Koks bus Šiaulių miestas 2033 metais?

Vitalio LEBEDŽIO nuotr.
Pradedama rengti Šiaulių miesto strategija iki 2033 metų.
Šiaulių miesto savivaldybė žvelgia į ateitį ir pradeda planuoti naujus darbus, kurie yra būtini pabaigus įgyvendinti 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Siekiant užtikrinti darnią ir subalansuotą tolesnę Šiaulių miesto plėtrą bei sustiprinti miesto konkurencingumą Lietuvoje ir net platesniame kontekste, pradedamas rengti naujas planas ateinančiam 2025-2033 m. laikotarpiui.

Savivaldybė drauge su konkursą laimėjusiais strateginiais konsultantais UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" (EKT) iki kitų metų vasaros turi parengti ne tik ilgalaikį miesto planavimo dokumentą, bet ir strateginį veiklos planą, kad šie du planavimo dokumentai būtų glaudžiai susiję.

Strateginis plėtros planas – tai miesto ateities gairės, aprėpiančios strateginius miesto plėtros tikslus, uždavinius ir priemones. Tai svarbiausias miesto dokumentas, kuriame atsižvelgiama ne tik į esamą situaciją bei nuveiktus darbus, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas gyventojų ateities lūkesčiams, kurie bus identifikuoti ne tik atlikus kiekybinę gyventojų nuomonės apklausą, bet ir organizuojant teritorines viešąsias diskusijas. Be to, aktyviausi Šiaulių miesto organizacijų, verslų ir kitų institucijų atstovai, bus kviečiami aktyviai dalyvauti tematinėse darbo grupėse.

Po šią savaitę įvykusio pirmojo Šiaulių miesto savivaldybės vadovų ir EKT atstovų susitikimo, projektą įgyvendinsiančios įmonės vardu, strateginio planavimo ekspertė Vaiva Garlinskė kalbėjo: "Pirmiausiai smagu grįžti į miestą, prie kurio ankstesnės strategijos rengimo ir teko prisidėti. Antra smagu matyti tuos pačius, entuziastingus žmones, kurie dirba ir dega noru siekti dar didesnio proveržio mieste. Trečia, bet matyt svarbiausia – matyti, kad prieš 8 metus iškelti ambicingi tikslai ir rodikliai yra įgyvendinami. Pamenu, kaip ilgai teko diskutuoti, ar sutikti su gyventojų skaičiaus didelę mažėjimo tendenciją rodančiu rodikliu ir pripažinti, kad siektina gyventojų skaičiaus reikšmė bus tokia žema, ar būti optimistais ir išsikelti tikslą – neiškristi iš simbolinio 100-uko (100 tūkst. gyventojų turintys miestai) sąrašo. Meras tuomet kalbėjo: "Mes nudirbsime daug darbų, bet šiame sąraše turime likti!" Ir prašau, po 8 metų, visos tendencijos paneigtos ir mes esame tame pačiame 100-uke. Labai įdomu bus išanalizuoti, kaip sekėsi ir kitose, miestui svarbiose srityse".

Projektas bus įgyvendinamas keturiais etapais. Pirmasis – tai parengiamieji darbai, apimantys esamos situacijos ir išteklių analizę, praėjusio laikotarpio strateginio plano įgyvendinimo analizę, įvertinant svarbiausius miesto pasiekimus ir ryškiausias problemas. Antrasis – savivaldybės gyventojų lūkesčių apklausa, viešųjų diskusijų teritoriniu principu organizavimas ir kiti darbai, siekiant kuo aktyvesnio visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Trečiuoju etapu bus rengiamas strateginis dokumentas – Šiaulių miesto strateginis plėtros planas 2025-2033 metams. Bus formuluojama miesto vizija, tikslai, uždaviniai, priemonės bei rodikliai. 

Dokumentas bus rengiamas tiek diskutuojant su miesto vadovais, strateginės plėtros taryba, tiek atskirose tematinėse darbo grupėse pagal miesto veiklos sritis ir gyventojams teikiamas paslaugas – švietimo, sveikatos apsaugos, ekonomikos, kultūros ir kitas. Etapo pabaigoje numatyta tvirtinti ir viešinti parengtą plėtros plano dokumentą. Ketvirtojo etapo metu, kuris bus įgyvendinamas lygiagrečiai su strateginio dokumento rengimu, numatyti darbai, skirti Šiaulių miesto 2025-2027 m. strateginio veiklos plano parengimui.

Paslaugų tiekėjų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vardu, kviečiame aktyviai prisidėti prie Šiaulių miesto ateities kūrimo, sekti naujienas specialioje www.siauliai.lt rubrikoje bei socialinėje medijoje, apie vykstančius renginius, susitikimus, apklausas ir pan.

Užs. Nr. 532652