Po tragedijos susirūpinta saugumu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Sa­vi­val­dy­bė svars­tys, ar Prū­de­lio sto­vin­tys šo­ki­nė­ti skir­to bokš­to li­ku­čiai bus tvar­ko­mi. Čia praei­tą sa­vai­tę nu­sken­do vie­nuo­lik­me­tė.

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė per­žiū­rės gel­bė­to­jų veik­lą mies­to pa­plū­di­miuo­se, taip pat spręs, ką da­ry­ti su šo­ki­nė­ti skir­to bokš­to li­ku­čiais Prū­de­ly­je. Bū­tent ten praei­tą sa­vai­tę nu­sken­do vie­nuo­lik­me­tė mer­gai­tė.

To­kius spren­di­mus priė­mė penk­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad ne­lai­mės bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti, jei tė­vų prie­žiū­ra bū­tų di­des­nė. To­kią nuo­mo­nę su­for­ma­vo po­sė­dy­je pa­teik­tos įvy­kio ap­lin­ky­bės.

„Bū­ki­me at­sa­kin­gi vi­si“, – ra­gi­no A. Bar­tu­lis. Jis tei­gė, kad tė­vai tu­rė­tų įver­tin­ti ir tai, ar jų vai­kai mo­ka plauk­ti. Nus­ken­du­si mer­gai­tė plauk­ti ne­mo­kė­jo.

Ko­mi­si­ja ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­siū­lė įver­tin­ti Prū­de­lio ir Rė­ky­vos pa­plū­di­mių veik­lą – ar gel­bė­to­jai at­lie­ka vi­sas rei­ka­lin­gas funk­ci­jas.

A. Bar­tu­lis ti­ki­no ir pa­ts nu­vy­kęs į Prū­de­lio pa­plū­di­mį bei įver­ti­nęs gel­bė­to­jų dar­bo vie­tas. Bus svars­to­ma per­kel­ti per­si­ren­gi­mo ka­bi­nas, mat jos truk­do ma­ty­ti pil­ną pa­plū­di­mio vaiz­dą nuo gel­bė­to­jų pa­sta­to te­ra­sos.

Ko­mi­si­ja Ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­siū­lė nu­spręs­ti ir dėl šo­ki­nė­ti skir­to bokš­to li­ku­čių, prie ku­rių įvy­ko ne­lai­mė.

„Jei ši­tas li­ku­tis ga­li tar­nau­ti pra­mo­gai, įtrau­ki­me į pa­plū­di­mio te­ri­to­ri­ją. Ta­da iš­ky­la na­tū­ra­lūs klau­si­mai: žo­lės nu­pjo­vi­mas, gal tu­rėk­lų įren­gi­mas, laip­te­lio at­nau­ji­ni­mas“, – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jei­gu plės­ti pa­plū­di­mio te­ri­to­ri­ją pa­si­ro­dys ne­tiks­lin­ga – be­to­ni­nis bokš­to pa­grin­das bus de­mon­tuo­tas. Pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tei­gė la­biau pri­ta­rian­tis pir­ma­jai al­ter­na­ty­vai.

Spren­di­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ža­da priim­ti ar­ti­miau­siu me­tu.