Šiltnamyje vešėjo kanapės

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Tu­ri­ma duo­me­nų, kad ap­leis­tos so­dy­bos šilt­na­my­je au­gi­na­mos ka­na­pės ne­bu­vo skir­tos pre­ky­bai.

Šiau­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ka­na­pių au­gi­ni­mo taš­ką. Tu­ri­ma duo­me­nų, kad kvai­ša­lais dis­po­nuo­ta ne­tu­rint tiks­lo jų pla­tin­ti. Iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.

Į areš­ti­nę už­da­ry­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mu įta­ria­mi ke­tu­ri 28-erių–49 me­tų vy­rai. Jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, tik­rin­da­mi in­for­ma­ci­ją dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, spa­lio 15-osios va­ka­rą, po 20 va­lan­dos, bu­te, Šiau­liuo­se, Var­po gat­vė­je, ra­do au­ga­li­nės kil­mės, įta­ria­ma, nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

To­les­nis ty­ri­mas po­li­ci­nin­kus nu­ve­dė į Šiau­lių ra­jo­ną, Ei­no­rai­čių kai­mą.

Ap­leis­tos so­dy­bos šilt­na­my­je ras­ti aš­tuo­ni au­gan­tys ka­na­pių stie­bai ir džio­vi­na­ma au­ga­li­nės kil­mės, įta­ria­ma, nar­ko­ti­nė, me­džia­ga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.