"Atsakingas darbas – statyti valstybės namus"

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras, prieš tris de­šimt­me­čius pi­lie­ti­nę veik­lą pra­dė­jo su Ža­lių­jų ju­dė­ji­mu ir iki šiol ima­si ap­lin­ko­sau­gi­nių ini­cia­ty­vų.
Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SĖ­JŪ­NAS, Ko­vo 11-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­to sig­na­ta­ras, iki šiol ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.
In­ter­viu "Šiau­lių kraš­tui" jis kal­ba ne tik apie ke­lią į 1990-ųjų ko­vo 11-ąją ir iš­si­pil­džiu­sį lais­vės lū­kes­tį, bet ir apie nu­si­vy­li­mus. Tarp jų – par­ti­ja, ku­rios stei­gė­ju pa­ts bu­vo.

Il­gai bren­dęs spren­di­mas

In­ter­viu su Al­gi­man­tu Sė­jū­nu pra­de­da­me nuo ak­tua­li­jos, apie ku­rią ne­ga­li­me ne­pak­laus­ti. Jis – il­ga­me­tis Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų na­rys, prieš ke­lias sa­vai­tes pa­li­ko par­ti­ją.

– Jūs esa­te ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo da­ly­vis, ašt­riai ke­lia­te ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mas, ta­čiau ap­si­spren­dė­te pa­lik­ti Tė­vy­nės są­jun­gą, ku­rio­je bu­vo­te nuo pat jos įstei­gi­mo. Ko­dėl?

– Ma­no veik­los pra­džia – Ža­lių­jų ju­dė­ji­mas. Šią veik­lą tę­siu ir da­bar, nes esu pa­si­bai­sė­jęs, kad di­džiu­liai Eu­ro­pos Są­jun­gos mi­li­jo­nai, skir­ti gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai ge­rin­ti, yra nau­do­ja­mi ma­si­niam me­džių nai­ki­ni­mui ir be­to­ni­nių trin­ke­lių klo­ji­mui. Ma­nau, kad kli­ma­to kai­ta su­ma­žė­tų ne ker­tant me­džius, o juos pa­pil­do­mai so­di­nant.

Iš tie­sų, bu­vau Tė­vy­nės są­jun­gos vie­nas iš stei­gė­jų ir il­ga­me­tis jos na­rys. Da­bar iš jos pa­si­trau­kiau. Tai ne­bu­vo leng­vas spren­di­mas. Jo is­to­ri­ja il­ga.

1992 me­tais Sei­mo rin­ki­mus triuš­ki­na­mai lai­mė­jo LDDP, bu­vu­si ko­mu­nis­tų par­ti­ja. Ji ne­kė­lė pa­si­ti­kė­ji­mo, bu­vo ne­ri­mo ir abe­jo­nių – kad tik ne­pa­suk­tų at­gal į so­vie­ti­ją.

1993 me­tais grį­žau į Šiau­lius or­ga­ni­zuo­ti nau­jos Są­jū­džio pa­grin­du ku­ria­mos par­ti­jos, bu­vau iš­rink­tas mies­to Są­jū­džio sky­riaus pir­mi­nin­ku. Lei­do­me laik­raš­tį "Auš­ros alė­ja" – mū­sų žo­dis ir idė­jos pa­siek­da­vo skai­ty­to­jų pro­tus. Or­ga­ni­za­vo­me įvai­rius ren­gi­nius, ak­ci­jas, kon­fe­ren­ci­jas, mi­nė­ji­mus. Ta­po­me nau­ja, pa­ste­bi­ma jė­ga mies­te.

Su­bū­rė­me stip­rų sky­rių ir kar­tu su bend­ra­žy­giais ta­po­me 1995 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną nau­jai įsteig­tos par­ti­jos – Tė­vy­nės Są­jun­gos (Lie­tu­vos kon­ser­va­to­riai) stei­gė­jais.

1995 m. lau­kė pir­ma­sis mū­sų sky­riaus iš­ban­dy­mas – sa­vi­val­dos rin­ki­mai. Su­lau­kė­me įspū­din­go pa­lai­ky­mo – net 45 pro­cen­tai mies­tie­čių bal­sa­vo už mus. Tai bu­vo ge­riau­sias re­zul­ta­tas vi­so­je ša­ly­je. Kar­tu su krikš­čio­ni­mis de­mok­ra­tais ir po­li­ti­niais ka­li­niais ir trem­ti­niais su­for­ma­vo­me mies­to val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Sėk­mė ly­dė­jo ir ki­tuo­se 1997 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

1996 me­tais bu­vau iš­rink­tas į Sei­mą. Dir­bau Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Ruo­šė­me įsta­ty­mi­nę ba­zę, su­de­rin­tą su NA­TO rei­ka­la­vi­mais. Mums pa­vy­ko – 2004 m. ko­vo 29 d. Lie­tu­va ta­po NA­TO na­re. Ap­si­džiau­giau, kai mū­sų Zok­niuo­se tą pa­čią die­ną nu­si­lei­do NA­TO lėk­tu­vai.

Man te­ko įveik­ti ne­ma­žai kliū­čių, kad bu­vęs di­džiau­sias Eu­ro­po­je Zok­nių so­vie­ti­nis ka­ri­nis ae­rod­ro­mas tap­tų mus gi­nan­čia NA­TO ba­ze. Praė­jus mė­ne­siui Lie­tu­va ta­po ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re. Pa­ga­liau iš­si­pil­dė am­ži­na sva­jo­nė – Lie­tu­va ta­po sau­gia ir pri­pa­žin­ta Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jos da­li­mi.

Atė­jo me­tas kur­ti nau­ją­ją Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Lie­tu­vai bu­vo su­teik­ta vi­so­ke­rio­pa pa­gal­ba, taip pat ir fi­nan­si­nė. ES sky­rė: 2004–2006 m. – 895 mln. eu­rų, o 2007–20013 m. – jau 6,8 mlrd. eu­rų, 2014–2020 m. – 6,7 mlrd. eu­rų. Tai yra kas­met be­veik po mi­li­jar­dą.

Tu­rė­da­mi to­kią di­džiu­lę pa­ra­mą ga­lė­jo­me iš es­mės kur­ti Nau­ją­ją Lie­tu­vą.

Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio 1949 m. va­sa­rio 16 d. dek­la­ra­ci­jo­je iš­dės­ty­tos nuo­sta­tos – "So­cia­li­nių pro­ble­mų ra­cio­na­lus iš­spren­di­mas ir kraš­to ūki­nis at­sta­ty­mas yra su­si­jęs su že­mės ūkio, mies­tų ir pra­mo­nės re­for­ma, ku­ri yra vyk­do­ma pa­čio­je ne­prik­lau­so­mo gy­ve­ni­mo pra­džio­je."

De­ja, pa­su­ko­me ne tuo ke­liu. 2008–2012 m. And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, pa­si­skel­bu­si Bal­ti­jos vals­ty­bių ly­de­re, pra­dė­jo du­jų ir "ato­mi­nį" ka­rą prieš Ru­si­ją. O juk Lie­tu­va bu­vo pa­ly­gin­ti sau­gi, nes į Ka­li­ning­ra­dą per mū­sų te­ri­to­ri­ją vamz­džiais te­kė­jo ru­siš­kos du­jos, o lai­dais – elekt­ra. Mes pri­klau­sė­me nuo jų, o jie – nuo mū­sų.

Bet įsi­gi­jo­me gi­gan­tiš­ką, bran­gų du­jų ter­mi­na­lą, ga­lin­tį ap­rū­pin­ti vi­sas tris Bal­ti­jos vals­ty­bes. Du­jos iš ter­mi­na­lo yra bran­gios – Es­ti­ja ir Lat­vi­ja be­veik jų ne­per­ka. Ter­mi­na­las ne­ta­po re­gio­ni­nis.

Sta­tė­me Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elekt­ri­nę. Už­tek­tų vi­soms trims vals­ty­bėms. De­ja, nei Lat­vi­ja, nei Es­ti­ja prie pro­jek­to ne­pri­si­jun­gė. Vi­sa­gi­nas ne­ta­po re­gio­ni­niu pro­jek­tu. Nuos­to­liai mil­ži­niš­ki! O svar­biau­sia – ne­pa­si­ruo­šė­me elekt­ros ūkio įsi­jun­gi­mui į Eu­ro­pą!

Tuo tar­pu Ru­si­ja Ka­li­ning­ra­do ener­ge­ti­kos ūkį per­tvar­kė taip, kad jis ta­po ener­ge­tiš­kai sa­va­ran­kiš­ku. O ir Bal­ta­ru­si­ja su Ki­ni­jos pa­gal­ba ir da­ly­vau­jant vie­nai Lie­tu­vos įmo­nei per­tvar­kė elekt­ros tink­lus ir jau ga­li pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti Ast­ra­vą. Ge­ro­kai per vė­lu mums įta­ko­ti šiuos pro­ce­sus. Mo­men­tas – pra­leis­tas.

"Sno­ro" bank­ro­tas, Sai­mo­nui Frink­liui iš­mo­kė­ti mi­li­jo­nai, bran­gios pa­sko­los nu­va­rė mū­sų vals­ty­bę be­veik į pa­tį Eu­ro­pos vals­ty­bių ga­lą. At­ly­gi­ni­mai ir pen­si­jos ne­ki­lo – di­dė­jo at­skir­tis. Re­gio­nai mer­dė­jo, nes bu­vo pa­nai­kin­tos ap­skri­tys. Pra­si­dė­jo ma­si­nė emig­ra­ci­ja sve­tur.

Šių pro­ce­sų va­do­vas bu­vo konservatoriška–liberali vy­riau­sy­bė.

Ma­ty­da­mas ryš­kų kon­ser­va­to­rių su­li­be­ra­lė­ji­mą su­pra­tau, kad man sve­ti­mos jų pa­žiū­ros, to­dėl nu­spren­džiau trauk­tis iš šios par­ti­jos. Tą ir pa­da­riau!

– Prieš tris de­šimt­me­čius par­ti­jos kū­rė­si kaip de­mok­ra­ti­nės sis­te­mos ga­ran­tas. Kaip at­si­ti­ko, kad par­ti­jo­mis da­bar men­kai pa­si­ti­ki­ma?

– Lie­tu­vo­je įsi­ga­lė­jo daug­par­ti­nė sis­te­ma. Per rin­ki­mus par­ti­jos ža­da ro­jų že­mė­je, bet iš­rin­kus, tie pa­ža­dai pa­mirš­ta­mi. Rin­kė­jai ir vėl lau­kia nau­jų gel­bė­to­jų. Ir taip be ga­lo – TS(LKD) – LSDP – LS – NS – TT – DP – LVŽS...

Be to, dau­gu­ma par­ti­jų yra val­do­mos apie va­dą su­si­spie­tu­sių drau­gų bū­re­lio. Rin­ki­mų są­ra­še jie bū­na pir­mie­ji. Ir taip tie vei­dai vis su­ka­si ir su­ka­si Sei­me. Rei­kė­tų įves­ti Sei­mo na­rio ka­den­ci­ją, o rin­kė­jus iš­mo­ky­ti rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus.

Su Są­jū­džiu – už Lie­tu­vą

– Koks bu­vo Jū­sų ke­lias į Są­jū­dį ir į is­to­ri­nę 1990-ųjų ko­vo 11-ąją? Kaip ją at­si­me­na­te?

– Il­gas tas ke­lias į Ko­vo 11-ąją. Kiek­vie­nam sa­vas. Aš aukš­tai­tis nuo Uk­mer­gės. Užau­gau Vi­diš­kių mies­te­ly­je – 5 ki­lo­met­rai iki Uk­mer­gės. Per mies­te­lį drie­kė­si ke­lias Zarasai–Kaunas. Po­ka­ry­je Uk­mer­gė­je įsi­kū­rė oku­pan­tų ar­mi­jos da­li­nys, už 2 ki­lo­met­rų Ra­diš­kių kai­me – ki­tas da­li­nys. Pa­čiam mies­te­ly­je ap­si­gy­ve­no so­vie­ti­nės ar­mi­jos ma­jo­ras. Čia bu­vo įsi­kū­ru­si ir stri­bų būs­ti­nė. Iš vi­sų pu­sių oku­pan­tai.

Kai ku­rie tų me­tų įvy­kiai gi­liai įstri­go į pa­są­mo­nę. Iš­li­ko klai­kūs vaiz­dai – ant kal­ne­lio, prie baž­ny­čios ak­me­ni­nės tvo­ros, gu­lin­tys iš­nie­kin­ti par­ti­za­nų kū­nai. Gir­dė­jau – mū­sų mies­te­lio stri­bas jau­nuo­lis, neiš­lai­kęs žu­dy­nių, pa­si­ko­rė. Ma­čiau pil­nus sunk­ve­ži­mius žmo­nių ve­ža­mų į trem­tį. Ma­čiau su­va­ry­mus į ko­lū­kius – atė­mė že­mę, ark­lius, pa­dar­gus. Pa­li­ko ba­sus ir pli­kus.

Iš ko­lū­kio lai­kų už­si­li­kęs vaiz­das – ve­žu ro­gu­tė­mis pu­sę mai­šo ru­gių ir 30 rub­lių – tai vi­sas abie­jų tė­vų me­tų už­dar­bis. Iš­gy­ve­no­me iš mums pri­skir­to skly­pe­lio že­mės. Pri­si­me­nu ir miš­ke­ly­je pa­slap­čia su drau­gu trau­kia­mą dai­ną:

"Aš ne­ken­čiu vė­lia­vos rau­do­nos,

Pen­kia­kam­pės žvaigž­dės kru­vi­nos,

Aš tik my­liu Lie­tu­vą Tė­vy­nę

Ir tris­pal­vę lie­tu­vių tau­tos".

Me­nu ypa­tin­gas lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kas – Do­ne­lai­tis, Poš­ka, Va­lan­čius, ypač Mai­ro­nis... Vė­liau – stu­di­jos is­to­ri­nia­me Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Iš ten aš atė­jau... Su Są­jū­džiu už Lie­tu­vą! Mi­tin­gai, vė­lia­vos, šven­tės – vi­sa tai tie­siog spro­go ko­vo 11-ąją.

Tai bu­vo pa­si­di­džia­vi­mo sa­vą­ja tau­ta die­na. Iš­si­pil­dė – pa­ga­liau lais­vi. Lais­vė, de­mok­ra­ti­ja – aki­mir­ka ne­nu­sa­ko­mo džiaugs­mo, lai­mės.

O to­liau sun­kus, at­sa­kin­gas dar­bas – sta­ty­ti sa­vo vals­ty­bės na­mus. Ne­bu­vo taip leng­va kaip kam at­ro­do. Išt­vė­rėm blo­ka­dą, di­džiu­lę kri­zę po jos, ban­dy­mus sau­sio 8 die­ną nu­vers­ti tei­sė­tai iš­rink­tą val­džią, sau­sio 13-osios kru­vi­ną­ją nak­tį, rugp­jū­čio pu­čą ir pa­ga­liau su­lau­kė­me pa­sau­lio vals­ty­bių pri­pa­ži­ni­mo.

Bu­vo­me skir­tin­gi, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė ir, at­li­kę pa­sku­ti­nę pa­rei­gą, priė­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ją, 1992 me­tais pa­tys už­bai­gė­me dar­bą Aukš­čiau­sio­je Ta­ry­bo­je ir pa­skel­bė­me nau­jus rin­ki­mus.

– Ar vil­tys, su­dė­tos į Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą, pil­do­si?

– Svar­biau­sios vil­tys – lais­vė, ne­prik­lau­so­my­bė, de­mok­ra­ti­ja iš­si­pil­dė. Ta­čiau sle­gia di­džiu­lė at­skir­tis, val­džios ne­pa­gar­ba žmo­gui ir įsi­ga­lė­jan­tis bau­džia­vi­nis san­ty­kis.

Lin­kiu Lie­tu­vos val­džiai at­merk­ti akis, iš­girs­ti ir iš­klau­sy­ti žmo­nes. O žmo­nėms ne­bi­jo­ti, ne­pa­si­duo­ti, rei­ka­lau­ti ir ne­pra­ras­ti vil­ties.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas sa­ko, jog il­gas ke­lias ve­dė į 1990-ųjų ko­vo 11-ąją, o tą die­ną jis va­di­na "pa­si­džia­vi­mo sa­vą­ja tau­ta die­na".

Komentarai

miestietis    Pir, 2020-03-09 / 08:47
Suprantu amžius, bet jeigu Kubilius karą su rusais pradėjo, tai tuomet, gal ir geriau, jog Algimantas iš TS/KD partijos vežimo, o ir vežimui lengviau, manau visi atsikvėpė ir laimingi, mažas nuostolis, jei jau vaidenasi.
Ramus    Pir, 2020-03-09 / 09:39
Garbė dievams bent liko gyvas. Juk dirbo tai karinėje gamykloje ,,Nuklon", o po to su Landsbergiu kartu politikoje, o dabar vėl kaip ir ne su Landsbergiu... Vienas signataras tokių perkrovų neatlaikė, kai jį atstūmė dėl bandymo išsaugoti kolūkius buvo nebeišrinktas ir landsbergiečių išsižadėtas...Jei dar būtų pasakęs savo nuomonę apie ,,Drąsiaus kelio" politinį demaršą, su kuo tie violetiniai planavo jungtis į koaliciją jei būtų gavę 26 mandatus pasak Neringos Venckienės? Kas buvo pokary tai jau nebesvarbu, o vat aktyvi teisėja vis dar reiškiasi, ir tikrai ji negalėjo atsirasti iš niekur, kai kartu sąraše buvo ir kunigas, ir Landsbergio asmens sargybinis Patackas? Ar signataro artima draugė Vasinauskaitė nekandidatavo ,,Drąsiaus kelio" rinkiminiam sąraše? Oi ten buvo aukų, beveik kaip pokaryje?
Ramiajam miestiečiui    Pir, 2020-03-09 / 10:16
Ir kuo tamstų išvardintosios signataro "nuodėmės" pakenkė Lietuvai Tėvynei ? Dar nežinantiems, paaiškinu, visockiaus durniai už medkirtystės kritiką sąžiningam žmogui kerštauja.
miestietis    Pir, 2020-03-09 / 10:28
Nieko neturiu prieš Algimantą, bet tuometinė jo veikla žaliųjų judėjime, kuomet pastarieji sužlugdė Kruonio HAE-ės projektuojamą plėtrą iš okupantų biudžeto, tai nors veikla ir buvo kolektyvinė, bet asmeninės atsakomybės nenuplauna. Tai tiek, o apie medžius tai nebekalbėsiu, nes jautriam žmogui jie, žinau, yra svarbūs, kaip ir man, bet juk reikia matyti visumą, brandūs žmonės juk tik taip elgiasi.
miestietis    Pir, 2020-03-09 / 11:23

In reply to by Staselė

Nu va, matot, kuo yra gera kolektyvinė atsakomybė- mitinguoji, rankas kilnoji, iš Leningrado gamyklos atvežamiems generatoriams vidurinį pirštą rodai, o, pasirodo niekas nieko dėtas, pasidomėkite.
Staselė    Pir, 2020-03-09 / 11:53

In reply to by miestietis

Teisingai. Pasidomėkite, kiek dabartiniai savivaldybės "miestiečiai" ES paramos eurų "prašiko", medžius nusirėždami, banguotai trinkeles dėliodami, saviems didelių ir mažų projektėlių pinigėlius taškydami. 50 000 ar 150 000 eurų kaip ir normalūs užmokestukai. Bet...svarbiau dėmesį nuo savų aferikių į istorines asmenybes nukreipti. Ane?
Oi...    Pir, 2020-03-09 / 14:16

In reply to by Staselė

Kruonis buvo neatsiejama Visagino AE dalis, skirta sunaudoti energijos perteklių naktimis, kuomet Lietuvos gamyklos nevartoja energijos. Būtų sujungę siurblius ir pumpavę vandenį virš užtvankos, o rytą išjungia. Atominės neišjungsi kaip lemputės vonioje. Ne Staselėms išmanyti energetiką... Nebeliko gamyklų tai ir elektros tiek nereikia.
Vytautas    Pir, 2020-03-09 / 12:56
Algimantas Sėjūnas - vienas iš nedaugelio Nepriklausomos Lietuvos politikų, kurio darbai ir žodžiai turi didelę išliekamąją vertę. Taip pat darbai ir žodžiai, susiję su energetika. Sėkmės Jums, Algimantai.
faktas    Pir, 2020-03-09 / 16:56
revoliucijas sugalvoja idealistai, jas įvykdo avantiuristai, o jų pasekmėmis naudojasi niekšai!
miestietis    Pir, 2020-03-09 / 17:31
Sakiau ir sakysiu- iš jau ekonomiškai sutrešusio TSRS kortų namelio mes tikrai ištraukėme kažkokią tai apatinę kortą, bet pirmąsias traukti pradėjo Vidurinės Azijos ir Užkaukazės respublikos. Sąjudį nusižiūrėjome nuo estų, o mūsų indėlis buvo, kad prie vairo atsirado V.Landsbergis su savo pragmatiškumu ir užsispyrimu ir vietinių komunistų sutrikimas su brazium priešakyje. Kai centrinė Maskvos televizija rodydavo tokias atviras ir demaskuojančias komunistų partiją laidas, tai pas mus dar tik daigeliai dygo, o visi mūsų aktyvistai buvo stipriai suspaudę savo sėdynės pusrutulius ir dairėsi iš kur vėjas pučia. Štai ir visa tiesa, o tie signatarai tai tegul mažiau save aukština ir karūnuojasi, žmonės žino kaip kas buvo, visi tuomet panašūs buvome, tik visi juk nesutilpsime AT salėje.
to miestiečiui    Pir, 2020-03-09 / 20:00

In reply to by miestietis

Jau užknisai miestieti su savo "straipsniais", visu reikalų žinove, niekas nebeskaito tavo sapalionių, rašyk normalų, žmonišką ir trumpą komentarą, o ne muilo operų scenarijus.
Kaip gerai, kai žmogus yra finansiškai laisvas    Pir, 2020-03-09 / 17:46
Kaip gerai, kai žmogus yra finansiškai laisvas - gauna solidžią rentą, gali sau leisti ir iš partijos išstoti...
ei    Ant, 2020-03-10 / 07:35

In reply to by Kaip gerai, kai žmogus yra finansiškai laisvas

tu, kuris parašei tą komentarą. geriau tau būtų jei Sėjūnas visockui užpakalį bučiuotų? Dar kai kas mieste stuburą turi. Ačiū Sėjūnui.
kazin    Pir, 2020-03-09 / 19:47
Ar labai jau gerai buvo Zoknius paversti kariniu, kai galima buvo tarpautini irengti, autostrada is Vilniaus nutiesti, o karinis Kedainiuose ar negalejo buti.
to miestietis    Pir, 2020-03-09 / 19:59
Jau užknisai miestieti su savo "straipsniais", visu reikalų žinove, niekas nebeskaito tavo sapalionių, rašyk normalų, žmonišką ir trumpą komentarą, o ne muilo operų scenarijus.
Saulius    Ant, 2020-03-10 / 07:17

In reply to by to miestietis

Miestietis yra geriausias šio portalo komentatorius, vien dėl jo nuomonės dažniausiai atsidarau komentarų skiltį.Nes anoniminių kvailių parėkavimai man visiškai neįdomūs. Gaila, po komentarais uždraustas reitingavimas ( ŠKraštas , kaip taisyklė, nespėja koja kojon su technologijomis ). Tada greit pasimatytų, ką palaiko skaitytojai.
tu ir Saulius, tu ir miestietis    Ant, 2020-03-10 / 07:42

In reply to by Saulius

kas dar tu, koks dar tavo vardas? Gal koks "teisininkas" iš Sovietsko?:) Bet kuriuo atveju, vienas žmogelis sėdi prie kompo ir vaidina būrį žmonių. Dabar dėl Sėjūno. Labai nepatogūs tokie žmonės dabartinei miesto šutvei. Signataras. Biografija aiški. Nepralobo, neapsivogė. Nepastumsi ir nepapirksi. Laikas būtų šutvės vadams savo biografijas paskelbti, ba Atgimimo metais biografijos nėr, pinigų ir turtų kilmė neaiški.
miestietis    Ant, 2020-03-10 / 08:05

In reply to by Saulius

Ačiū gerbiamas Sauliau už palaikymą ir galiu prisipažintu, kad jūsų komentarus ir aš noriai perskaitau. Antrinu jums dėl komentavimų sąlygų šiame portale tobulinimo. Kadangi dabartiniai įstatymai uždraudė rodyti komentatorių IP, tai portalo savininkai galėtų kiekvienam komentatoriui registruoti tik po vieną vardą, o tai visokiems be orientacijos švonderiams vantuzams vis vaidenasi kažkokie mentai azijatai iš Sovietsko.
>     Ant, 2020-03-10 / 15:28

In reply to by miestietis

Redakcija!!! prašau atsižvelgti į tai, kad šis komentatorius vėl eilinį kartą pateikė rasinę neapykantą skleidžiantį komentarą nepagarbiai atsiliepdamas apie Azijos gyventojus, ir šį komentatorių "miestietį" blokuoti.
miestietis    Ant, 2020-03-10 / 11:30
Redakcija! Blokuokite tą šarikovą vantuzą, nes jau nebetveria padarėlis savo kailyje, kliedija ir pradės loti bei kandžioti save.
Vantuzas    Ant, 2020-03-10 / 12:56
Jeigu prisimenate, garsiosios satyros Švonderis – tai namų valdybos darbuotojas, kuris buvo šventai įtikėjęs, kad užstojus naujiems laikams žinomas profesorius Preobraženskis, medicinos mokslų šviesulys privalo užleisti savo butą, vadinamąjį gyvenamąjį plotą, naujų laikų hegemonui. Namu valdybos- kas toks?
Sėjunui ir kitiems    Ket, 2020-03-19 / 13:04
Šis neišmanėlis buvo prieš atominę. Bet antiatomininkai visi nepasakė jok kitas variantas vėjo parkai juroje kainuos nuo 60mlrd euru iki 100mlrd. Taip pat melavo jog Švedija uždarinės atomines. Deja Švedija neuždarinės. Netgi tęs veiklą kiek įmanoma ilgiau. Nes būtent pigi atominių elektra dabar leidžia investuoti į vėjo. Taigi lietuviai patys nusprendė su tokiais nevykėliais kai Sėjūnas ir daugybė kitų sužlugdyti Lietuvos elektros gamybą. Ir dabar jokio plano neturi valdžia. Nors abi vyriausybės yra akivaizdžiai pasisakiusios prieš atominę. Ir nieko nepasiūlys Lietuvai. Taigi 1mlrd eurų kasmet išvažiuoja už elektrą. Sėkmės lietuviai. Toliau tokius asilus palaikykite.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.