Kuršėnuose – skulptūrų parkelis vaikams

Vy­tau­to GED­MON­TO nuo­tr.
Kur­šė­niš­kiai tau­to­dai­li­nin­kai Rai­mon­das Baš­kys ir Vac­lo­vas Ta­mo­šai­tis įren­gė skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ją vai­kams.

Se­na­ja­me Kur­šė­nų mies­to par­ke įreng­ta skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ja vai­kams – ke­tu­ri sti­li­zuo­ti krės­lai su gy­vū­nų mo­ty­vais ir sta­liu­kas. Skulp­tū­ras neat­ly­gin­ti­nai su­kū­rė tau­to­dai­li­nin­kai Rai­mon­das Baš­kys ir Vac­lo­vas Ta­mo­šai­tis iš uo­sių, nu­kirs­tų re­konst­ruo­jant V. Ku­dir­kos gat­vę Kur­šė­nuo­se. Idė­ja, kaip pa­nau­do­ti me­die­ną ir par­ke su­kur­ti erd­vę vai­kams, ki­lo Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jai bei Šiau­lių ra­jo­no et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­rui.