Dviratininkas neišgyveno

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ap­link­ke­liu tam­siu pa­ros me­tu va­žia­vęs dvi­ra­ti­nin­kas bu­vo kliu­dy­tas kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio.

Lapk­ri­čio 13-osios po­pie­tę Šiau­lių ra­jo­ne, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis "Peu­geot Bo­xer", vai­ruo­ja­mas 34 me­tų vy­ro, par­tren­kė neapš­vies­tu ke­liu be ži­bin­tų ta pa­čia kryp­ti­mi dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį 47 me­tų vy­rą. Jis įvy­kio vie­to­je nuo pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų mi­rė.

Dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas ne­vil­kė­jo ryš­kias­pal­vės lie­me­nės su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais.