Vaistų nėra, o pas gydytoją – po dviejų mėnesių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Glau­ko­ma at­si­ran­da pa­ki­lus spau­di­mui akies vi­du­je. Akis­pū­džiui ma­žin­ti ski­ria­mi akių la­šai. Ne­gy­dant li­gos gre­sia apa­ki­mas.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją už­su­kęs gar­baus am­žiaus šiau­lie­tis Ed­mun­das sa­kė atė­jęs iš ne­vil­ties. Jam svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos ne pa­leng­vi­no, bet ap­sun­ki­no ga­li­my­bes gy­dy­tis. "Apė­jau vi­sas vais­ti­nes, ma­no vais­tų nė­ra. No­riu pri­si­re­gist­ruo­ti pas gy­dy­to­ją, kad iš­ra­šy­tų ki­tus vais­tus, ta­lo­nų nė­ra iki spa­lio pa­bai­gos", – skun­dė­si vy­riš­kis ir klau­sė, ką jam da­ry­ti?

Ne­ra­do akių la­šų

Ed­mun­das ser­ga glau­ko­ma ir kas­dien tu­ri la­šin­tis akis­pū­dį ma­ži­nan­čius akių la­šus. Vais­tai kom­pen­suo­ja­mi, ir šiau­lie­tis nuo­lat jų gau­da­vo vais­ti­nė­je. Ta­čiau prieš dau­giau kaip sa­vai­tę nuė­jęs į vais­ti­nę Ed­mun­das iš­gir­do, kad jo vais­tų nė­ra. Už­su­ko į ki­tą vais­ti­nę, bet ir čia at­sa­ky­mas tas pa­ts. Per ke­le­tą die­nų apė­jo be­veik vi­sas Šiau­lių vais­ti­nes, bet jam rei­ka­lin­gų akių la­šų ne­ga­vo nė vie­no­je.

Ant­ra­die­nį in­ter­ne­te įve­dus Ed­mun­do var­to­ja­mų akių la­šų pa­va­di­ni­mą, prie vais­to rau­do­no­mis rai­dė­mis bu­vo pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja: "Vais­tai ne­tie­kia­mi did­me­ni­nių vais­tų pre­ky­bos įmo­nių nuo 2019 m. rugp­jū­čio 22 d." Paieš­ko­jus vais­tų su ta pa­čia veik­lią­ja me­džia­ga, ga­li­ma ap­tik­ti tik to­kių, ku­rie dvi­gu­bai bran­ges­ni.

"Kas be­lie­ka da­ry­ti? Rei­kia ei­ti pas akių gy­dy­to­ją iš­si­ra­šy­ti ki­tų vais­tų. Skam­bi­nu į re­gist­ra­tū­rą – ta­lo­nų pas ma­no gy­dy­to­ją iki pat spa­lio pa­bai­gos nė­ra. Sa­ko, pa­si­skam­bin­kit kas­dien, gal at­si­ras koks lais­vas. Taip ir skam­bi­nė­ju jau ke­lin­ta die­na. Ne­ži­nau, ka­da priei­siu. La­šiu­kų dar kol kas tu­riu, bet ne­ži­nau, ar už­tek­siu dviem mė­ne­siams", – sa­ko Ed­mun­das.

Pak­laus­tas, gal to­je pa­čio­je kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je pas ki­tą of­tal­mo­lo­gą ga­lė­tų pa­tek­ti grei­čiau, Ed­mun­das sa­ko, kad no­rė­tų pa­kliū­ti pas gy­dy­to­ją, ku­ri jį gy­dė ir ge­riau­siai ži­no jo li­gą.

"Kar­tą, kai ato­sto­ga­vo ma­no šei­mos gy­dy­to­ja, nuė­jau pas ki­tą iš­si­ra­šy­ti vais­tų. Vi­sai ne taip re­cep­tą su­ra­šė, vais­ti­nin­kė ir taip žiū­ri, ir taip, sa­ko, jums ne trys bu­te­liu­kai iš­ra­šy­ti, o pu­sant­ro. Va ir eik pas ki­tą gy­dy­to­ją", – pa­sa­ko­ja vy­riš­kis.

Kai ne­gau­na vais­tų vie­no­je vais­ti­nė­je, ga­li kreip­tis į ki­tą, jei nė­ra Lie­tu­vo­je – ga­li kreip­tis į ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės vais­ti­nes.

Vais­ti­nė ieš­ko bū­dų pa­dė­ti

Vais­ti­nės "Va­le­ri­jo­nas" va­do­vė Al­my­ra Gir­de­nie­nė sa­ko, kad to­kių si­tua­ci­jų, kai iš pre­ky­bos dings­ta vie­no ar ki­to ga­min­to­jo vais­tai, pa­si­tai­ko, ta­čiau pa­pras­tai vi­sa­da vais­ti­nė­se bū­na ki­tų ga­min­to­jų vais­tų su ta pa­čia veik­lią­ja me­džia­ga.

"Pa­si­tai­ko, kad žmo­nės skun­džia­si, jog ki­to ga­min­to­jo vais­tas jiems ne­tin­ka, pa­vyz­džiui, kad vais­tai nuo aukš­to krau­jos­pū­džio ne­duo­da rei­kia­mo efek­to. Jei­gu or­ga­niz­mas pri­pra­tęs prie vie­no ga­min­to­jo vais­to, pri­si­tai­ky­ti prie ki­to vais­to rei­kia lai­ko ir iš pra­džių ga­li bū­ti pro­ble­mų. Skir­tin­gų ga­min­to­jų vais­tai, nors ir su ta pa­čia veik­lią­ja me­džia­ga, šiek tiek ski­ria­si ar pa­gal­bi­nė­mis me­džia­go­mis, ar ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja, to­dėl ir jų vei­ki­mas ga­li bū­ti kaž­kiek skir­tin­gas", – sa­ko A. Gir­de­nie­nė.

To­kių at­ve­jų, kad iš pre­ky­bos ding­tų vi­si vais­tai su tam tik­ra veik­lą­ja me­džia­ga, pa­si­tai­ko la­bai re­tai.

"Jei­gu jau vi­sai ne­lie­ka jo­kio ana­lo­go, ta­da žmo­gui be­lie­ka kreip­tis į gy­dy­to­ją, kad iš­ra­šy­tų vais­tą su ki­ta veik­lią­ja me­džia­ga", – sa­ko A. Gir­de­nie­nė.

Vais­ti­nės va­do­vė pa­ste­bi, kad pa­sta­ruo­ju me­tu kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai yra ge­ro­kai at­pi­gę, ir at­krei­pia dė­me­sį, kad prie­mo­ka už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus vi­so­se vais­ti­nė­se, ir tink­li­nė­se, ir ne tink­li­nė­se, yra vie­no­da, taip pat jei­gu pre­ky­bo­je ne­lie­ka kaž­ko­kio konk­re­taus ga­min­to­jo vais­to, ki­tas ana­lo­giš­kas vais­tas (pi­giau­sias) ne­ga­li bū­ti bran­ges­nis nei 15 pro­cen­tų.

"Vi­sa­da sten­gia­mės pa­dė­ti žmo­gui, kad jis ne­lik­tų be vais­to. Pri­rei­kus, skam­bi­na­mės Vals­ty­bi­nei vais­tų kont­ro­lės tar­ny­bai, gal­būt vais­to tik lai­ki­nai nė­ra, po ku­rio lai­ko jis at­si­ras, ir žmo­gui te­rei­kia pa­lauk­ti", – sa­ko A. Gir­de­nie­nė.

In­for­ma­ci­jos ne­tu­ri

Vals­ty­bi­nės vais­tų kont­ro­lės tar­ny­bos (VVKT) at­sto­vė spau­dai Ais­tė Taut­vy­die­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad tar­ny­ba nė­ra ga­vu­si in­for­ma­ci­jos apie mi­nė­tų akių la­šų tie­ki­mo su­tri­ki­mus.

"Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, vais­ti­nių pre­pa­ra­tų did­me­ni­nio pla­ti­ni­mo įmo­nių tu­ri­mos ne­par­duo­tos šio vais­to at­sar­gos san­dė­ly­je rugp­jū­čio 19–25 die­no­mis bu­vo apie 1 400 vie­ne­tų, o rugp­jū­čio 26 – rug­sė­jo 1 die­no­mis – apie 3 900 vie­ne­tų. Ko­dėl žmo­gus šio vais­to ne­ga­lė­jo ras­ti vais­ti­nė­se, pa­sa­ky­ti sun­ku, gal­būt vais­ti­nės lai­ku jo neuž­si­sa­kė", – svars­tė A. Taut­vy­die­nė.

Pa­sak VVKT at­sto­vės, vais­tų tie­ki­mas pa­pras­tai su­trin­ka dėl vais­to ga­my­bos, lo­gis­ti­kos su­tri­ki­mų, dėl pa­di­dė­ju­sio vais­tų po­rei­kio, taip pat dėl ko­mer­ci­nių prie­žas­čių.

"Vais­to tie­ki­mo su­tri­ki­mų pa­si­tai­ko ga­na daž­nai. Kar­tais šios pro­ble­mos iš­spren­džia­mos grei­tai. Pa­vyz­džiui, bū­na si­tua­ci­jų, kai vais­to tie­ki­mo su­tri­ki­mą le­mia lo­gis­ti­kos pro­ble­mos. To­kiu at­ve­ju nors did­me­ni­nio pla­ti­ni­mo li­cen­ci­jos tu­rė­to­jas vais­to ir ne­tu­ri, ta­čiau vais­ti­nė­se jo yra pa­kan­ka­mas kie­kis, to­dėl iki vais­to nau­jos siun­tos pa­tie­ki­mo gy­ven­to­jai šio trū­ku­mo ne­pa­jau­čia. Taip pat pro­ble­mų ky­la ma­žiau, jei rin­ko­je yra pa­kan­ka­mai ki­tų tos pa­čios veik­lio­sios me­džia­gos pre­pa­ra­tų – to­kiu at­ve­ju su­tri­kęs vais­tas ne­sun­kiai pa­kei­čia­mas ki­tu. Su­dė­tin­ges­ni tie at­ve­jai, kai su­trin­ka tam tik­ros veik­lio­sios me­džia­gos ga­my­ba. To­kiais at­ve­jais vais­to pri­trūks­ta ne vie­nos ša­lies rin­ko­je", – pa­sa­ko­ja A. Taut­vy­die­nė.

Ga­vu­si in­for­ma­ci­ją apie vais­to tie­ki­mo su­tri­ki­mus, VVKT esą iš kar­to ją skel­bia sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. In­for­muo­ja­ma ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, ku­ri prii­ma spren­di­mus dėl vais­tų kom­pen­sa­vi­mo.

Vais­tų – į ki­tą ša­lį?

Pa­ko­men­tuo­ti Ed­mun­do si­tua­ci­ją pa­pra­šė­me ir Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vų. Į pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos ve­dė­jas An­ta­nas Lu­ko­šai­tis.

"Kai pa­gal tu­ri­mą gy­dy­to­jo iš­ra­šy­tą re­cep­tą žmo­gus ne­gau­na vais­tų vie­no­je vais­ti­nė­je, ga­li kreip­tis į ki­tą, jei nė­ra Lie­tu­vo­je – ga­li kreip­tis su tu­ri­mu re­cep­tu į ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės vais­ti­nes.

Ta­čiau jei nu­spren­dė, kad jam tik­tų ki­tas vais­tas, jis tu­ri kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją, ku­ris nu­spręs, ar ga­li pa­keis­ti gy­dy­mą, ar tai tu­ri pa­da­ry­ti of­tal­mo­lo­gas. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju šei­mos gy­dy­to­jas iš­ra­šys siun­ti­mą pas akių li­gų gy­dy­to­ją. Tu­rė­da­mas šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą pa­cien­tas ga­li kreip­tis į akių li­gų gy­dy­to­ją, dir­ban­tį bet ku­rio­je Lie­tu­vos gy­dy­mo įstai­go­je, su­da­riu­sio­je su­tar­tį su Te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa", – ra­šo­ma at­sa­ky­me.

Jei pa­cien­tas pa­gei­dau­ja re­gist­ruo­tis pas pa­si­rink­tą akių li­gų gy­dy­to­ją, jis su šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mu ir as­mens do­ku­men­tu tu­ri kreip­tis į li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos re­gist­ra­tū­rą, re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu ar­ba in­ter­ne­tu.

"Re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jas už­re­gist­ruos pa­cien­tą į ei­lę, pa­gal pa­skelb­tą gy­dy­to­jo kon­sul­tan­to gra­fi­ką. Be to, gy­dy­to­jas kas­dien ga­li į re­gist­ra­tū­rą pa­teik­ti pa­pil­do­mų ta­lo­nų, ku­rie at­si­ran­da ki­tam pa­cien­tui neat­vy­kus pas gy­dy­to­ją, at­šau­kus re­gist­ra­ci­ją ar gy­dy­to­jui sky­rus pa­pil­do­mą kon­sul­ta­ci­jų skai­čių, to­dėl pa­cien­tas ga­li kas­dien ar net ke­le­tą kar­tų per die­ną skam­bin­ti į re­gist­ra­tū­rą ir klaus­ti pa­pil­do­mo ta­lo­no", – sa­ko A. Lu­ko­šai­tis.

Pa­sak po­lik­li­ni­kos ve­dė­jo, to­kiu at­ve­ju, kai pa­cien­tas su­tin­ka re­gist­ruo­tis pas bet ku­rį ki­tą akių li­gų spe­cia­lis­tą, jis ga­li bū­ti už­ra­šy­tas į elekt­ro­ni­nį lau­kian­čių­jų ei­lė­je są­ra­šą ir, at­si­ra­dus pa­pil­do­mam ta­lo­nui, re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jas te­le­fo­nu in­for­muos apie tai. Kai pa­cien­tas tris kar­tus at­si­sa­ko siū­lo­mo kon­sul­ta­ci­jai ta­lo­no, jis brau­kia­mas iš lau­kian­čių­jų ei­lės są­ra­šo.

Komentarai

kike    Ket, 2019-09-05 / 12:18
Na, pagal amžių, manau Baltijos kely stovėjai, ponas. Tai stok dar kartą, gal padės.
dexz    Ket, 2019-09-05 / 15:00
Jei negalėdamas prisiregistruoti pageidauji, kad praneštų atsiradus talonai- galite neturėti jokių vilčių - niekas jums nepraneš.
Jo    Ket, 2019-09-05 / 16:29
Varge tu mano....eini į tą polikliniką pas savo šeimos daktarka ir paprašai to recepto, ekstra atvejiu priima ir be talono. Eik anksti ryte, ar prieš darbo pabaigą negi neišrašys to talono....
Eilinė šiaulietė    Ket, 2019-09-05 / 17:53
taip ir vargsime, paprasti žmogeliai, nes niekas nepasikeis. Visi tik pakalba, pakudakuoja - rezultatų jokių. Ponijai gerai, jie gali ir šimtus kainuojančius vaistus įpirkti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.