Girtų vairuotojų triukai Kuršėnuose

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gud­rų bū­dą, kaip iš­si­suk­ti nuo po­li­ci­jos, su­gal­vo­ju­siems ne­blai­viems drau­gams da­bar teks at­sa­ky­ti abiems.
Daug ma­čiu­sius Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­lių rink­ti­nės pa­tru­lius Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se iš­vys­tas vaiz­de­lis pri­ver­tė su­ne­rim­ti dėl ga­li­mų pa­sek­mių. Pa­rei­gū­nų aki­vaiz­do­je – va­žiuo­jan­čia­me au­to­mo­bi­ly­je vai­ruo­to­jas, me­tęs vai­rą, ro­po­jo ant ga­li­nės sė­dy­nės, o ša­lia vai­ruo­to­jo sė­dė­jęs ke­lei­vis pe­rė­mė vai­ra­vi­mą ir per­sė­do ant vai­ruo­to­jo sė­dy­nės.

Ši­taip pa­sielg­ti BMW 5 au­to­mo­bi­liu va­žia­vę vai­ki­nai su­ma­nė, iš­vy­dę juos stab­dan­tį ir pa­skui juos va­žiuo­jan­tį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį. Pat­ru­liai į BMW at­krei­pė dė­me­sį dėl jo vals­ty­bi­nių nu­me­rių, ku­rie bu­vo šve­diš­ki.

Iš­vy­du­siems stab­do­ma­me au­to­mo­bi­ly­je vyks­tan­čius kas­ka­di­nius triu­kus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ki­lo dar dau­giau įta­ri­mų. Sus­tab­dę BMW, prie jo vai­ro ra­do sė­din­tį 25 me­tų vai­ki­ną, ku­riam bu­vo nu­sta­ty­tas 1,83 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Vai­ki­nas iš Ku­žių, pa­sta­ruo­ju me­tu gy­ve­nan­tis Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, su šios ša­lies tei­sė­sau­ga vi­so­kių rei­ka­lų yra tu­rė­jęs ne kar­tą, tarp jų – ir už trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Ant ga­li­nės sė­dy­nės par­si­ropš­tęs jau­nuo­lis bu­vo 17-me­tis Kur­šė­nų gy­ven­to­jas. Jam nu­sta­ty­tas 0,63 pro­mi­lės gir­tu­mas. Nors jis dar ne­pil­na­me­tis, ta­čiau Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams ge­rai pa­žįs­ta­mas – baus­tas už al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą, ne­su­lau­kus nu­sta­ty­to 20 me­tų am­žiaus. Už am­fe­ta­mi­no var­to­ji­mą jam yra pra­dė­tas ne vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Ka­dan­gi abu vai­ki­nai vai­ra­vo ne­blai­vūs, tad abie­jų už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus lau­kia at­sa­ko­my­bė. Tik ji skir­tin­ga.

Tei­sės vai­ruo­ti neį­gi­ju­siam ne­pil­na­me­čiui, ku­riam nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mas, su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las.

O au­to­mo­bi­lio vai­rą pe­rė­mu­sio daug gir­tes­nio drau­go lau­kia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, nes to­kią nu­ma­to įsta­ty­mas už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, kai nu­sta­to­mas gir­tu­mas virš 1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio.

Pir­ma­sis pa­žei­dė­jas bu­vo per­duo­tas tė­vams, ant­ra­sis at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Ki­tas klau­si­mas – kam pri­klau­so šve­diš­kais nu­me­riais pa­ženk­lin­tas BMW.

Iš pra­džių su­lai­ky­tie­ji tei­gė, kad nie­kam, po to ne­pil­na­me­tis nu­ro­dė, kad šį au­to­mo­bi­lį pir­ko jis, to­dėl jis ir yra trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas. Kiek ši in­for­ma­ci­ja tik­ra, teks nu­sta­ty­ti įvy­kį ti­rian­tiems ty­rė­jams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.