Girtą vairuotoją sustabdė akmenys

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Neb­lai­vios vai­ruo­to­jos vai­ruo­tą au­to­mo­bi­lį su­stab­dė ak­me­nų krū­va.
Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne vy­ku­sios ne­blai­vios vai­ruo­to­jos gau­dy­nės bai­gė­si, kai bėg­lė įsi­rė­žė į krū­vą ak­me­nų.

In­ci­den­tas įvy­ko apie 17 va­lan­dą va­ka­ro Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Grin­kiš­kio mies­te­ly­je.

Bai­so­ga­los ir Til­to gat­vių san­kry­žo­je Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo stab­do­mas au­to­mo­bi­lis "Au­di A4" su vo­kiš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­me­riais. Ta­čiau au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja ne tik ne­sto­jo, bet ne­tgi pa­di­di­no grei­tį ir nu­va­žia­vo.

Pa­žei­dė­ją po­li­ci­nin­kams te­ko per­se­kio­ti. Net­ru­kus pa­rei­gū­nai au­to­mo­bi­lį ap­ti­ko to pa­ties ra­jo­no Bu­rū­nų kai­me, nu­va­žia­vu­sį į lau­kus ir at­si­tren­ku­sį į ak­me­nų krū­vą.

Vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vių įvy­kio vie­to­je ne­bu­vo.

Ieš­kant as­me­nų, pa­si­ša­li­nu­sių iš įvy­kio vie­tos, ras­tas ne­blai­vus (2,40 pro­mi­lės) au­to­mo­bi­lio 37 me­tų sa­vi­nin­kas ir 51-erių ke­lei­vė. Pas­ta­ro­ji įvy­kio me­tu ir nu­ken­tė­jo, ji dėl 9 ir 10 šon­kau­lių lū­žių pri­sta­ty­ta į li­go­ni­nę, ta­čiau, me­di­kams ne­spė­jus baig­ti ap­žiū­ros, pa­si­ša­li­no.

Aiš­ki­nan­tis ap­lin­ky­bes, nu­sta­ty­ta, kad au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vo iš vi­so pen­ki as­me­nys: mi­nė­tie­ji vy­ras ir mo­te­ris, trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo ne­blai­vi 27 me­tų mo­te­ris, dar bu­vo jos ket­ve­rių me­tų duk­ra ir mo­ti­na, ku­riai 51 me­tai.

Vai­ruo­to­jai, praė­jus ne ke­tu­rioms va­lan­doms po ava­ri­jos, nu­sta­ty­tas 0,45 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, vai­ruo­to­ja neapk­laus­ta.

Jai teks at­sa­ky­ti ne tik už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viai ir už su­kel­tą eis­mo įvy­kį, per ku­rį nu­ken­tė­jo žmo­nės, taip pat už ne­sus­to­ji­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams stab­dant.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vai­ruo­to­jai teks sto­ti prieš teis­mą, o au­to­mo­bi­liui pri­reiks rim­to re­mon­to.