Žemaičių dienas paskyrė dviem progoms

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Že­mai­čių die­nų Šiau­liuo­se or­ga­ni­za­to­rius Ka­zi­mie­ras Al­mi­nas yra ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos „Sau­lau­kis“ ini­cia­to­rius, že­mai­čių pa­sų, že­mai­tiš­kų li­tų su­ma­ny­to­jas ir įgy­ven­din­to­jas.
Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­jos že­mai­čių ini­cia­ty­va šian­dien ir ry­toj vyks­ta Že­mai­čių die­nos Šiau­liuo­se, skir­tos Že­mai­ti­jos 800-me­čiui ir Skuo­do mū­šio 760-osioms me­ti­nėms.

Šian­dien Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks že­mai­čių ra­šy­to­jų, moks­li­nin­kų bei vi­suo­me­nės vei­kė­jų kon­fe­ren­ci­ja "Že­mai­ti­jos iš­li­ki­mas Eu­ro­po­je".

Pra­ne­ši­mus skai­tys ir lei­di­nius pri­sta­tys is­to­ri­kė, ra­šy­to­ja In­ga Ba­ra­naus­kie­nė ir is­to­ri­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras To­mas Ba­ra­naus­kas ("Dur­bės mū­šis", "Že­mai­ti­jos sa­vi­val­da XIII–XV a.", "Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų paieš­kos"), Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, Že­mai­ti­jos ba­jo­rų va­das, mu­zie­ji­nin­kas Sta­sys Kas­pa­ra­vi­čius ("Pas­lap­tin­go­ji Že­mai­ti­ja"), kal­bi­nin­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, do­cen­tas Juo­zas Pab­rė­ža ("Že­mai­tiu kal­buos īvai­ruo­vė ėr rai­da"), Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius, ar­chi­tek­tas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos ir Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no gar­bės me­da­lio lau­rea­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas ("Že­mai­ti­ja – is­to­ri­nė Eu­ro­pos že­mė").

Kon­fe­ren­ci­ją ves Šiau­lių že­mai­tė, hu­ma­nis­ti­nės pe­da­go­gi­kos va­do­vė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė.

Ry­toj (rug­sė­jo 6 die­ną) Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta Šiau­lių že­mai­čių dai­lės pa­ro­da. Pa­ro­dos ku­ra­to­rius – dai­li­nin­kas pro­fe­so­rius An­ta­nas Vi­soc­kis.

Pa­ro­do­je bus pri­sta­ty­ta aš­tuo­nio­li­kos dai­li­nin­kų – ta­py­to­jų, skulp­to­rių, di­zai­ne­rių, dai­lė­ty­ri­nin­kų kū­ry­ba: Lo­re­tos Ber­no­tai­tės-Na­ru­šie­nės, Ka­zio Bim­bos, Vi­liaus Bis­kio, Ri­man­to Dau­gi­no, Gin­ta­ro Dauk­šos, Vai­vos Ko­vie­rai­tės-Trum­pės, Sau­liaus Kruo­pio, Bi­tės Kuic, Do­na­to Lu­ko­še­vi­čiaus, Vy­te­nio Rim­kaus, Ja­ni­nos Rim­ku­tės-Bud­rie­nės, Aloy­zo To­lei­kio, Gin­ta­rės Ur­mo­nai­tės, Kor­ne­li­jaus Užuo­to, Ro­ma­no Vil­kaus­ko, Al­do­nos Vi­soc­kie­nės, An­ta­no Vi­soc­kio, Vik­to­ri­jos Vi­soc­ky­tės.

Že­mai­čių die­nos baig­sis Že­mai­čių poe­zi­jos va­lan­da, ją ren­gia poe­tas Jau­nius Kul­nys.

Poe­zi­jos va­lan­do­je "skom­bies grīna že­mai­tėš­ka kal­ba". Že­mai­tiš­kai pa­ra­šy­tus ei­lė­raš­čius skai­tys pa­tys au­to­riai – že­mai­čiai. Kank­lė­mis gros kank­li­nin­kė do­cen­tė dr. Re­gi­na Ma­ro­zie­nė. Bus ga­li­ma įsi­gy­ti že­mai­tiš­kų kny­gų.

Or­ga­ni­za­to­riai Že­mai­čių die­nų pro­ga iš­lei­do ir du lei­di­nius: že­mai­čių pa­ro­dos ir kon­fe­ren­ci­jos ka­ta­lo­gą bei že­mai­čių kū­ry­bą "Že­mai­tiu žuo­dis".

Lei­di­ny­je "Že­mai­tiu žuo­dis" pub­li­kuo­ja­ma K. C. Al­mi­no, Re­gi­nos Vaiš­no­rai­tės-Ma­ro­zie­nės, Al­do­nos Anu­žie­nės, Pra­no Žvink­lio, Ge­no­vai­tės Čes­naus­kie­nės, Ire­nos Stra­žins­kai­tės-Glins­kie­nės, Ade­lės Dau­kan­tai­tės, Ade­lės Mos­tei­kie­nės, Lau­ros Lu, Da­nu­tės Lek­niu­vie­nės, Jau­niaus Kul­nio že­mai­tiš­ka kū­ry­ba.

"Ma­luo­ne kvėi­tam i Že­mai­tiu dėi­nas par Šiau­liū mies­ta šven­tė. Ga­lies klaus­tė, dis­ko­tou­tė, so­žė­nuo­tė tuo­kių dalī­ku, kat­rū kė­tor nie­kor ne­ga­lie­tom so­žė­nuo­tė, gau­tė lei­dė­niū", – ra­gi­na or­ga­ni­za­to­riai.

Pa­sak Ka­zi­mie­ro Ce­les­ti­no Al­mi­no, Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių ap­skri­ties kom­tū­ro, že­mai­čio, vi­si ren­gi­niai or­ga­ni­zuo­ja­mi be jo­kio at­ly­gio už dar­bus, lei­di­nių iš­lai­dos pa­deng­tos as­me­ni­nė­mis ren­gė­jų že­mai­čių lė­šo­mis – iš mei­lės ir pa­gar­bos sa­vo kraš­tui Že­mai­ti­jai.

"Per is­to­ri­jos pa­ži­ni­mą, me­ną, kal­bą ir blai­vią kul­tū­rą ga­li­me iš­sau­go­ti Že­mai­ti­ją atei­ties žmo­nėms, gy­ven­sian­tiems ki­tuo­se šimt­me­čiuo­se, kaip lai­ko nu­glu­din­tą gin­ta­ro ga­ba­lė­lį ant Die­vo del­no – glo­bo­ja­mą, glos­to­mą ir švie­čian­tį Eu­ro­pai bei pa­sau­liui", – tei­gia K. C. Al­mi­nas.

Komentarai

Žemaitis    Ket, 2019-09-05 / 13:11
Keistas tas Žemaitijos 800-metis, lyg iki tol nebūtų buvę ir žemaičiai tik prieš tiek laiko ir atsirado. Čia turėtų būti kryžiuočių šventė, kai jie pirmą kartą atrado žemaičius. Taip kaip koks Amerikos ar Indijos atradimas mums. Amerikos indėnams gi jokia šventė man rods nėr amerikos atradimas.
Ramus    Ket, 2019-09-05 / 21:58
Juokingi tie Šiaulių žemaičiai. Norėtum užlenkti pirštą skaičiuojant nepaprastus darbus, bet viskas baigiasi ties falšyvų pinigų spausdinimu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.