Girtas vairuotojas nepastebėjo stovinčio automobilio

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Prie au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­dė­jo ir ava­ri­ja su­kė­lė ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Jam teks sto­ti prieš teis­mą.

Šeš­ta­die­nį po pie­tų Šiau­liai, Til­žės gat­vė­je, į sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio "Peu­geot 307" ga­li­nę da­lį, ku­rį vai­ra­vo 37-erių vy­ras, at­si­tren­kė ta pa­čia eis­mo juos­ta va­žia­vęs "Volks­wa­gen Ven­to, vai­ruo­ja­mas gir­to 49-erių šiau­lie­čio.

Eis­mo įvy­kio me­tu vai­ruo­to­jai ne­nu­ken­tė­jo.

Au­to­mo­bi­lis "VW Ven­to" nu­vež­tas į au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Įta­ria­ma­sis ava­ri­jos su­kė­lė­jas, ku­riam nu­sta­ty­tas 2,10 pro­mi­lės gir­tu­mas, už­da­ry­tas į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.