Girtą policininkės žalotoją sustabdė kelio ženklas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nę su­ža­lo­ju­siam tak­si vai­ruo­to­jui pa­spruk­ti ne­pa­vy­ko.
Gir­tas tak­sis­tas Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, su­ža­lo­jo jį su­stab­dy­ti ban­džiu­sią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nę. Spruk­da­mas vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir tren­kė­si į du­jo­tie­kio ženk­lą.

Kliu­dė pa­rei­gū­nę

Lapk­ri­čio 21-ąją Kur­šė­nuo­se dir­bęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų eki­pa­žas Vil­niaus gat­vė­je pa­ste­bė­jo tak­si, ku­rį vai­ra­vo už gir­to su­kel­tą eis­mo įvy­kį tik prieš ke­lias die­nas nu­teis­tas vai­ruo­to­jas.

Įjun­gę tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio gar­so ir švie­sos sig­na­lus, pa­rei­gū­nai pa­rei­ka­la­vo vai­ruo­to­ją su­sto­ti, bet jis rei­ka­la­vi­mui ne­pak­lu­so ir nu­va­žia­vo to­liau.

Tak­si su­sto­jo tik Vil­niaus ir Dau­gė­lių gat­vių san­kry­žo­je už­si­de­gus rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

Dvi pa­rei­gū­nės pri­šo­ko prie bėg­lio au­to­mo­bi­lio. Vai­ruo­to­jo pu­sės du­re­lės bu­vo už­ra­kin­tos, o ke­lei­vio pu­sės du­re­les pa­rei­gū­nė ati­da­rė ir sie­kė iš spy­ne­lės iš­trauk­ti už­ve­di­mo rak­te­lius. Ta­čiau vai­ruo­to­jas spus­te­lė­jo ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą ir au­to­mo­bi­lis, kliu­dęs bei su­ža­lo­jęs pa­rei­gū­nės ko­ją, ap­len­kė prie­ky­je sto­vė­ju­sią trans­por­to prie­mo­nę ir nu­va­žia­vo.

Su­šo­kę į au­to­mo­bi­lį, po­li­ci­nin­kai nu­si­vi­jo. Į jo gau­dy­nes įsi­jun­gė dar vie­nas po­li­ci­jos eki­pa­žas, ku­rio au­to­mo­bi­lio bėg­lys vos ne­ta­ra­na­vo.

Vie­nu me­tu per­se­kio­ja­mas tak­si bu­vo din­gęs iš aki­ra­čio. Jis ne­tru­kus pa­ste­bė­tas Dau­gė­lių ir Pra­mo­nės gat­vių san­kry­žo­je, kur sto­vė­jo už­lė­kęs ant žo­ly­no. Ša­lia mė­tė­si nu­vers­tas du­jo­tie­kio ženk­las.

Vai­ruo­to­ją iš au­to­mo­bi­lio iš­krapš­ty­ti te­ko jė­ga.

Kur­šė­niš­kis pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą at­si­sa­kė, ta­čiau po pus­va­lan­džio vis dėl­to su­ti­ko. Al­ko­ho­lio ma­tuok­liu vy­rui nu­sta­ty­tas 1,7 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Vy­ras at­si­dū­rė areš­ti­nė­je, jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Šį­kart dėl dvie­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų – vai­ra­vi­mo iš­gė­rus ir pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Jau bu­vo nu­teis­tas

Šiau­lių ra­jo­no ir mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams šis 45 me­tų vy­ras ge­rai pa­žįs­ta­mas. Jis ne kar­tą teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus tiek mū­sų ša­ly­je, tiek už­sie­ny­je.

Šių me­tų lapk­ri­čio 2-osios nak­tį bū­da­mas ne­blai­vus vy­ras Šiau­liuo­se, P. Vi­šins­kio gat­vė­je, vai­ra­vo "Ford Mon­deo", kliu­dė sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį ir iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Vis dėl­to pa­spruk­ti jam ne­pa­vy­ko – bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Kur­šė­niš­kiui dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Lapk­ri­čio 18-ąją įvy­ko by­los teis­mi­nis nag­ri­nė­ji­mas ir vy­rui tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes bu­vo atim­ta.