Atsitrenkė į stovintį automobilį

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je kliu­džiu­sio ki­tą au­to­mo­bi­lį ir ap­ga­din­to "Au­di 80 Avant" vai­ruo­to­jas su­sku­bo spruk­ti. Ta­čiau nu­va­žia­vo ne­to­li.

Lapk­ri­čio 16-osios va­ka­rą, po 21 va­lan­dos, Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio mies­te­ly­je, Jo­niš­kio gat­vė­je, ne­blai­vus (1,71 pro­mi­lės) 46 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį "Au­di 80 Avant", au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je at­si­tren­kė į sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį "Mer­ce­des Benz", ir iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­su­ža­lo­ti, ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės.

Au­to­mo­bi­lis "Au­di 80 Avant" nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.