Artėja bėgimas "Aš esu Šiauliai"

Jur­gi­tos JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro Spor­to vi­siems sky­riaus va­do­vė In­ge­bor­ga Ale­jū­nė ir Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas pri­sta­tė bė­gi­mo "Aš esu Šiau­liai" pro­gra­mą ir pri­zus.

Šį ket­vir­ta­die­nį, ge­gu­žės 16 die­ną, Šiau­liuo­se vyks bė­gi­mas "Aš esu Šiau­liai". Star­tas bus duo­tas 18 va­lan­dą Sau­lės laik­ro­džio aikš­tė­je. Ren­gi­nio da­ly­viai bėgs 3 ki­lo­met­rus iki Sal­du­vės pi­lia­kal­nio, ant ku­rio 18.30 va­lan­dą įsiam­žins tris­pal­vės sam­bū­ry­je ("flesh­mo­be").

Šie­met nė­ra da­ly­vių re­gist­ra­ci­jos, tad vi­si pa­no­rė­ję su­da­ly­vau­ti ga­li pri­si­jung­ti nors ir pa­sku­ti­nę mi­nu­tę. Ne­bus ir nu­ga­lė­to­jų ar pri­zi­nin­kų. Vi­si da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo su­ve­ny­rais (apy­ran­kė­mis, bė­gi­mo nu­me­riais), o įsiam­ži­nę tris­pal­via­me sam­bū­ry­je bus vai­ši­na­mi ar­ba­ta ir ban­de­lė­mis.

Į star­tą da­ly­vius nuo­tai­kin­ga mu­zi­ka pa­ly­dės Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras ir šo­kių ko­lek­ty­vo "Auš­re­lė" šo­kė­jos.

Fi­ni­še bė­gi­kų lauks sa­va­no­riai su tri­jų spal­vų (gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos) la­pais.

Vie­na iš ren­gi­nio or­gan­za­to­rių In­ge­bor­ga Ale­jū­nė, Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro Spor­to vi­siems sky­riaus va­do­vė, sa­kė, kad bė­gi­me ga­li da­ly­vau­ti bet ko­kio am­žiaus ir pa­jė­gu­mo žmo­nės, jei­gu bus sun­ku bėg­ti, tra­są ga­li­ma įveik­ti ir pės­čio­mis. Lai­ko su­spė­ti iki tris­pal­vio sam­bū­rio tu­rė­tų pa­kak­ti net ir ei­nant pės­tu­te.

Ren­gi­nį 1,5 tūks­tan­čio eu­rų pa­rė­mė "Ju­po­jos tech­ni­ka / Ne­xus Truck Shop Lie­tu­va".

Bė­gi­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ket­vir­tą kar­tą. Iš pra­džių jis va­di­no­si "Bėk su Šiau­lių me­ru". Bė­gi­mo ini­cia­to­riu­mi ir glo­bė­ju ir to­liau lie­ka Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.