Vilkiko vairuotojas "jodinėja ant baltų arklių"

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ant­ra­die­nį pa­ry­čiui bend­ra­bu­ty­je, ku­ria­me gy­ve­na to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai, du­žo ir ski­lo vis­kas, kas pa­sie­kia­ma. Gir­tas triukš­ma­da­rys at­si­dū­rė me­di­kų, o pa­skui po­li­ci­jos aki­ra­ty­je.
Bir­že­lio 11-osios ry­tą Šiau­liuo­se, P. Vi­šins­kio gat­vės bend­ra­bu­ty­je, ku­ria­me ap­si­sto­ja iš Uk­rai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos dirb­ti at­vy­kę to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai, ki­lo in­ci­den­tas, ku­rį mal­šin­ti te­ko po­li­ci­jai.

Iš­sit­rau­kė pei­lį

Apie 5 va­lan­dą ry­to bend­ra­bu­čio bu­dė­to­ja iš­gir­do triukš­mą, ta­čiau nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti, iš kur jis sklin­da.

Vaikš­čio­da­ma ko­ri­do­riais, mo­te­ris pa­ma­tė, kad tre­čia­ja­me aukš­te, ku­ris yra re­mon­tuo­ja­mas, vy­ras dau­žo lan­gus, spar­do du­ris. Pa­ma­tęs nu­ste­bu­sią mo­te­rį, vi­siš­kai gir­tas triukš­ma­da­rys pri­puo­lė prie jos, su­grie­bė už plau­kų ir ėmė muš­ti.

Bu­dė­to­jai pa­vy­ko iš­trūk­ti. Bėg­da­ma ko­ri­do­riu­mi pa­ma­čiu­si at­ver­tas vie­no kam­ba­rio du­ris ji įpuo­lė pas čia gy­ve­nan­tį Uk­rai­nos pi­lie­tį. Ta­čiau kar­tu su ja įpuo­lė ir mu­šei­ka. Jis be prie­žas­ties ėmė tal­žy­ti ir net pei­lį pa­nau­do­jo prieš kam­ba­rio gy­ven­to­ją ir su­ža­lo­jo jam smak­rą.

Išk­vies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė nea­dek­va­čiai be­siel­gu­sį ir siau­tė­ju­sį 31 me­tų Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tį, dir­ban­tį vie­no­je kro­vi­nius tarp­tau­ti­niais marš­ru­tais ga­be­nan­čioje įmo­nė­je. Jis nu­vež­tas į Psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę.

Ki­tą die­ną me­di­kai bal­ta­ru­sį per­da­vė Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ku­rie pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Biog­ra­fi­jo­se: pa­žei­di­mai ir nu­si­kal­ti­mai

Nuo ne­blai­vaus to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jo jau yra nu­ken­tė­ju­si ir po­li­ci­jos bend­ruo­me­nė.

2015 me­tų rug­sė­jo 4-osios nak­tį Rad­vi­liš­ky­je tar­ny­bos me­tu vil­ki­ko bu­vo pra­žu­dy­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lė. Ties V.Lands­ber­gio--Žem­kal­nio ir Žal­gi­rio gat­vių san­kry­ža pro ša­lį va­žia­vęs vil­ki­kas "Daf" kliu­dė su­stab­dy­tų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų do­ku­men­tus tik­ri­nan­čią pa­rei­gū­nę ir ne­sus­to­jęs nu­va­žia­vo.

Vil­ki­ką Rad­vi­liš­ky­je, Šiau­lių gat­vė­je, apie 900 met­rų nuo įvy­kio vie­tos, su­stab­dė ki­tas pa­tru­lių eki­pa­žas. At­vy­kę me­di­kai kons­ta­ta­vo pa­rei­gū­nės mir­tį. Vil­ki­ko vai­ruo­to­jui, 39-erių me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jui, al­ko­ho­lio ma­tuok­liu bu­vo nu­sta­ty­tas 2,01 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Pa­rei­gū­nus tuo­met kaip rei­kiant su­glu­mi­no iš­si­blai­viu­sio vil­ki­ko vai­ruo­to­jo žo­džiai: "Ne aš pir­mas, ne aš pa­sku­ti­nis". Tai jis pa­sa­kė pa­pra­šy­tas paaiš­kin­ti, ko­dėl gir­tas sė­do prie vil­ki­ko vai­ro ir dėl sa­vo neat­sa­kin­gu­mo už­mu­šė žmo­gų.

Nuo­mo­nę, kad ši vai­ruo­to­jų ka­te­go­ri­ja el­gia­si neat­sa­kin­gai ir lei­džia sau prie di­džiu­lės trans­por­to prie­mo­nės vai­ro sės­ti iš­gė­rus ar stip­riai pa­gi­rin­gam, pa­tvir­ti­no fik­suo­ti nau­ji fak­tai.

Praė­jus ke­lioms die­noms po ne­lai­mės su pa­rei­gū­ne, Jo­niš­ky­je iš ry­to pa­rei­gū­nai su­stab­dė kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį "Vol­vo FH12", ku­rio vai­ruo­to­jas į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį įpū­tė 1,03 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Sa­vo paaiš­ki­ni­me 50-me­tis Jo­niš­kio gy­ven­to­jas nu­ro­dė, kad ry­te iš­gė­rė alaus.

Šis vai­ruo­to­jas nuo 2001 me­tų iki 2015 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio, bū­da­mas gir­tas, pa­da­rė 13 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų: ne kar­tą pa­si­ro­dė vie­šo­jo­je vie­to­je, su­ga­di­no žmo­nių tur­tą, ap­si­vo­gė par­duo­tu­vė­je, smur­ta­vo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, vai­ra­vo dvi­ra­tį.