Apšvietimo stulpus "nuskynęs" vilkikas apvirto ant stogo

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Vil­ki­kas sly­do ir ant sto­go ap­vir­to kirs­da­mas pės­čių­jų ta­ką.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Rad­vi­liš­ky­je su­si­dū­rus vil­ki­kui ir leng­va­jam au­to­mo­bi­liui, abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai dėl su­ža­lo­ji­mų at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.
Trą­šas ve­žęs vil­ki­kas ap­vir­to ant sto­go, nu­muš­da­mas du ap­švie­ti­mo stul­pus ir kirs­da­mas pės­čių­jų ta­ką. Lai­mei, tuo me­tu ta­ku nė­jo pės­tie­ji.

Su­žeis­ti abu vai­ruo­to­jai

Ava­ri­ja Rad­vi­liš­ky­je, ga­na jud­rio­je Šiau­lių-Ge­di­mi­no- Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio gat­vių san­kry­žo­je, įvy­ko apie pu­sę de­vin­tos va­ka­ro.

Leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu "Da­cia Lo­gan" va­žia­vęs 29 me­tų Uk­rai­nos pi­lie­tis, de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, su­kda­mas į kai­rę, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu tie­siai prieš­prie­šiais va­žia­vu­sio vil­ki­ko "MAN" su pusp­rie­ka­be, ir su juo su­si­dū­rė.

Eis­mo įvy­kio me­tu vil­ki­kas su pusp­rie­ka­be ir kro­vi­niu ap­vir­to aukš­tyn ra­tais. Slys­da­mas jis "nu­sky­nė" du elekt­ros ap­švie­ti­mo stul­pus, kir­to pės­čių­jų ta­ką ir nu­vir­to ant ve­jos.

Leng­va­sis au­to­mo­bi­lis smū­gio me­tu bu­vo nu­stum­tas ir kir­to pės­čių­jų pe­rė­ją. Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio prie­kis ir vil­ki­ko ka­bi­na su­mai­to­tos ne­pa­tai­so­mai.

Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė abiem vai­ruo­to­jams. Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ję du grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. Abu vai­ruo­to­jai iš­vež­ti į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.

Leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas li­go­ni­nės Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je gy­do­mas dėl pe­ties iš­ni­ri­mo, vil­ki­ko vai­ruo­to­jas – dėl pe­ties rak­ti­kau­lio lū­žio.

Pa­vo­jus dėl kro­vi­nio ne­pa­sit­vir­ti­no

Tuoj po įvy­kio su­maiš­tis bu­vo ki­lu­si dėl vil­ki­ko prie­ka­bo­je ve­ža­mo kro­vi­nio.

Pa­gal kro­vi­nio ko­dą iš pra­džių ma­ny­ta, jog kro­vi­nys ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas: trą­šos są­ly­ty­je su me­ta­lu ga­lė­jo už­si­deg­ti ir iš­skir­ti svei­ka­tai pa­vo­jin­gas du­jas.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo pen­ki po­li­ci­jos eki­pa­žai (du iš jų at­vy­ko iš Šiau­lių), ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lis, iš­kvies­tas Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Te­ri­to­ri­ja, kur gu­lė­jo ap­si­ver­tęs vil­ki­kas, maž­daug 50 met­rų spin­du­liu bu­vo ap­tver­ta "Stop" juos­ta. Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos at­jun­gė trans­por­to prie­mo­nių aku­mu­lia­to­rius.

Vė­liau iš­siaiš­kin­ta, kad prie­ka­bo­je bu­vo ve­ža­mos pa­pras­tos trą­šos, ku­rios su­pil­tos į did­mai­šius. Apie 24 to­nos trą­šų eis­mo įvy­kio me­tu neiš­bi­ro, to­dėl pa­vo­jaus žmo­nių svei­ka­tai ir gam­tai ne­kė­lė.

Va­kar ry­tą, apie de­šim­tą va­lan­dą, ap­si­ver­tęs vil­ki­kas te­be­gu­lė­jo įvy­kio vie­to­je. Jam pa­kel­ti bu­vo ieš­ko­ma di­de­lės kė­li­mo ga­lios tech­ni­kos.

Įvy­kio vie­tą te­be­sau­go­jo po­li­ci­ja, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos ir ki­tų tar­ny­bų dar­buo­to­jai bai­gė pjau­ti nu­vers­tus ap­švie­ti­mo stul­pus ir tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją. Eis­mas vy­ko abiem kryp­ti­mis.

Ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Šiau­liai-Pa­ne­vė­žys esan­čio­je Šiau­lių-Ge­di­mi­no- Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio gat­vių san­kry­žo­je šis eis­mo įvy­kis – ne pir­mas.

Jo­je ir ša­lia jos bu­vo ir tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sių eis­mo įvy­kių, pa­rei­ka­la­vu­sių žmo­nių gy­vy­bių.