Šiau­liuo­se vy­ko "Sau­lės ro­bo­tų mū­šis 2019"

"Saulėtekio" gimnazijos archyvo nuotr.
Tarptautinės robotikos varžybos "Saulės robotų mūšis 2019" vyko "Saulėtekio" gimnazijoje.

Jau tre­čius me­tus iš ei­lės Šiau­lių "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­ja kar­tu su Šiau­lių ro­bo­ti­kos klu­bu su­kvie­čia ro­bo­ti­kos en­tu­zias­tus į tarp­tau­ti­nes ro­bo­ti­kos var­žy­bas "Sau­lės ro­bo­tų mū­šis 2019". Šie­met į "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­ją at­vy­ko ro­bo­tų kū­rė­jai (ko­man­dos) su 155 ro­bo­tais (per­nai – 144) iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

Ko­vos vy­ko 9 rung­ty­se: Folk­ra­ce, Frees­ty­le, Le­go li­ni­jos se­ki­mo, Li­ni­jos se­ki­mo, Li­ni­jos se­ki­mo Tur­bo, Le­go su­mo, Mi­ni su­mo (mo­ki­nių ka­te­go­ri­ja), Mi­ni su­mo (suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­ja) ir su Ant­weight ko­vi­niais ro­bo­tais. Šį­met pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ja­ma Ant­weight ko­vi­nių ro­bo­tų rung­tis ypač pa­ti­ko žiū­ro­vams. Ko­vo­se ne tik du­žo at­ski­ros ro­bo­tų de­ta­lės, bet ir skrie­jo ati­trū­kę pa­grin­di­niai gink­lai – pei­liai. Tre­čią­ją ir ant­rą­ją vie­tas šio­je rung­ty­je užė­mė Rai­gar­das Ge­čas (mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ge­čas), pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Pa­ne­vė­žio Tech­no­lo­gi­jų mo­ky­mo cent­ro ug­dy­ti­nis Po­vi­las Ur­bo­na­vi­čius.

Frees­ty­le ro­bo­tų rung­ty­je žiū­ro­vai su­lai­kę kva­pą ste­bė­jo ko­man­dos "Olym­pic­Ro­bots" su­kur­to ro­bo­to 3D Fi­re Cu­be ug­nies šou. Tre­čią­ją vie­tą šio­je ro­bo­tų rung­ty­je užė­mė To­mo So­bu­to (mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ge­čas) su­kur­ti "Lenk­ty­nių prie­dai". Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Šiau­lių Dai­nų pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nei Kris­ti­nai Kau­pai­tei (mo­ky­to­ja Jo­li­ta Kau­pie­nė), su­kū­ru­siai "Iš­ma­nų­jį na­mą". Po il­gų ko­mi­si­jos na­rių dis­ku­si­jų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ri­mo Šim­kaus ir Gran­to Jo­niš­kio su­kur­tas kok­tei­lių plak­tu­vas "Good Mood".

Le­go li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Mo­ni­kai Ba­je­ly­tei iš Pak­ruo­jo, pa­ne­vė­žie­tis Si­mas Mar­ke­vi­čius užė­mė ant­rą­ją vie­tą, o jo kraš­tie­tis Kip­ras Lu­ko­še­vi­čius – tre­čią­ją. Li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je trium­fa­vo šiau­lie­tės mer­gi­nos. Pir­mo­ji ir ant­ro­ji vie­tos ati­te­ko Gy­tei Mar­cin­ku­tei ir Aus­tė­jai Šer­nai­tei, tre­čio­ji – šiau­lie­čiui Dei­man­tui Nor­vi­liui. Li­ni­jos se­ki­mo Tur­bo rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Dei­man­tas Nor­vi­lis, ant­rą­ją – Lat­vi­jos Prei­li ro­bo­ti­kos klu­bo na­rys Ma­tiss Dam­bi­tis, tre­čią­ją – bu­vęs "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas, šiuo me­tu Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tas Pau­lius Bal­čiū­nas.

Le­go su­mo rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Kip­ras Lu­ko­še­vi­čius iš Pa­ne­vė­žio, ant­rą­ją – And­rius An­ta­nai­tis, tre­čią­ją – Be­nas Čei­lit­ka. Abu pri­zi­nin­kai mo­ko­si Pak­ruo­jo ra­jo­no Bal­sių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Mi­ni su­mo mo­ki­nių gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą užė­mė "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos ug­dy­ti­nis Lu­kas Vir­ga­na­vi­čius (mo­ky­to­jas Re­na­tas Mont­vi­las), ant­rą­ją – kre­tin­giš­kis Mar­ty­nas Zu­ba­vi­čius, tre­čią­ją – Klai­pė­dos ro­bo­ti­kos klu­bo na­rys Ale­xandr Kaz­ba­ras. Mi­ni su­mo suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je vi­sos pri­zi­nės vie­tos iš­ke­lia­vo į Kre­tin­gą: pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jas – Al­das Pau­laus­kas, ant­ro­sios ir tre­čio­sios – Nei­las An­ta­na­vi­čius.

Folk­ra­ce rung­ties pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ja ta­po Lat­vi­jos Prei­li ro­bo­ti­kos klu­bo na­rė Edi­te Mei­ku­la­ne, ant­ro­sios – Pa­ne­vė­žio Tech­no­lo­gi­jų mo­ky­mo cent­ro ug­dy­ti­nis Po­vi­las Ur­bo­na­vi­čius, tre­čio­sios – "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jos ug­dy­ti­nis Ro­kas Ma­li­naus­kas (mo­ky­to­jas Re­na­tas Mont­vi­las).

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo sve­čių iš Lat­vi­jos Prei­li ro­bo­ti­kos klu­bo 3KG SU­MO ir iRO­BOT SU­MO pa­ro­do­mo­sios var­žy­bos. Ga­lin­gi, sun­kūs ir tuo pa­čiu la­bai grei­ti ro­bo­tai ko­vo­jo siek­da­mi kuo grei­čiau vie­nas ki­tą iš­stum­ti iš rin­go.

Ren­gi­nio da­ly­viai ne­li­ko be do­va­nų. Tie, ku­riems ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pri­zi­nės vie­tos, bu­vo ap­do­va­no­ti var­žy­bų da­ly­vio me­da­liais.