"Pasikalbėti žmoniškai" valdžios vyrai neišdrįso

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kūdikių namų darbuotojai tikėjosi sulaukti mero, Savivaldybės administracijos vadovo ir Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos, bet svečiams paliktos trys vietos liko tuščios.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jai sa­vo su­si­rin­ki­me tuš­čiai lau­kė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, kad paaiš­kin­tų, kaip vyks įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­ja. Įtam­pa tvy­ro di­de­lė, da­lis dar­buo­to­jų pa­tys išei­na iš dar­bo. Bet Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­si­tei­kė at­vyk­ti, nes esą vyks­ta "po­li­ti­nis šou".

10 klau­si­mų – be at­sa­ky­mų

Kū­di­kių na­mų sa­lė bu­vo pil­nu­tė­lė. Tik trys sve­čiams pa­lik­tos kė­dės – tuš­čios. Įs­tai­gos dar­bo ta­ry­ba bu­vo iš­siun­tu­si kvie­ti­mą Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams į įstai­go­je ren­gia­mą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Ti­kė­jo­si, kad at­vyks "žmo­niš­kai pa­si­kal­bė­ti".

Bet dar pir­ma­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis žur­na­lis­tams pa­reiš­kė, jog ne­ke­ti­na at­si­liep­ti į Kū­di­kių na­mų kvie­ti­mą. Esą vyks "po­li­ti­zuo­tas" ren­gi­nys, o po­li­ti­nia­me "šou" ne­ke­ti­nąs da­ly­vau­ti.

Kū­di­kių na­mų dar­bo ta­ry­bos na­rė Si­gu­tė Ta­mo­šai­ty­tė su­si­rin­ku­sius in­for­ma­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams bu­vo nu­siųs­ta 10 klau­si­mų. Jie ad­re­suo­ti me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui An­ta­nui Bar­tu­liui, So­cia­li­nių pa­s­lau­gų sky­riaus ve­dė­jai Edi­tai Či­če­lie­nei.

"Bet jie mū­sų neap­lan­kė – val­džia su­si­lai­ko", – sa­kė su­si­rin­ki­mo ve­dė­ja, žvelg­da­ma į tuš­čias sve­čių kė­des. – Gal di­rek­to­rė ką pa­sa­kys?"

Kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė Aud­ro­nė Kar­da­šie­nė at­sa­kė, jog ži­no tiek pat, kiek vi­si dar­buo­to­jai.

Iki lapk­ri­čio 29 die­nos ji dar eis di­rek­to­rės pa­rei­gas. "Kas bus po lapk­ri­čio 29 die­nos, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes bū­siu at­leis­ta", – sa­kė di­rek­to­rė.

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to Ta­ry­ba priims spren­di­mą dėl dvie­jų Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų – Kū­di­kių na­mų ir vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" – reor­ga­ni­za­vi­mo. Po reor­ga­ni­za­vi­mo, ku­ris tu­rė­tų įvyk­ti ne vė­liau, kaip iki lapk­ri­čio 29 die­nos, jos su­jun­gia­mos ir at­si­ran­da nau­ja biu­dže­ti­nė įstai­ga komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka".

Bet jo­kių paaiš­ki­ni­mų prie spren­di­mo pro­jek­to ne­tei­kia­ma, nei ko­kia bus nau­jos įstai­gos struk­tū­ra, nei ko­kių pa­rei­gy­bių ten rei­kės? Po­li­ti­kams ai­ški­na­maj­ame raš­te tei­gia­ma, jog į "Al­ką" pe­reis vi­si abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai (158) iš­sky­rus va­do­vus. Ir ne­nu­ma­to­ma, kad šiais me­tais rei­kė­tų ko­kių pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų, esą už­teks abie­jų įstai­gų asig­na­vi­mų.

Tik nu­ma­to­ma, jog iki 2020 me­tų ko­vo 31 die­nos rei­kės pa­reng­ti mies­to Ta­ry­bos spren­di­mą dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus "Al­ko­je" pa­tvir­ti­ni­mo.

Pa­tys išei­na

Kū­di­kių na­muo­se yra 86 dar­buo­to­jai, o glo­bo­ja­mų su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si vai­kų šiuo me­tu yra 16. Plius 14 mies­to vai­kų lan­ko die­nos cent­rą, o pen­ki, tu­rin­tys sun­kią ne­ga­lią,– die­nos so­cia­li­nę gru­pę. Kū­di­kių na­muo­se vei­kia ir kri­zių cent­ras.

Su­si­rin­ki­me da­ly­ta­si neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, jog "Al­kai" vi­siš­kai ne­be­rei­kės pe­da­go­gų (Kū­di­kių na­muo­se jų dir­ba 15). Esą vai­kams pa­slau­gas teiks švie­ti­mo įstai­gos, ku­rias jie lan­ky­tų.

Dras­tiš­kai ma­žė­tų slau­gy­to­jų ir gy­dy­to­jų (jų taip pat da­bar yra 15, o rei­kės gal tik dvie­jų slau­gy­to­jų). Tik so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ga­li bū­ti ra­mes­ni. Bet sklan­do gan­das, jog jiems tek­tų ir val­gį vai­kams vir­ti sa­vait­ga­liais. Esą "Al­ko­je" lik­tų tik vie­nas vi­rė­jas, dir­ban­tis dar­bo die­no­mis.

"Tai ar mums ei­ti į "Al­ką", ar ne? Ne­tu­rim nė su kuo dis­ku­tuo­ti. Aiš­ku, kad vis tiek mus iš­mes lauk! – pik­ti­no­si su­si­rin­ki­mo da­ly­viai. – Bet kas bus su mū­sų vai­kais, kur juos dės?"

Di­rek­to­rė pa­ti­ki­no, jog bu­vo Sa­vi­val­dy­bė­je "tris kar­tus" ir gir­dė­jo, jog "to­se pa­čio­se pa­tal­po­se liks tie pa­tys dar­buo­to­jai ir tie pa­tys vai­kai".

15 dar­buo­to­jų jau pa­ra­šė pra­šy­mus išei­ti iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu, tik vie­nas jau ap­si­gal­vo­jo. A. Kar­da­šie­nė apie gru­pi­nį dar­buo­to­jų at­lei­di­mą in­for­ma­vo Užim­tu­mo tar­ny­bą.

Sa­vi­val­dy­bei di­rek­to­rė pa­ra­šė raš­tą, kad išei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti rei­kės pa­pil­do­mų 26 tūks­tan­čių eu­rų.

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo Šiau­lių švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų susivienijimo vadovė Ra­sa Jas­mon­tie­nė, Užim­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vė Jo­lan­ta Mik­šio­ny­tė, kon­sul­ta­vu­si dar­buo­to­jus, jei­gu jie ne­tek­tų dar­bo.

R. Jas­mon­tie­nė in­for­ma­vo, jog pa­ra­šė Sa­vi­val­dy­bei pa­klau­si­mą dėl įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­jos. Švie­ti­mo pro­fsą­jun­ga gi­na Kū­di­kių na­mų 8 pe­da­go­gų, pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių tei­ses. R. Jas­mon­tie­nė tik vi­siems pa­siū­lė ne­sku­bė­ti išei­ti iš dar­bo, kol nė­ra aiš­kios reor­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gos.

R. Jas­mon­tie­nė pa­ti­ki­no, jog pro­fsą­jun­ga ati­džiai ste­bės, kaip bus lai­ko­ma­si Dar­bo ko­dek­so.

"Ne­lau­ki­me ma­lo­nės iš val­džios. Užuo­jau­tos dėl su­kel­tos įtam­pos ar pa­gar­bos taip pat nė­ra ko lauk­ti, – sa­kė pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­rė. – Tik kai abi įstai­gos bus pa­kiš­tos po "Al­kos" ke­pu­re, ma­ty­si­me, ko­kia bus jos struk­tū­ra ir pa­rei­gy­bės. Ko­dėl vi­so to da­bar ne­ma­to­te – nė­ra kam at­sa­ky­ti. Nors kiek­vie­nam jau tu­rė­jo bū­ti įteik­tas pla­ne­lis, kas ir kaip bus da­ro­ma."

"To­kią ne­pa­gar­bą mums Sa­vi­val­dy­bė pa­ro­dė,– re­ziu­ma­vo su­si­rin­ki­mo ve­dė­ja S. Ta­mo­šai­ty­tė. – Pra­šė­me, kad me­ras pas mus atei­tų, bet ne­su­ge­bė­jo, nors mes jį rin­ko­me. Nie­ko iš jo ne­no­rė­jo­me, tik žmo­niš­kai pa­si­kal­bė­ti."

Kas bus po lapk­ri­čio 29 die­nos, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes bū­siu at­leis­ta.

Komentarai

Nera žmoniu..    Tre, 2019-11-06 / 17:56
Nera žmonių ten.., apie kokius žmoniška pasikalbejima kalbom.. medinukai su ilgą nosė.. ne jus pirmi.. buldozeriu eina..
NieKo naujo    Tre, 2019-11-06 / 17:58
Buratinai pinigais švaistosi. Taigi, be problemų atleis, įvardindami acinaujinimą :)
Nieko naujo    Tre, 2019-11-06 / 17:59
Buratinai pinigais švaistosi. Taigi, be problemų atleis, įvardindami acinaujinimą :)
Nesvarbu    Tre, 2019-11-06 / 18:29
Nėra ko laukti kol Kardašiene pasieks savo taikos nėra kiek žinoma
Hm    Tre, 2019-11-06 / 18:53
juk advokatai irgi nori valgyti už kąsnį atsidėkodami vyrams otkatukais
miestietis    Tre, 2019-11-06 / 22:23
Bet eik tu sau, koks santykis- 86/16, net prie ruso taip gerai nebuvo. Čia matyt tiek daug moteriškaičių, kad daugiau intrigų tarp savęs pavarytu, nes esu apie tai daug nuogirdų apturėjęs, bet šiukštu- niekam neišduodu.
Nu nu    Tre, 2019-11-06 / 22:31
Tai kad tie ponai ir į Šiaurės kolegiją nesiteikė atvykti,kai buvo kalbama apie pietinio gatves ir šaligatvius. Jie bijo mūsų kaip velnias kryžiaus. Meras bijo interpeliacijos ir tiesioginio valdymo kaip praėjusioje kadensijoje. Juk praėjusioje kadensijoje tik per mažą žingsnį neįvyko tai-tiesioginis valdymas iš Vilniaus. Kažkaip praslydo.Dabar vėl tas pats.
Klausimas    Tre, 2019-11-06 / 22:41
Juk buvo 3 susitikimai su įstaigos darbuotojais? Jau pamiršo? Ar nėra čia direktorės, kuri po sujungimo netenka darbo paskutinė kova?
kylat    Ket, 2019-11-07 / 07:47
na, Visocko trolių fabrikėlis, kylat jau dirbti prie kompų, savo pono munduro skalbti. Rytas jau, už ką pinigus gaunat. Ane, Miestieti
rimas    Ket, 2019-11-07 / 22:09
kas is protinguoliu,visaziniu komentatoriu paaiskins,ka reiskia skaiciai 86 darbuotojai ir 16 vaiku

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.