Mažametis dviratininkas pateko į ligoninę

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Dvi­ra­čiu va­žia­vęs dvy­li­ka­me­tis už­kliu­dy­tas ir su­ža­lo­tas jį len­ku­sio au­to­mo­bi­lio.

Lapk­ri­čio 7-osios po­pie­tė, pus­va­lan­dis po 14 va­lan­dos, Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, ke­ly­je Šiauliai–Palanga, 37 me­tų vy­ras au­to­mo­bi­liu „Peu­geot 3008“, lenk­da­mas ta pa­čia kryp­ti­mi dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį 12-me­tį, jį kliu­dė ir su­ža­lo­jo.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl gal­vos su­mu­ši­mo, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo, pa­vir­ši­nių kū­no su­ža­lo­ji­mų ir ke­lio gir­ne­lės lū­žio pateko į ligoninę.