni­niai pro­jek­tai, ta­čiau kol kas neat­si­ra­do sta­ty­bos dar­bų ran­go­vų.

Pa­sak ko­mi­si­jos na­rių, re­no­va­vus šiuos pa­sta­tus, ge­ro­kai pa­gra­žė­tų mies­to cent­ras. Pri­pa­žin­ta, kad bū­ti­na at­nau­jin­ti fa­sa­dus ir ke­le­tui Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­sta­tų, vie­nas to­kių – bu­vu­sios Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos pa­sta­tas.

Ko­mi­si­jos na­riai ap­žiū­rė­jo iš išo­rės ir vi­daus bu­vu­sį mies­to ki­no teat­ro pa­sta­tą, ku­rį yra įsi­gi­ję pri­va­tūs as­me­nys. Šis pa­sta­tas yra re­konst­ruo­ja­mas. Su ko­mi­si­ja su­si­ti­kęs šio pa­sta­to sa­vi­nin­kas ža­dė­jo, kad fa­sa­das bus pa­gra­žin­tas dar šie­met.

Ko­mi­si­jos na­riai ap­si­lan­kė ir Ka­pų gat­vė­je, kur įreng­ti mo­der­nūs pu­siau po­že­mi­niai at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Svars­ty­ta, ar ga­li­ma bū­tų įreng­ti pės­čių­jų ta­ką nuo dau­gia­bu­čio na­mo link šių kon­tei­ne­rių.