Patyrusiam kontrabandininkui baudos nebaisios

VSAT nuo­tr.
Šiau­lie­čio au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je ras­tas vi­sas kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kro­vi­nys. Ga­ben­ti kont­ra­ban­dą 62 me­tų vy­rui – daž­nas už­siė­mi­mas.

Tarp Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių su­stab­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je "Peu­geot 206" pa­sie­nie­čiai ap­ti­ko pust­re­čio tūks­tan­čio pa­ke­lių ne­le­ga­lių rū­ka­lų. Tei­sė­sau­gai ge­rai ži­no­mas ma­ši­ną vai­ra­vęs 62-ejų šiau­lie­tis už ne­tei­sė­tą ak­ci­zi­nių pre­kių ga­be­ni­mą teis­mo jau bu­vo baus­tas prieš sa­vai­tę, bet iš­va­dų ne­pa­da­rė.

"Peu­geot" su­stab­dy­tas Šiau­lių ra­jo­ne, ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai. VSAT pa­rei­gū­nai jau tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, kad šiuo au­to­mo­bi­liu ga­li bū­ti ga­be­na­mas ne­le­ga­lus kro­vi­nys.

Tik­ri­nant šiau­lie­čio do­ku­men­tus, paaiš­kė­jo, kad jam yra atim­ta tei­sė vai­ruo­ti. Pa­sie­nie­čiai "Peu­geot 206" ba­ga­ži­nė­je bei sa­lo­ne ap­ti­ko du tūks­tan­čius pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Fest" ir 500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Minsk Su­pers­lims" su bal­ta­ru­siš­kais ak­ci­zo ženk­lais.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Šiau­lie­čiui gre­sia bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki ket­ve­rių me­tų. Be to, už trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą ne­tu­rint tei­sės vy­rui bu­vo skir­ta 450 eu­rų bau­da.

"Peu­geot 206" vai­ruo­to­jas po ap­klau­sos pa­leis­tas sky­rus jam kar­do­mą­ją prie­mo­nę ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą neiš­vyk­ti.

Ši as­me­ny­bė yra ge­rai ži­no­ma tei­sė­sau­gai – vy­ras ne­kart baus­tas už įvai­rias nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Pas­ku­ti­nį kar­tą už ne­tei­sė­tą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mą jis įkliu­vo va­sa­rį. Ge­gu­žės pra­džio­je teis­mas kon­fis­ka­vo jo tuo­met vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį ir sky­rė 4 300 eu­rų bau­dą.

Ci­ga­re­tės ir au­to­mo­bi­lis "Peu­geot 206" sau­go­mi Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­do­je.