Kopūstų valgyti skubėjusį vairuotoją sustabdė policijos "ežys"

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Neb­lai­vaus bėg­lio vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį "Al­fa Ro­meo" su­stab­dė po­li­ci­jos "ežys".
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nų ir au­to­mo­bi­lio "Al­fa Ro­meo" vai­ruo­to­jo su­si­ti­ki­mas sek­ma­die­nio ry­tą vir­to staig­me­na abiem pu­sėms.

Nuo po­li­ci­jos – vi­su grei­čiu

Va­sa­rio 9-osios ry­tą, prieš aš­tuo­nias, Šiau­liuo­se, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve, va­žia­vę po­li­ci­jos pa­tru­liai pa­ma­tė prie­ky­je įtar­ti­nai ma­nev­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį "Al­fa Ro­meo", ku­ris pa­su­ko į Pak­ruo­jo gat­vę.

Pa­si­vi­ję mi­nė­tą au­to­mo­bi­lį, pa­rei­gū­nai su gar­so ir švie­sos sig­na­lais pa­mė­gi­no jį su­stab­dy­ti ir pa­tik­rin­ti vai­ruo­to­jo blai­vu­mą.

Ta­čiau vai­ruo­to­jas nu­ta­rė iš­veng­ti su­si­ti­ki­mo su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ir, pa­di­di­nęs grei­tį, nu­rū­ko pir­myn. Pri­va­žia­vęs san­kry­žą su Til­žės gat­ve, vy­ras ją kir­to de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Di­de­liu grei­čiu pra­lė­kęs Gin­kū­nų gy­ven­vie­tę, nu­skrie­jo link Pak­ruo­jo. Vai­ruo­to­jas ig­no­ra­vo per po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio gar­sia­kal­bį sklin­dan­tį rei­ka­la­vi­mą su­sto­ti.

Ko­le­goms į pa­gal­bą at­sku­bė­jo ki­ti tuo me­tu dir­bę eki­pa­žai. Ap­sisp­ręs­ta bėg­lį stab­dy­ti pri­vers­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis. Per ke­lią per­mes­tas "ežys" pra­kir­to "Al­fa Ro­meo" pa­dan­gas ir ma­ši­na, nu­va­žia­vu­si ke­lis šim­tus met­rų, su­sto­jo.

Prie vai­ro sė­di 51 me­tų šiau­lie­tis, jis bu­vo aki­vaiz­džiai ne­blai­vus, nors ir tvir­ti­no al­ko­ho­lio ne­var­to­jęs.

Ma­tuok­lis pa­ro­dė 1,09 pro­mi­lės gir­tu­mą.

Teks pa­klo­ti dau­giau

Į klau­si­mą, kur sku­bė­jo, vy­ras at­sa­kė, jog val­gy­ti rau­gin­tų ko­pūs­tų.

Vai­ruo­to­jui bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las net už tris Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus: ne­pak­lu­si­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­no rei­ka­la­vi­mui su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę, trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą ne­blai­viam ir už va­žia­vi­mą per san­kry­žą, de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

Jei­gu vai­ruo­to­jas bū­tų iš kar­to su­sto­jęs, kai tik to pa­rei­ka­la­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, jis bū­tų bu­vęs baus­tas tik už tai, kad vai­ra­vo ne­blai­vus ir pa­sek­mės bū­tų bu­vu­sios ne to­kios skau­džios – bau­da nuo 800 iki 1 100 eu­rų bei tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mas nuo vie­nuo­li­kos mė­ne­sių iki vie­ne­rių me­tų vie­no mė­ne­sio.

Kai vie­nu me­tu pa­da­ry­ti net ke­li ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai, bus įskai­to­mas sun­kiau­sias, už ku­rį nu­ma­ty­ta di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė. Šiuo at­ve­ju – už ne­pak­lu­si­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tei­sė­tam rei­ka­la­vi­mui su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas už tai nu­ma­to bau­dą nuo 850 iki 1 200 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes atė­mi­mą nuo tre­jų iki pen­ke­rių me­tų. Ga­li bū­ti ski­ria­mas dar ir trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.