Žemaičiai paminėjo "Saulaukio" trisdešimtmetį

Ža­ne­tos BY­TAU­TIE­NĖS nuo­tr.
"Sau­lau­kio" ju­bi­lie­jui su­si­bū­rė My­ko­las Žal­ne­ra­vi­čius ir an­samb­lis "Au­da".
Šeš­ta­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re bu­vo kal­ba­ma že­mai­tiš­kai – Šiau­lių že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja "Sau­lau­kis" mi­nė­jo 30-me­tį. Nuo 1989 me­tų že­mai­čiai ren­ka­si tuo pa­čiu lai­ku – pa­sku­ti­nį šeš­ta­die­nį prieš ad­ven­tą.

Ju­bi­lie­ji­nė že­mai­čių suei­ga pra­si­dė­jo kū­ri­niu "Že­mai­čių gies­mė ("Že­mai­tiu gėis­mie"), mu­zi­ką jai pa­ra­šė Kos­tas Ru­šins­kis, žo­džius – Jus­ti­nas Ku­bi­lius. Ren­gi­nio da­ly­viai gies­mę iš­klau­sė sto­vė­da­mi. Ren­gi­nį ve­dė re­ži­sie­rė, pe­da­go­gė Da­lė Dar­gie­nė.

Drau­gi­jos veik­los me­tus iš­sa­miai pri­sta­tė pir­ma­sis drau­gi­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas dr. Juo­zas Pab­rė­ža.

Drau­gi­jos "Sau­lau­kis" ini­cia­to­riai – J. Pab­rė­ža, Ka­zi­mie­ras Ce­les­ti­nas Al­mi­nas, Al­do­na Si­rei­kie­nė, My­ko­las Žal­ne­ra­vi­čius, a.a. Ro­ma­nas Vil­kaus­kas.

Pir­ma­sis že­mai­čių su­siė­ji­mas Šiau­liuo­se vy­ko 1989 me­tų gruo­džio 2 die­ną Šiau­lių spor­to ma­nie­že. Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­si­lau­ku­sia­me ren­gi­ny­je pir­mą kar­tą bu­vo ga­li­ma at­si­skai­ty­ti ne rub­liais, o uni­ka­lia va­liu­ta – že­mai­čių li­tais.

Šiau­lių že­mai­čiai pir­mie­ji iš­lei­do že­mai­čių pa­są, ku­ris da­bar yra ta­pęs ir vi­suo­ti­nu Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos na­rio bi­lie­tu. Li­tų ir pa­sų idė­jos au­to­rius bu­vo K. C. Al­mi­nas, di­zai­ną su­kū­rė Vi­lius Pu­ro­nas.

Še­šio­li­ka me­tų drau­gi­jai va­do­vau­jan­tis Jo­nas Bart­kus kal­bė­jo apie da­bar­ti­nę drau­gi­jos veik­lą ir pri­sta­tė il­ga­me­tę tra­di­ci­ją – kas­met iš­lei­džia­mą že­mai­čių ka­len­do­rių. 2020 me­tų die­nas skai­čius jau tris­de­šim­ta­sis ka­len­do­rius.

Pir­muo­sius de­šimt ka­len­do­rių su­kū­rė dai­li­nin­kas pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis, ki­tus de­šimt – di­zai­ne­rė Gra­ži­na Ši­mo­liū­nie­nė, pa­sta­ruo­sius de­šimt – di­zai­ne­rė Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė.

Šių me­tų ka­len­do­riaus te­ma – že­mai­čių pa­sta­tai, ka­len­do­riu­je įam­žin­ta 1746 me­tais da­tuo­ja­ma klė­tis, iš J. Bart­kaus žmo­nos Sta­nis­la­vos tė­viš­kės 1976 me­tais per­vež­ta į Rum­šiš­kes.

Ka­len­do­riui at­min­ti­nas da­tas tra­di­ciš­kai su­rin­ko Jo­nas Ta­mu­lis, že­mai­čių kal­bą tvar­kė J. Pab­rė­ža.

Šiau­lių že­mai­čius svei­ki­no Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Sta­sys Kas­pa­ra­vi­čius. Pa­dė­kas tei­kė Sei­mo na­riai Sta­sys Tu­mė­nas, Va­le­ri­jus Si­mu­lik, per­da­vę ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ri­mos Baš­kie­nės, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to, Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių gru­pės svei­ki­ni­mus iš­ki­liems že­mai­čiams. Pa­dė­kas tei­kė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Lai­mo­nas Uba­vi­čius, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Tarp ap­do­va­no­tų­jų – bu­vęs "Šiau­lių kraš­to" fo­tog­ra­fas, Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio, Mi­ke­lio pre­mi­jų lau­rea­tas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, mu­zie­ji­nin­kas Jo­nas Ta­mu­lis, jam Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja dė­ko­jo už at­si­da­vi­mą kraš­to­ty­rai.

Pa­dė­ką ga­vęs K. C. Al­mi­nas tu­rė­jo ir pa­sta­bų: jis ak­cen­ta­vo, kad že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja tu­ri skir­ti dė­me­sį aukš­ta­jai kul­tū­rai, rink­tis "ne smuk­lė­se, res­to­ra­nuo­se", bet, kaip ju­bi­lie­ji­nį va­ka­rą, – kul­tū­ros įstai­go­je.

Ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je ne­pa­mirš­ti ir tra­di­ci­niai Di­džio­sios suei­gos mo­men­tai – pa­tvir­tin­ta at­nau­jin­ta drau­gi­jos val­dy­ba, įteik­ti že­mai­čių pa­sai.

Po svei­ki­ni­mų, ap­do­va­no­ji­mų, pa­dė­kų Tel­šių dra­mos teat­ras pa­ro­dė spek­tak­lį "Spal­vuo­tu gu­zi­kie­liu ro­žon­čios" (sce­na­ri­jaus au­to­rė ir re­ži­sie­rė Lai­ma Po­ce­vi­čie­nė), pri­mi­nu­sį že­mai­čių tra­di­ci­jas ir dai­nas.