Naujosios Akmenės gyventojams – apie saugumą keliuose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu ak­cen­tuo­ta, kaip elg­tis eis­mo da­ly­viams, kad ke­liuo­se bū­tų sau­gu.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nės kar­tu su Jau­nai­siais po­li­ci­jos rė­mė­jais Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to cent­re mi­nė­jo Jung­ti­nių tau­tų sau­gaus eis­mo sa­vai­tę, ku­rios me­tu ak­cen­tuo­ja­mas ly­de­rys­tės vaid­muo sie­kiant už­tik­rin­ti ke­lių eis­mo sau­gą.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, L. Pet­ra­vi­čiaus aikš­tė­je, kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ir vai­ra­vi­mo mo­kyk­los "Es­ma" at­sto­vais, gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi su­si­pa­žin­ti su sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mu, iš­mok­ti teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, pa­tik­rin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džius bei iš­mė­gin­ti gir­tu­mą imi­tuo­jan­čius aki­nius.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai gy­ven­to­jams da­li­jo in­for­ma­ci­nius lanks­ti­nu­kus "Sau­gos dir­žai ga­li iš­gel­bė­ti ta­vo gy­vy­bę", "Dvi­ra­ti­nin­ko at­min­ti­nė" ir "Bū­ki­me sau­gūs, pės­tie­ji".