19-metis sučiuptas su neteisėtu kroviniu

AUTORIUS VSAT nuo­tr.
19-me­tis kont­ra­ban­di­nius rū­ka­lus, ku­rių ver­tė dau­giau ne­gu 14 tūks­tan­čių eu­rų, ga­be­no se­nu kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu.

Pa­sie­ny­je su Lat­vi­ja ant­ra­die­nį su­lai­ky­tas 19-me­tis jo­niš­kie­tis, kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu ga­be­nęs dau­giau kaip 14 tūks­tan­čių pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

19-me­čio vai­ruo­ja­mą 1998 me­tais pa­ga­min­tą kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį "Volks­wa­gen LT35" lie­tu­viš­kais nu­me­riais pa­sie­nie­čiai su­stab­dė ke­ly­je Vaineikiai–Joniškis, už ki­lo­met­ro nuo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos.

Pa­sie­nie­čiai jau tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, kad ja ga­li bū­ti ga­be­na­mas ne­le­ga­lus kro­vi­nys, to­dėl ma­ši­na bu­vo ap­žiū­rė­ta.

Pa­rei­gū­nai ap­ti­ko 29 dė­žes, iš vi­so 14 500 pa­ke­lių, ci­ga­re­čių "Wins­ton Blue" be ak­ci­zo ženk­lų.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už tai jo­niš­kie­čiui gre­sia bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę, o pa­skui pa­leis­tas sky­rus kar­do­mą­ją prie­mo­nę ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą neiš­vyk­ti.