Skun­dais badoma į glo­bos įstai­gas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė Aud­ro­nė Kar­da­šie­nė va­do­vau­ja įstai­gai su per­trau­ka 11 me­tų.
Šiau­liuo­se dvi glo­bos įstai­gas ban­do­ma įpai­nio­ti į ko­vas dėl iš­li­ki­mo ano­ni­mi­niais skun­dais. Re­dak­ci­ją pa­sie­kė skun­du pa­va­din­tas laiš­kas, pa­ra­šy­tas ne­va 28 Šiau­lių mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jų var­du. Skun­das ne­pa­si­ra­šy­tas, ta­čiau ja­me be­ria­mi prie­kaiš­tai dėl Kū­di­kių na­mų di­rek­to­rės veik­los. Su skun­dais ir pa­tik­ri­ni­mais sa­ko su­si­du­rian­tis ir ki­tos įstai­gos – vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" – di­rek­to­rius. Pla­nuo­se – abi įstai­gas su­jung­ti.

Vai­kai iš­ke­liau­ja į šei­mas

Kū­di­kių na­muo­se, lai­kan­tis vals­ty­bi­nės vai­kų glo­bos per­tvar­kos pla­nų, ma­žė­ja glo­bo­ti­nių. Jų šiuo me­tu li­kę 29, kai šis skai­čius anks­čiau svy­ruo­da­vo apie 70. Ta­čiau įstai­go­je dar­buo­to­jų ne­su­ma­žė­jo, ten dir­ba 88 žmo­nės. Skun­do au­to­rius (-iai) ste­bi­si to­kiais skai­čiais.

Įs­tai­gos di­rek­to­rė Aud­ro­nė Kar­da­šie­nė aiš­ki­na, kad ste­bė­tis nė­ra kuo. Dar­bas su vai­kais vyks­ta iš­ti­są pa­rą ir vi­sus me­tus. 14 vai­kų tu­ri ne­ga­lią, svei­ka­tos pro­ble­mų.

Di­rek­to­rė sa­ko, kad anks­čiau gru­pė­se bū­da­vo po 15 vai­kų, da­bar pa­gal nau­jas hi­gie­nos nor­mas tu­ri bū­ti po 6-8 pa­gal svei­ka­tos su­tri­ki­mų po­bū­dį.

Laiš­ke di­rek­to­rei prie­kaiš­tau­ja­ma dėl ne­va psi­cho­lo­gi­nio smur­to, ga­li­mai ne­dir­ban­čių, bet al­gą gau­nan­čių dar­buo­to­jų, ne­skaid­rios prie­dų sis­te­mos, neaiš­kaus gau­na­mos lab­da­ros pa­nau­do­ji­mo, ne­si­rū­pi­ni­mo vai­kų svei­ka­ta ir pa­na­šiai.

Di­rek­to­rę su­ra­šy­ti ar­gu­men­tai pa­pik­ti­no: "Šmeiž­tas!" Ir ne tik di­rek­to­rę. Ap­si­lan­kius Kū­di­kių na­muo­se, su­si­rin­ko bū­rys dar­buo­to­jų ir įsi­žei­dę gy­nė ir­sa­vo va­do­vę, ir ko­lek­ty­vą.

Kal­ban­tis at­ski­rai su A. Kar­da­šie­ne, su dar­buo­to­jais su­ži­no­jo­me, kad vai­kų svei­ka­ta čia rū­pi­na­ma­si, dir­ba anks­ty­vo­ji rea­bi­li­ta­ci­jos ko­man­da, spe­cia­lis­tai. Slau­gy­to­jos pa­sa­ko­jo, kad daž­nai glo­bo­ti­nius ten­ka slau­gy­ti li­go­ni­nė­se. Jiems pri­rei­kia ir su­dė­tin­gų ope­ra­ci­jų. Vai­ruo­to­jas pa­reiš­kė, kad jis po ke­lis kar­tus per sa­vai­tę ve­ža svei­ka­tos bė­dų tu­rin­čius ma­žy­lius kar­tu su įstai­gos spe­cia­lis­tė­mis į Vil­niaus ir Kau­no gy­dy­mo įstai­gas.

"In­ves­tuo­ja­ma daug, kad vai­kai bū­tų svei­kes­ni ir iš­ke­liau­tų į šei­mas. Nie­kur ki­tur vai­kai iš mū­sų nei­šei­na", – sa­ko va­do­vė.

Vy­riau­sio­ji so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Skir­man­tė Pe­la­ny­tė var­di­ja skai­čius: 2018 me­tais 8 ma­žy­liai įvai­kin­ti mū­sų ša­lies pi­lie­čių šei­mo­se, 3 – už­sie­nie­čių. Dar 12 ati­duo­ta glo­bo­ti šei­moms, 1 per­si­kė­lė į šei­my­ną, 4 grį­žo pas sa­vo bio­lo­gi­nius tė­vus. Vien per tris šių me­tų mė­ne­sius 7 ma­žy­liai įvai­kin­ti, vie­nas paim­tas glo­bo­ti. S. Pe­la­ny­tė pa­si­džiau­gė, kad ko­lek­ty­vas su­lau­kia daug šil­tų žo­džių iš įtė­vių, glo­bė­jų.

A. Kar­da­šie­nė pa­tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus su­da­ro dvi da­lys – pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji. Dėl kin­ta­mo­sios da­lies ar­ba prie­dų vyks­ta po­kal­biai, svars­ty­mai, pro­to­ko­luo­ja­ma. Kin­ta­mo­ji da­lis pri­klau­so nuo to, kaip žmo­nės įvyk­do iš­kel­tas už­duo­tis. Ar­ba prie­dai ski­ria­mi už at­lik­tus konk­re­čius dar­bus. Dar­buo­to­jai sa­ko, kad jei kam nors ati­duo­tų sa­vo prie­dą, tai reikš­tų, kad dir­ba vel­tui, o to tik­rai nie­kas ne­da­ry­tų.

Pa­kal­bin­tos slau­gy­to­jos, jų pa­dė­jė­jos, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos tvir­ti­no esan­čios pa­ten­kin­tos dar­bo są­ly­go­mis ir ko­lek­ty­vu, apie jo­kį skun­dą ne­gir­dė­jo ir jo ne­pa­si­ra­šė.

Rū­pes­čių ke­lia ne­ži­nia

Vie­nin­te­lį ne­ri­mą ke­lian­tį fak­tą dar­buo­to­jos įvar­di­jo neaiš­ku­mą dėl įstai­gos ir sa­vo as­me­ni­nės atei­ties.

Mus pa­čius skun­džia. Mes šiais me­tais jau tu­rė­jo­me 5 pa­tik­ri­ni­mus. Kaž­kas ra­šo skun­dus to­kiais tem­pais, kad at­ro­do, jog vi­sa agen­tū­ra tam nu­sam­dy­ta.

Dvi so­cia­li­nės dar­buo­to­jos bu­vo išė­ju­sios dirb­ti į ki­tas glo­bos įstai­gas, ta­čiau po ku­rio lai­ko su­grį­žo at­gal. Dar­buo­to­jos ne­nei­gia, kad ne­džiu­gi­na ma­ži at­ly­gi­ni­mai, ta­čiau tai esą vi­sos sis­te­mos, o ne vie­nos įstai­gos bė­da. Jau­na lo­go­pe­dė sa­kė po 7 me­tų dar­bo Kū­di­kių na­muo­se išei­na, nes iš­va­žiuo­ja lai­mės ir di­des­nio už­dar­bio ieš­ko­ti į už­sie­nį.

"Da­bar gi toks me­tas, kad mes nie­kam ne­rei­ka­lin­gi. Tik di­rek­to­rės dė­ka mes dar esa­me. Kiek ji ko­vo­ja dėl mū­sų įstai­gos iš­li­ki­mo", – sa­kė sa­vo dar­bo vie­to­je kal­bin­ta slau­gy­to­jos pa­dė­jė­ja An­ge­lė Pet­raus­kie­nė.

Slau­gy­to­ja Ja­ni­na Kis­nė­rie­nė pa­sa­ko­ja, kad dar­buo­to­jos džiau­gia­si dėl kiek­vie­no vai­ko, ku­rį įsi­vai­ki­na gra­ži šei­ma, ir ne­ri­mau­ja, kai jau­čia, kad glo­bo­ti paim­tas vai­kas ga­li bū­ti ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas.

Dar­buo­to­jai aiš­ki­no, kad vi­sa gau­na­ma lab­da­ra įstai­go­je su­da­ry­tos ko­mi­si­jos už­pa­ja­muo­ja­ma ir ne­ga­li bū­ti pa­nau­do­ti nie­kur ki­tur, kaip vai­kų rei­ka­lams ar­ba pa­čių na­mų ge­ro­vei.

Nau­jos pa­slau­gos neį­ga­liems vai­kams

A. Kar­da­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad įstai­go­je stei­gia­mos nau­jos pa­slau­gos mies­to bend­ruo­me­nei. Jau ku­rį lai­ką vei­kia die­nos so­cia­li­nės glo­bos gru­pė. Šei­mos, tu­rin­čios vai­kų su sun­kia ne­ga­lia, ry­te pa­lie­ka juos gru­pė­je, o va­ka­re pa­sii­ma. Šiuo me­tu gru­pę lan­ko ke­tu­ri vai­kai, ku­rie ne­vaikš­to, ne­val­go pa­tys, ne­ju­da be spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Su jais dir­ba lo­go­pe­dai, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai, spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai, so­cia­li­niai ir ug­dy­mo pe­da­go­gai. Tai yra di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas tė­vams, au­gi­nan­tiems vai­kus su sun­kia ne­ga­lia.

Du­ris at­ve­ria die­nos užim­tu­mo gru­pė, ku­rio­je lai­ką po pa­mo­kų leis 7–15 me­tų neį­ga­lūs vai­kai. Jų lauks užim­tu­mo veik­los: mu­zi­ki­nė, me­ni­nė, rank­dar­bių, vai­dy­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, o so­cia­li­nis pe­da­go­gas pa­dės pa­ruoš­ti pa­mo­kas. Bus or­ga­ni­zuo­ja­mas vai­kų užim­tu­mas ir moks­lei­vių ato­sto­gų me­tu, o tė­vams siū­lo­ma bur­tis sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pė­je. Šį pro­jek­tą fi­nan­siš­kai re­mia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Sa­vi­val­dy­bė ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Sa­vi­val­dy­bė veik­la pa­ten­kin­ta

Iš­ro­dę sa­vo iš­puo­se­lė­tas val­das Kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jai sa­kė nu­jau­čian­tys, iš ku­rios pu­sės pu­čia skun­do vė­jai. Pa­gal per­tvar­kos pla­ną iš vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" ir Šiau­lių kū­di­kių na­mų liks vie­na įstai­ga. Taip vyks­ta ko­va už iš­li­ki­mą?

"Kaž­kas la­bai ne­gra­žiai žai­džia", – sa­kė A. Kar­da­šie­nė.

Laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šo­ma, kad dar­buo­to­jai ne­va daug kar­tų krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau pa­gal­bos ne­su­lau­kė, nes di­rek­to­rė A. Kar­da­šie­nė ga­li­mai bi­čiu­liau­ja­si su mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku. Me­ras ano­ni­mi­nius prie­kaiš­tus ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Svei­ka­tos sky­riaus, ku­ruo­jan­čio Kū­di­kių na­mų veik­lą, ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Pal­čiaus­kie­nė pa­nei­gė apie Sa­vi­val­dy­bė­je gau­tus skun­dus dėl Kū­di­kių na­mų va­do­vės veik­los. Ve­dė­ja sa­kė, kad praė­ju­sių me­tų di­rek­to­rės veik­los ata­skai­tai mies­to Ta­ry­ba pri­ta­rė, o di­rek­to­rės veik­lą ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja įver­ti­no ge­rai, nes ji vi­sas iš­kel­tas už­duo­tis įvyk­dė.

Ji ak­cen­ta­vo, kad Kū­di­kių na­mai yra pa­val­dūs Sa­vi­val­dy­bei, o vai­kų glo­bos na­mai "Šal­ti­nis" – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai. Kaip su­si­klos­tys šių įstai­gų atei­tis esą neaiš­ku.

"Vis­kas vyks­ta po sta­lu"

Apie dvie­jų mies­te vei­kian­čių glo­bos įstai­gų atei­tį pa­kal­bi­no­me ir Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" di­rek­to­rių Re­gi­man­tą Dir­mei­kį.

"Jo­kių ofi­cia­lių ži­nių ne­tu­ri­me, vis­kas vyks­ta po sta­lu. Neaiš­kūs su­si­ta­ri­mai, neaiš­kus dar­buo­to­jų, vai­kų, įstai­gos li­ki­mas, – sa­kė di­rek­to­rius. – Mies­to val­džia ne­si­do­mė­jo per­tvar­ka, Sa­vi­val­dy­bė bu­vo di­džiu­lis stab­dys. Kaž­koks ste­buk­las įvy­ko prieš ir po rin­ki­mų. Kaž­koks ju­de­sys pra­si­dė­jo, skam­bu­čiai, pra­šo mū­sų vi­so­kias for­mas už­pil­dy­ti. Sklan­do vi­so­kie gan­dai.

Iš Kar­da­šie­nės (Kū­di­kių na­mų di­rek­to­rės) dar­buo­to­jų el­ge­sio yra jau­čia­ma, kad ten yra kaž­kas pa­si­kei­tę smar­kiai, sku­ba­ma vis­ką da­ry­ti. Jei bus mū­sų įstai­ga per­duo­da­ma Sa­vi­val­dy­bei, tai mū­sų nie­kas dėl to nei kvie­tė­si, nei kal­bė­jo­si. Dar 2017 me­tų lapk­ri­čio pra­džio­je bu­vo la­bai spau­džia­ma kuo grei­čiau pa­reng­ti per­tvar­kos pla­ną. Da­bar jis nie­kam ne­beį­do­mus. Iki gruo­džio mė­ne­sio bu­vo kal­ba­ma, kad slau­go­mų vai­kų įstai­ga bus čia, "Šal­ti­ny­je". Da­bar yra gan­dai, kad vis­kas bus da­ro­ma ki­to­je įstai­go­je."

Di­rek­to­rius sa­kė, kad "čia (vai­kų glo­bos sfe­ro­je – aut.) nė­ra kon­ku­ren­ci­jos, nė­ra rin­kos. Už mus spren­džia ki­ti."

"Ne­si­ve­liu į to­kius da­ly­kus (skun­dų ra­šy­mus – aut.), ne­tu­riu lai­ko. Mus pa­čius skun­džia. Mes šiais me­tais jau tu­rė­jo­me 5 pa­tik­ri­ni­mus. Kaž­kas ra­šo skun­dus to­kiais tem­pais, kad at­ro­do, jog vi­sa agen­tū­ra tam nu­sam­dy­ta. Kaž­kas bai­saus, – ste­bė­jo­si R. Dir­mei­kis. – Ko­kie ry­šiai yra tarp Sa­vi­val­dy­bės ir Kū­di­kių na­mų, sun­ku su­vok­ti. Kiek aš tu­riu in­for­ma­ci­jos, ten yra 30 vai­kų, 80 dar­buo­to­jų, 18 pe­da­go­gų. Ką jie ten vi­si vei­kia, sun­ku su­vok­ti. Nors įsta­ty­me pa­ra­šy­ta, kad nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos į Kū­di­kių na­mus nė vie­nas vai­kas ne­be­ga­li pa­tek­ti, ta­čiau pa­te­ko, pro­ce­sas ne­sus­to­ja. Čia yra ir blo­gų da­ly­kų."

Dvi sie­kian­čios iš­lik­ti įstai­gos bus su­jung­tos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro pa­ta­rė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne El­gė Sa­moš­kai­tė at­siun­tė mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­rą, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas per­duo­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei.

"Pe­rė­mus šiuos glo­bos na­mus sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja su­jung­ti su Šiau­lių kū­di­kių na­mais, abi įstai­gos tap­tų vie­na –Šiaulių re­gio­no komp­lek­si­nės pa­gal­bos šei­mai cent­ru, taip op­ti­mi­zuo­jant tei­kia­mas pa­slau­gas ir di­di­nat jų priei­na­mu­mą bei įvai­ro­vę", – ko­men­tuo­ja mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Šiuo me­tu glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, ku­riems nė­ra nu­sta­ty­tas nuo­la­ti­nės slau­gos glo­bos po­rei­kis, bū­tų per­ke­lia­mi į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus. Taip no­ri­ma jiems pa­dė­ti įsi­trauk­ti į bend­ruo­me­nę, gy­ve­nant ma­žo­je gru­pe­lė­je, šei­mai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Mi­nist­ro pa­ta­rė­ja pa­tvir­ti­no, kad mi­nis­te­ri­ja yra su­lau­ku­si Šiau­lių glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" dar­buo­to­jų skun­dų dėl ne­pa­ke­lia­mo psi­cho­lo­gi­nio kli­ma­to šio­je įstai­go­je. Mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI) pra­šy­da­ma at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą. VDI nu­sta­tė pa­žei­di­mų. Ka­dan­gi vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius, bū­da­mas at­sa­kin­gu už įstai­gos veik­los or­ga­ni­za­vi­mą, neuž­tik­ri­no įstai­gų dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos, jam tai­ky­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė, jis įpa­rei­go­tas nu­sta­ty­tus trū­ku­mus pa­ša­lin­ti.

Šie­met bu­vo įver­tin­ta įstai­gos di­rek­to­riaus R. Dir­mei­kio veik­la už praė­ju­sius me­tus: at­si­žvel­gus į iš­kel­tus tiks­lus ir jų įgy­ven­di­ni­mą ar­ba neį­gy­ven­di­ni­mą, di­rek­to­riaus veik­la bu­vo įver­tin­ta pa­ten­ki­na­mai. Jam ne­bu­vo skir­ta pa­rei­gi­nės al­gos kin­ta­mo­sios dar­bo už­mo­kes­čio da­lis: tai reiš­kia, kad dar­bo už­mo­kes­tis su­ma­žė­jo.

"Sie­kiant įver­tin­ti esa­mą si­tua­ci­ją, jau yra pra­dė­tas vyk­dy­ti įstai­gos veik­los ir fi­nan­sų val­dy­mo au­di­tas. Jo iš­va­das nu­ma­tę tu­rė­ti ge­gu­žę. Ti­ki­mės, kad šis au­di­tas leis at­sa­ky­ti į dau­ge­lį klau­si­mų dėl va­do­vo veik­los, ir, esant po­rei­kiui, priim­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus", – ra­šo­ma E. Sa­moš­kai­tės at­siųs­ta­me ko­men­ta­re.