Palėpėje augintos kanapės prie gero neprivedė

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Mo­ti­nos ir sū­naus įreng­to­je ka­na­pių au­gi­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je ka­na­pės ir au­go, ir bu­vo džio­vi­na­mos.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je ka­na­pių au­gi­ni­mu, ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu la­bai di­de­liu jų kie­kiu tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti, ne­tei­sė­tu nau­do­ji­mu­si ener­gi­ja ir ry­šių pa­slau­go­mis kal­ti­na­mas 42 me­tų šiau­lie­tis ir dvi jam ar­ti­mos mo­te­rys.

Ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, duo­me­ni­mis, abi mo­te­rys – tais pa­čiais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­ma 67-erių me­tų mo­ti­na ir ga­li­mai ne­tei­sė­tai nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis dis­po­na­vu­si šiau­lie­čio 39-erių žmo­na – tal­ki­no da­rant nu­si­kal­ti­mą.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­riam va­do­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė Vio­le­ta Bar­tu­šie­nė, me­tu nu­sta­ty­ta, kad jau ne kar­tą už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus teis­tas vy­ras 2018 me­tų rugsėjo–lapkričio mė­ne­siais kar­tu su sa­vo mo­ti­na ne­tei­sė­tai au­gi­no di­de­lį kie­kį ka­na­pių, ga­mi­no bei lai­kė la­bai di­de­lį kie­kį šios nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Ka­na­pės bu­vo au­gi­na­mos, o vė­liau ir džio­vi­na­mos pen­si­nin­kei mo­ti­nai pri­klau­san­čia­me so­de spe­cia­liai įreng­to­je pa­lė­pė­je. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams kra­tos me­tu pa­vy­ko ras­ti 84 vie­ne­tus ka­na­pių au­ga­lų, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo dau­giau nei 3 ki­log­ra­mai nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Sū­nus ir mo­ti­na bu­vo su­lai­ky­ti lapk­ri­čio 19-ąją, kai abu ren­gė­si iš­vyk­ti iš vie­no­je so­dų bend­ri­jo­je esan­čio jų va­sar­na­mio, ku­ria­me ir bu­vo įreng­ta mi­nė­ta ka­na­pių au­gi­ni­mo la­bo­ra­to­ri­ja.

Šiau­liuo­se mo­ti­nai pri­klau­san­čia­me bu­te ir jo rū­sy­je taip pat ras­ta dau­giau nei 200 gra­mų jau pa­ga­min­tos nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, sū­nus ir ma­ma, pa­sta­ra­jai pri­klau­san­čio na­mo pa­lė­pė­je, ne­tei­sė­tai pri­si­jun­gė prie ak­ci­nės bend­ro­vės "Lie­tu­vos ener­gi­jos tie­ki­mas" elekt­ros tink­lo ir ne­tei­sė­tai nau­do­jo­si elekt­ra. Nus­ta­ty­ta, kad šei­ma įmo­nei pa­da­rė be­veik 7 000 eu­rų ža­lą.

Kal­ti­na­mas vy­ras sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta tik iš da­lies, o šei­mos mo­te­rys ne­pri­pa­žįs­ta pa­dė­ju­sios da­ry­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už šiuos nu­si­kal­ti­mus nu­ma­to įvai­rias baus­mes, ku­rių di­džiau­sia – lais­vės atė­mi­mas iki 15 me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.