Krepšinio klubo vadovui bus reiškiami kaltinimai

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Aiš­kė­ja, kad iki 2016 me­tų spa­lio "Šiau­lių" krep­ši­nio klu­bo pre­zi­den­tu bu­vęs Ado­mas Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo už­siim­ti ir nu­si­kals­ta­mo­mis fi­nan­si­nė­mis afe­ro­mis.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas jau šį mė­ne­sį nu­ma­to pra­dė­ti nag­ri­nė­ti rug­sė­jo pra­džio­je per­duo­tą bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je prieš teis­mą stos da­bar jau bu­vęs Šiau­lių krep­ši­nio klu­bo va­do­vas Ado­mas Kli­ma­vi­čius.

A. Kli­ma­vi­čius kal­ti­na­mas do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ar dis­po­na­vi­mu su­klas­to­tais do­ku­men­tais, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu, ne­tei­sin­gu duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mu. Šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos su­si­ju­sios su vie­šo­sios įstai­gos ir krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mu. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­ba.

Įta­ria­muo­ju ta­pęs A. Kli­ma­vi­čius kal­tę pri­pa­žįs­ta tik iš da­lies.

By­los duo­me­ni­mis, nuo 2014 iki 2016 me­tų ga­lė­jo bū­ti pa­si­sa­vin­ta dau­giau kaip 300 tūks­tan­čių eu­rų. Anot ty­rė­jų, A. Kli­ma­vi­čius ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti ka­sos iš­lai­dų or­de­riuo­se apie ke­lių šim­tų tūks­tan­čių eu­rų ap­mo­kė­ji­mą dviem Es­ti­jos bend­ro­vėms už krep­ši­nin­kų tei­sės į at­vaiz­do nau­do­ji­mo įgi­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad rea­liai šie pi­ni­gai įmo­nėms ne­bu­vo iš­mo­kė­ti.

Mi­nė­tų Es­ti­jos bend­ro­vių va­do­vo, ku­ris ga­lė­jo pa­dė­ti A. Kli­ma­vi­čiui, by­la at­skir­ta.

Bu­vęs krep­ši­nio klu­bo "Šiau­liai" pre­zi­den­tas ir di­rek­to­rius kal­ti­na­mas ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, krep­ši­nin­kams, ki­tiems dar­buo­to­jams iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis ne­bu­vo įfor­min­tas bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais. Žmo­nės at­ly­gi­ni­mą ga­lė­jo gau­ti gry­nai­siais.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-10-05 / 13:15
Kviečiu teisėsaugai nuodugniau įsigilinti į sporto rėmimo teisinius aspektus ir iš esmės išardyti šį korumpulų suraizgytą siūlų kamuolį. Tiesą pasakius, toje srityje nūdien pokyčiai teigiama linkme vyksta ir jau nepalyginsi su tuo, kas darėsi prieš kokius 20 metų, bet neskaidrios veiklos čia dar labai daug , todėl ir straipsnio antiherojus turi problemų, o juk kažkada buvo liaupsinamas ir mėtomas ant rankų. Ir dabartiniai, kurie šiandien yra mėtomi ant rankų, tegul pagalvoja
Antaniuk, domuk..    Šeš, 2019-10-05 / 15:21
Antniuk irgi turetu żinoti apie klubo reikalus.. futbolas , krepšinis... juventus, šiauliai, plauna , neplauna.. idomus dalykeliai, dabar 700 000 št. Oi, Oi,Oi, švaruoliaiz
Rytas    Pir, 2019-10-07 / 08:27
Viskas susitvarkys, kai bus nuteistas pilkasis generolas, ***, lobęs iš Šiaulių krepšinio. Plika akimi matyti šio žurnalisto Klimavičių šlovinami straipsniai LR, bandant gelbėti savo kailį. Šio žurnalisto teismas galėtų tapti pavyzdžiu, parodant visuomenei purvinąją žurnalisto pusę. Labai tikiu, jog Klimavičius, gindamas save, atskleis schemas, pagal kurias ***buvo mokami pinigai. Tiesa turi būti atskleista.
klausimas     Tre, 2019-10-09 / 15:28
kas tas ***? Ar tas mistinis *** gaudavo pinigų?Kas šlovino tą poną?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.