Girtas, be teisių ir po avarijos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vi­siš­kai gir­tas ir be ­tei­sių as­muo prie gol­fo vai­ro – tik per plau­ką nuo rim­tos ava­ri­jos.

Rug­sė­jo 16-osios pa­va­ka­rę, prieš 18 va­lan­dą, Kel­mės ra­jo­ne, Gaš­ty­nų kai­me, nu­va­žia­vu­sio nuo ke­lio au­to­mo­bi­lio "VW Golf" 48-erių vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 3,20 pro­mi­lės gir­tu­mas. Paaiš­kė­jo, kad vy­ras prie au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­do ne tik gir­tas, bet ir ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas. Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų, jad teks sto­ti prieš teis­mą.