Paaiškėjo "Jaunieji inovatoriai"

VšĮ Iš­ma­nio­ji mo­kyk­la nuo­tr.
Iš­ma­nio­jo­je mo­kyk­lo­je vy­ko 2–6 kla­sių mo­ki­nių Mic­ro:Bit kom­piu­te­riu­kų pro­gra­ma­vi­mo tur­ny­ras "Jau­nie­ji ino­va­to­riai".
Bir­že­lio 11 die­ną Šiau­liuo­se vy­ko 2–6 kla­sių mo­ki­nių Mic­ro:Bit kom­piu­te­riu­kų pro­gra­ma­vi­mo tur­ny­ras "Jau­nie­ji ino­va­to­riai". Toks kon­kur­sas Šiau­lių ap­skri­ty­je or­ga­ni­zuo­tas pir­mą kar­tą.

Ren­gi­nio pra­džio­je mo­ki­niai bu­vo su­skirs­ty­ti į 6 ko­man­das, ku­rios at­li­ko už­duo­tis su Mic­ro:Bit kom­piu­te­riu­kais, LE­GO ro­bo­tais, elekt­ro­ni­kos kom­po­nen­tais ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, su­ži­no­jo įdo­mių fak­tų apie Mic­ro:Bit kom­piu­te­riu­kus in­te­rak­ty­vio­je vik­to­ri­no­je. Kiek­vie­nas da­ly­vis pa­de­monst­ra­vo sa­vo ge­bė­ji­mus, pri­tai­kė pro­gra­ma­vi­mo ir konst­ra­vi­mo ži­nias bei įgū­džius, mo­kė­ji­mą bū­ti ko­man­dos na­riu.

Pir­mą vie­tą tur­ny­re užė­mė "Ko­man­da" (Ag­nė San­kaus­kai­tė (Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja), Do­mi­ny­kas Vo­re­vi­čius, Kris­ti­na Kau­pai­tė (Dai­nų pro­gim­na­zi­ja), Jo­kū­bas La­šins­kas (VšĮ Iš­ma­nio­ji mo­kyk­la), Ka­jus Lu­ko­še­vi­čius (Šiau­lių ra­jo­no Kai­rių mo­kyk­la).

Ant­ra bu­vo ko­man­da "Elc­ro­Soft" (Emi­li­ja Juo­dei­ky­tė, Do­mi­ni­kas Juo­dis, Ge­rar­das Ste­po­na­vi­čius, Pi­jus Ra­kaus­kas (VšĮ Iš­ma­nio­ji mo­kyk­la), Aus­tė­ja Štei­mo­nai­tė (Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja).

Tre­čią vie­tą tur­ny­re užė­mė "Iš­min­čiai" (Ai­das Ur­bie­tis (Šiau­lių ra­jo­no Kai­rių mo­kyk­la), At­lan­tas Ali­šaus­kas (Dai­nų pro­gim­na­zi­ja), Faus­ta Pers­kau­dai­tė (Rė­ky­vos pro­gim­na­zi­ja), Do­man­tas Če­pe­lis, Va­ka­ris Jur­gai­tis (VšĮ Iš­ma­nio­ji mo­kyk­la).

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­jai ir or­ga­ni­za­to­riai – Kris­ti­na Juo­dei­kie­nė, Li­na Tan­ke­le­vi­čie­nė ir VšĮ Iš­ma­nio­ji mo­kyk­la.