Visi keliai į Akmenę vedė...

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ren­gi­nius sa­vai­tė­je "Vi­si ke­liai ve­da į Ak­me­nę" pri­sta­ti­nė­jo, su da­ly­viais bend­ra­vo Ak­me­nės šei­mi­nin­kais, gy­ve­nu­siais prieš šim­tą me­tų, pri­si­sta­ti­nė­ję Ri­ma Al­ma­nie­nė ir jos vy­ras And­rius (kai­rė­je) bei Au­re­li­jus Sa­lia­ma­nas.
Šven­to­sios Onos at­lai­dais Ak­me­nės baž­ny­čio­je sek­ma­die­nį bai­gė­si šia­me mies­te or­ga­ni­zuo­ta ren­gi­nių sa­vai­tė „Vi­si ke­liai ve­da į Ak­me­nę“.

Šven­tą­sias Mi­šias au­ko­jo Apaš­ta­liš­ko­jo nun­ci­jaus Lie­tu­vo­je as­me­ni­nis sek­re­to­rius ku­ni­gas Min­dau­gas Šlaus­tas.

Jis pa­sa­ko­jo, kaip vai­kys­tė­je šio­je baž­ny­čio­je pa­si­rin­ko dva­si­nin­ko atei­tį. Ka­ri­nin­ko šei­mo­je gi­męs vai­kas, su­lau­kęs mo­kyk­li­nio am­žiaus, ap­si­gy­ve­no pas se­ne­lius Ak­me­nė­je, po stu­di­jų Tel­šių se­mi­na­ri­jo­je 2003 me­tais įšven­tin­tas ku­ni­gu. M. Šlaus­tas ver­tė­ja­vo Po­pie­žiui Pran­ciš­kui jo vieš­na­gės me­tu Lie­tu­vo­je.

Po apei­gų ba­ro­ko iš Vil­niaus at­vy­kę dai­ni­nin­kė Re­na­ta Du­bins­kai­tė ir var­go­ni­nin­kas Vi­li­mas Nor­kū­nas su­ren­gė Jo­han­no Se­bas­tia­no Ba­cho ari­jų kon­cer­tą.

Ant kal­ne­lio prie kul­tū­ros na­mų vy­ku­siu ki­tu kon­cer­tu pa­mi­nė­ti Že­mai­ti­jos me­tais pa­skelb­ti 2019-ie­ji – ta pro­ga ak­me­niš­kiai ir mies­to sve­čiai klau­sė­si ki­to vil­nie­čio dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos že­mai­čių tar­me dai­nų au­to­riaus ir at­li­kė­jo Po­vi­lo Gir­de­nio pro­gra­mos „Že­mai­čiū­se“.

Ki­tą die­ną Že­mai­ti­ją rep­re­zen­ta­vo ir jau­ni­mo gy­vo gar­so gru­pės iš Skuo­do GAL kon­cer­tas.

Ren­gi­nių sa­vai­tės va­ka­rais dar skam­bė­jo pres­ti­ži­nių kon­kur­sų lau­rea­tės, šla­ge­rių ka­ra­lie­nė Eve­li­nos Sa­šen­ko, cha­riz­ma­tiš­ko­sios te­le­vi­zi­jos šou „X fak­to­rius“ da­ly­vės Ak­me­nės kraš­tie­tės Rū­tos Bud­rec­kai­tės me­lo­di­jos.

Kai ku­rie ren­gi­niai bu­vo skir­ti vien vai­kams. Ak­me­nės kul­tū­ros na­mų dra­mos bū­re­lis ro­dė lė­lių spek­tak­lį "Kaip pe­ly­tė ta­po ba­le­ri­na". Sve­čia­vę­si Ža­ga­rės lė­lių na­mai pri­sta­tė eks­po­na­tų.

Su­te­mus su­reng­tas fil­mų sean­sas po at­vi­ru dan­gu­mi.

Ak­me­nės kul­tū­ros na­muo­se eks­po­nuo­ta Vi­li­jos Na­ru­ta­vi­čie­nės ir Da­lios Bu­tie­nės vil­nos dir­bi­nių ir ki­tų kū­ri­nių pa­ro­da.

Me­ni­nin­kas An­ta­nas Ado­mai­tis priė­mė lan­ky­to­jus sa­vo dirb­tu­vė­se, ro­dė, kaip ga­li­ma pa­pras­tus lau­ko ak­me­nis pa­vers­ti uni­ka­liais me­no kū­ri­niais.

Jau­ni­mas da­ly­va­vo spor­to var­žy­bose. Daug vie­ti­nių var­žė­si krep­ši­nio, tink­li­nio, lau­ko te­ni­so aikš­te­lė­se, dvi­ra­čių, rie­du­čių, pa­spir­tu­kų, ried­len­čių tra­so­se.

Mies­to aikš­tė­je run­gė­si ir Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to lan­ky­to­jai iš Ak­me­nės, Nau­jo­sios Ak­me­nės ir Ma­žei­kių.

Su­reng­tos žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos Ka­ra­lie­nės Onos tau­rei lai­mė­ti, Žiem­ga­los ga­liū­nų ly­gos ant­ro­jo eta­po var­žy­bos.

Susijusios naujienos