Rė­ky­vos eže­ro dug­ną ty­ri­nė­jo ro­bo­tai

Alvydo TAMOŠIŪNO nuotr.
Robotų pateikiama informacija keliauja į kompiuterį ir yra analizuojama.

Dvi die­nas, pir­ma­die­nį ir ant­ra­die­nį, Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Po­van­de­ni­nių veiks­mų ko­man­da su ro­bo­tais "Ban­ga" ir "Sro­vė" ske­na­vo Rė­ky­vos eže­ro dug­ną.

Šie dar­bai – eks­pe­di­ci­jos Rė­ky­vos eže­re tę­si­nys, ieš­kant 1930 me­tais su­du­žu­sio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pri­klau­siu­sio lėk­tu­vo "Le­tov Š-20L", pi­lo­tuo­to la­kū­no An­ta­no Kai­rai­čio, li­ku­čių.

Pa­sak lėk­tu­vo paieš­kos ini­cia­to­riaus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vy­riau­sio­jo pus­ka­ri­nin­kio ser­žan­to ma­jo­ro Al­vy­do Ta­mo­šiū­no, ro­bo­tai nu­ske­na­vo di­de­lį plo­tą, da­bar in­for­ma­ci­ja ana­li­zuo­ja­ma.

Ro­bo­tas ske­nuo­ja apie 30 met­rų plo­čio ko­ri­do­rių, "va­ži­nė­ja" pa­gal koor­di­na­tes. Nu­ma­ty­to plo­to ske­na­vi­mas už­trun­ka 3–4 va­lan­das. Fik­suo­ja­mas dug­no rel­je­fas, ne­ly­gu­mai, in­for­ma­ci­ja siun­čia­ma į kom­piu­te­rį ana­li­zuoti.

A. Ta­mo­šiū­no tei­gi­mu, vie­no­je eže­ro vie­to­je pa­ste­bė­tas daik­tas, pa­na­šus į ra­tą, ki­to­je – į spar­no plokš­tu­mą.

Pla­nuo­ja­ma, kad ko­man­da su­grįš pa­tik­rin­ti pa­si­žy­mė­tų taš­kų.

Ava­ri­ją pa­ty­ru­sio ir nu­sken­du­sio tar­pu­ka­rio lėk­tu­vo va­rik­lio bei ki­tų da­lių bu­vo pra­dė­ta ieš­ko­ti 2017 me­tų ru­de­nį.