Policija uždarė kontrabandinių rūkalų "taškus"

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kont­ra­ban­di­nin­ko par­duo­tu­vė už­da­ry­ta.

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai rugsėjo16-ąją Klo­vai­nių mies­te­ly­je, pa­tik­ri­nę ne kar­tą kliu­vu­sį ci­ga­re­čių pre­kei­vį, jo na­muo­se ra­do net 782 įvai­rių rū­šių kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų pa­ke­lius.

Šis vy­ras už pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mu ir rea­li­za­vi­mu baus­tas sep­ty­nis kar­tus, šis nu­si­žen­gi­mas jau aš­tun­tas. Jam gre­sia nuo dvie­jų tūks­tan­čių iki pen­kių tūks­tan­čių pen­kių šim­tų de­vy­nias­de­šimt eu­rų bau­da bei pre­kių kon­fis­ka­vi­mas.

Rug­sė­jo 12-ąją pa­rei­gū­nai, Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Dva­riš­kių kai­me, taip pat pri­čiu­po vy­riš­kį, ku­ris ban­dė ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių pa­ke­lių.

Abie­jų Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jų at­žvil­giu Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­se­nos.