Tvarkys parką – dar pjaus apie 160 medžių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
13,6 hek­ta­ro te­ri­to­ri­ją uži­man­čia­me Šiau­lių cent­ri­nia­me par­ke me­džiai kaž­ka­da esą bu­vo so­din­a­mi bet ko­kie ir bet kaip, to­dėl re­konst­ruk­ci­jos me­tu da­lis jų bus pa­ša­lin­ta.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį su šiau­lie­čių UAB "Auks­ta­ta" va­do­vu Vi­tu Stul­ge dėl Šiau­lių cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos pir­mo eta­po įgy­ven­di­ni­mo. Dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti maž­daug po dvie­jų mė­ne­sių.

Vie­nus iš­kirs, ki­tus pa­so­dins

"Me­džių kir­ti­mas yra la­bai jaut­ri te­ma, mums taip pat, – prieš pa­si­ra­šant ran­gos su­tar­tį kal­bė­jo V. Stul­gė. – La­bai svar­bu iš­si­dis­ku­tuo­ti da­bar iki ga­lo, kad ne­rei­kė­tų sto­vė­ti su pla­ka­tais ru­de­nį, kai pra­si­dės me­džių pjo­vi­mas."

Pag­rin­di­nė par­ko idė­ja – su­kur­ti jau­kią ir švie­sią ap­lin­ką lan­ky­to­jams, tran­zi­ti­nius par­ko ta­kus pa­keis­ti į "žie­di­nės" sis­te­mos ta­kus, at­ver­ti dau­giau švie­sių erd­vių ge­nint ir ša­li­nant chao­tiš­kai su­so­din­tus me­džius.

Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad dar 2012 me­tais bu­vo at­lik­tas Šiau­lių cent­ri­nio par­ko in­ven­to­ri­za­vi­mo pla­nas, ja­me už­fik­suo­ta 2 510 me­džių. Dau­giau­sia au­ga ber­žų, lie­pų, pie­ti­nė­je da­ly­je su­so­din­tas di­de­lis kie­kis ąžuo­lų. Spyg­liuo­čių par­ke yra vos ke­li.

UAB "Žel­dy­nai", tuo­met iš­ty­rę bend­rą fi­zi­nę me­džių būk­lę, nu­sta­tė, kad 625 me­džius rei­kia ša­lin­ti ir dėl fi­zi­nės, ir dėl es­te­ti­nės būk­lės.

Iki 2018 me­tų šiau­ri­nė­je par­ko da­ly­je bu­vo iš­kirs­ti 365 me­džiai ir pa­ša­lin­ta 21 vė­jo­var­ta. Pa­gal pre­li­mi­na­rų pla­ną, dar bus pjau­na­mi be­veik 160 me­džių. Pa­sak D. Griš­ke­vi­čiaus, me­džiai bus ker­ta­mi dėl per di­de­lio tan­kio ir pro­jek­ti­nių ele­men­tų, ku­riuos bū­ti­na par­ke su­mon­tuo­ti.

Vi­ce­me­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad me­džiai ne tik ker­ta­mi, bet ir so­di­na­mi. Per 2012–2018 me­tų lai­ko­tar­pį bu­vo pa­so­din­ta per 90 me­džių ir 370 krū­mų (kuk­me­džių, laz­dy­nų). Par­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to spren­di­niuo­se nu­ma­ty­ta pa­so­din­ti per 600 me­džių (tarp jų – 460 spyg­liuo­čių) ir be­veik 1150 krū­mų, 1500 dau­gia­me­čių gė­lių.

V. Stul­gė in­for­ma­vo, kad da­bar ren­gia­mas dar­bo pro­jek­tas ir de­ta­li­zuo­ja­mi tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­niai, "fi­ziš­kai" dar­bai pra­si­dės po po­ros mė­ne­sių.

"Šia­me eta­pe nu­ma­to­mas ir me­džių pjo­vi­mas, ir grun­to iš­ve­ži­mas, ir at­so­di­ni­mas. Žel­di­nių spe­cia­lis­tas da­ly­vaus vi­so pro­jek­to me­tu. Ne­bus pa­ša­lin­tas nė vie­nas me­dis ar krū­mas, ku­ris ne­tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tas", – sa­kė V. Stul­gė.

Par­kas – ak­ty­viam ir ra­miam poil­siui

Pa­sak D. Griš­ke­vi­čiaus, par­kas bus ak­ty­vaus lais­va­lai­kio. Nu­ma­to­mos cent­ri­nė, ak­ty­vio­ji spor­to, poil­sio, iš­ky­lų ir ty­lio­ji, "Nuo­ty­kių par­ko", šu­nų iš­ve­džio­ji­mo, ra­di­jo ban­go­mis val­do­mų ma­ši­ny­čių, "Disk Gol­fo", ried­len­čių ir rie­du­čių par­ko zo­nos. Par­ko priei­go­se bus įreng­tas vie­ša­sis tua­le­tas, nu­ma­to­ma zo­na ir lau­ko ka­vi­nei.

Pir­mo eta­po re­konst­ruk­ci­jos kai­na – 2,24 mi­li­jo­no eu­rų (80,4 pro­c. – ES lė­šos, 7,1 pro­c. – vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, 12,5 pro­c. – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos). Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo truk­mė – 18 mė­ne­sių su tech­ni­ne per­trau­ka. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti ki­tų me­tų pa­bai­go­je.

Šia­me eta­pe ne­bus įgy­ven­di­na­mi va­sa­ros est­ra­dos re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Tai nu­ma­to­ma ant­ra­ja­me eta­pe. Va­sa­ros est­ra­dai ren­gia­mas at­ski­ras pro­jek­tas.

"Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad skly­pas su ap­žval­gos ra­tu ir se­ną­ja šau­dyk­la yra pri­va­tus ir par­ko re­konst­ruk­ci­jos me­tu ši zo­na ne­bus lie­čia­ma. Dar kar­tą ban­dy­si­me su­si­tik­ti su sa­vi­nin­kai. Įran­kių pri­vers­ti juos pa­ša­lin­ti sta­ti­nius ne­tu­ri­me, ga­li­me tik kal­bė­tis", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

A. Bar­tu­lis sa­kė, jog iš šios te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kų prieš po­rą me­tų bu­vo su­lauk­ta siū­ly­mo Sa­vi­val­dy­bei pe­rim­ti at­rak­cio­nus ir vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą. Ta­čiau šios idė­jos bu­vo at­si­sa­ky­ta, nes "ko­mer­ci­nė veik­la – pri­va­ti­nin­ko rei­ka­las".

Vi­lia­ma­si, kad at­si­nau­ji­nus par­kui ir pa­di­dė­jus žmo­nių srau­tui, pri­va­ti­nin­kui ap­si­mo­kės at­nau­jin­ti at­rak­cio­nus ar­ba to­je zo­no­je vyk­dy­ti ki­tą ko­mer­ci­nę veik­lą.

Iki 2018 me­tų šiau­ri­nė­je par­ko da­ly­je bu­vo iš­kirs­ti 365 me­džiai ir pa­ša­lin­ta 21 vė­jo­var­ta. Pa­gal pre­li­mi­na­rų pla­ną, dar bus pjau­na­mi be­veik 160 me­džių.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vie­nin­te­lės kon­kur­se da­ly­va­vu­sios ir jį lai­mė­ju­sios UAB "Auks­ta­ta" va­do­vas Vi­tas Stul­gė pa­si­džiau­gė, kad par­ką tvar­kys šiau­lie­čių bend­ro­vė.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiaulių centrinis parkas.