Žemaičių dienų proga – žemaičių paroda

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lių že­mai­čių me­ni­nin­kų pa­ro­dos ati­da­ry­me iš aš­tuo­nio­li­kos dar­bus pa­tei­ku­sių au­to­rių da­ly­va­vo per de­šimt.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je net aš­tuo­nio­li­ka me­ni­nin­kų, su­si­ju­sių su Že­mai­ti­ja ir Šiau­liais ati­da­rė sa­vo dar­bų pa­ro­dą.

Jo­je – apie 40 ta­py­bos, ke­ra­mi­kos, skulp­tū­ros, di­zai­no ir ki­tų dar­bų. Že­mai­čių dai­lės pa­ro­da – vie­nas iš Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ri­jos že­mai­čių ini­cia­ty­va sa­vait­ga­lį vy­ku­sių Že­mai­čių die­nų ren­gi­nių, skir­tų Že­mai­ti­jos 800-me­čiui ir Skuo­do mū­šio 760-osioms me­ti­nėms.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu kank­lė­mis skam­bi­no kank­li­nin­kės do­cen­tė dr. Re­gi­na Ma­ro­zie­nė ir Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė, Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos pe­da­go­gė. Pas­ta­ro­ji že­mai­čių bu­vo pa­svei­kin­ta ne­se­niai ta­pu­si Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­te. Ka­zi­mie­ras Ce­les­ti­nas Al­mi­nas, Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių ap­skri­ties kom­tū­ras, pa­si­džiau­gė, kad tai šeš­to­ji or­di­no na­rė, ga­vu­si Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą.

Pa­ro­dos ku­ra­to­rius dai­li­nin­kas pro­fe­so­rius An­ta­nas Vi­soc­kis sa­kė no­rė­jęs kuo dau­giau ap­rėp­ti Šiau­lių že­mai­čių me­ni­nin­kų, pri­si­min­ti juos, pa­gerb­ti ir pa­ro­dy­ti, ką jie vei­kia Šiau­liuo­se. Pri­si­min­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės fa­kul­te­tas, kaž­ka­da iš­gy­ve­nęs auk­so am­žių, gar­sė­jęs že­mai­čiais me­ni­nin­kais – dės­ty­to­jais ir stu­den­tais.

Pa­ro­do­je pri­sta­ty­ta ta­py­to­jų, skulp­to­rių, di­zai­ne­rių, dai­lė­ty­ri­nin­kų Lo­re­tos Ber­no­tai­tės-Na­ru­šie­nės, Ka­zio Bim­bos, Vi­liaus Bis­kio, Ri­man­to Dau­gi­no, Gin­ta­ro Dauk­šos, Vai­vos Ko­vie­rai­tės-Trum­pės, Sau­liaus Kruo­pio, Bi­tės Kuic, Do­na­to Lu­ko­še­vi­čiaus, Vy­te­nio Rim­kaus, Ja­ni­nos Rim­ku­tės-Bud­rie­nės, Aloy­zo To­lei­kio, Gin­ta­rės Ur­mo­nai­tės, Kor­ne­li­jaus Užuo­to, Ro­ma­no Vil­kaus­ko, Al­do­nos Vi­soc­kie­nės, An­ta­no Vi­soc­kio, Vik­to­ri­jos Vi­soc­ky­tės kū­ry­ba.

Že­mai­tiš­kai į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pę­sis kal­bi­nin­kas do­cen­tas dr. Juo­zas Pab­rė­ža pa­si­džiau­gė, kad tiek daug me­ni­nin­kų že­mai­čių ku­ria čia, ir sa­kė, kad Šiau­liai tu­ri bū­ti nau­jo­ji Že­mai­ti­jos sos­ti­nė.

Že­mai­čių die­nų pro­ga or­ga­ni­za­to­riai iš­lei­do ir du lei­di­nius: že­mai­čių pa­ro­dos ir kon­fe­ren­ci­jos ka­ta­lo­gą bei že­mai­čių kū­ry­bą "Že­mai­tiu žuo­dis".

Pa­ro­dos iš­va­ka­rė­se Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vy­ko že­mai­čių ra­šy­to­jų, moks­li­nin­kų bei vi­suo­me­nės vei­kė­jų kon­fe­ren­ci­ja "Že­mai­ti­jos iš­li­ki­mas Eu­ro­po­je".

Pra­ne­ši­mus skai­tė ir lei­di­nius pri­sta­tė is­to­ri­kė, ra­šy­to­ja In­ga Ba­ra­naus­kie­nė ir is­to­ri­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras To­mas Ba­ra­naus­kas, Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, Že­mai­ti­jos ba­jo­rų va­das, mu­zie­ji­nin­kas Sta­sys Kas­pa­ra­vi­čius, kal­bi­nin­kas doc.dr. J. Pab­rė­ža, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius, ar­chi­tek­tas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos ir Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no gar­bės me­da­lio lau­rea­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas. Kon­fe­ren­ci­ją ve­dė Šiau­lių že­mai­tė, hu­ma­nis­ti­nės pe­da­go­gi­kos va­do­vė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė.