Šviesiuoju paros metu liemenių dviratininkams reikės

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) nuo­tr.
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė siū­ly­mui švie­siuo­ju pa­ros me­tu at­si­sa­ky­ti lie­me­nių dvi­ra­ti­nin­kams.
Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė siū­ly­mui va­žiuo­jant švie­siuo­ju pa­ros me­tu gy­ven­vie­tė­se at­si­sa­ky­ti dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba bū­ti įsi­jun­gus bal­tą švie­sos ži­bin­tą prie­ky­je ir rau­do­ną švie­sos ži­bin­tą ga­le.

Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Sei­mo dar­bo gru­pės na­rys Ma­rius Ku­čins­kas tei­gė, kad dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti su lie­me­ne yra ne­pa­to­gu.

Anot ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Žy­gi­man­to Vai­čiū­no, ne­de­rė­tų sau­gu­mą au­ko­ti dėl pa­to­gu­mo.

Šiuo me­tu Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, "va­žiuo­da­mas va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tas švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nas švie­sos ži­bin­tas. Va­žiuo­jant ke­liu tam­siuo­ju pa­ros me­tu ar­ba kai blo­gas ma­to­mu­mas, dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tas švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nas švie­sos ži­bin­tas, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais."