Tarpukario fotografijose – senieji automobiliai

Pet­ro KA­MINS­KO nuo­tr.
Šiau­lių šo­ko­la­do ir sal­dai­nių fab­ri­ko "Bi­ru­tė" au­to­mo­bi­lis rek­la­ma­vo sa­vo pro­duk­ci­ją. Pet­ro Ka­mins­ko ar­chy­vas.
Šiau­lie­tis ko­lek­ci­nin­kas Pet­ras Ka­mins­kas sa­vo lė­šo­mis 32 vie­ne­tų ti­ra­žu iš­lei­do lei­di­nį "Se­nie­ji au­to­mo­bi­liai šiau­lie­čių fo­tog­ra­fi­jo­se". 124 pus­la­pių lei­di­ny­je su­dė­tos 225 fo­tog­ra­fi­jos, jo­se ma­ty­ti se­nie­ji tar­pu­ka­rio au­to­mo­bi­liai.

Lei­di­ny­je pa­nau­do­tos fo­tog­ra­fi­jos iš P. Ka­mins­ko fi­lo­kar­ti­jos rin­ki­nio, taip pat iš ko­lek­ci­nin­kų, drau­gų, pa­žįs­ta­mų as­me­ni­nių ar­chy­vų.

Ypač daug sa­vo fo­tog­ra­fi­jo­mis pri­si­dė­jo iš Šiau­lių ki­lęs dai­li­nin­kas, kul­tū­ri­nin­kas Sau­lius Kruo­pis.

Pub­li­kuo­ja­mos ir šiau­lie­čio dai­li­nin­ko An­ta­no Kriš­to­pai­čio ak­va­re­lės, su­ma­žin­tos iki at­vi­ru­ko dy­džio. Dar­bai ta­py­ti nuo 1940 iki 1957 me­tų, trem­ty­je.

Po fo­tog­ra­fi­jo­mis lei­di­ny­je pa­tei­kia­mas trum­pas ap­ra­šy­mas: vie­to­vė fo­tog­ra­fi­jo­je, au­to­mo­bi­lio ga­myk­los ar fab­ri­ko mar­kė ar mo­de­lis ir re­gist­ra­ci­jos nu­me­ris. Nu­ro­do­mas au­ten­tiš­kas re­ver­se esan­tis teks­tas su gra­ma­ti­nių klai­dų iš­tai­sy­mu, da­ta (jei yra ar­ba ga­li­ma nu­sta­ty­ti), fo­tog­ra­fo duo­me­nys bei fo­tog­ra­fi­jos sa­vi­nin­kas.

Kai ku­rio­se nuo­trau­ko­se au­to­mo­bi­lis ma­ty­ti tik iš da­lies, ap­sup­tas žmo­nių ar ki­tų ob­jek­tų. Pa­teik­ti ir bu­ta­fo­ri­niai, stu­di­ji­niai au­to­mo­bi­liai: tar­pu­ka­riu au­to­mo­bi­lis bu­vo ne kiek­vie­nam priei­na­mas, tad fo­tog­ra­fai siū­ly­da­vo fo­tog­ra­fuo­tis prie ne­tik­ro ar bent au­to­mo­bi­lio fo­tog­ra­fi­ją įsta­ty­ti į lan­gą.

Nuot­rau­ko­se įam­žin­ta ir spe­cia­lios pa­skir­ties au­to­mo­bi­lių: ug­nia­ge­sių, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ke­lei­vi­nių au­to­bu­sų, tak­si, sunk­ve­ži­mių. Pri­si­min­ti ir lie­tu­vių emig­ran­tų au­to­mo­bi­liai įvai­rio­se už­sie­nio ša­ly­se.

Fo­tog­ra­fi­jo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti, kaip at­ro­dė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo Sta­sio Raš­ti­kio, Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos vai­ruo­to­jų vai­ruo­ti au­to­mo­bi­liai.

Lei­di­ny­je pa­tei­kia­mas šiau­lie­čio 1935 me­tų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, ke­le­tas rek­la­mi­nių skel­bi­mų iš šiau­lie­tiš­kos spau­dos.

Pa­bai­go­je pub­li­kuo­ja­mi fo­tog­ra­fi­jas sko­li­nu­sių ar do­va­no­ju­sių as­me­nų ir vie­to­var­džių, ku­riuo­se už­fik­suo­tas au­to­mo­bi­lis, są­ra­šai.

Pra­tar­mę lei­di­niui pa­ra­šė P. Ka­mins­kas, ap­žval­gą "Au­to­mo­bi­liai fo­tog­ra­fi­jo­se" – pro­fe­so­riaus Vy­te­nis Rim­kus.

V. Rim­kaus tė­vas Ja­ros­la­vas Rim­kus (sla­py­var­džiu J. Ši­lie­tis) sa­vo 1922 me­tais iš­leis­ta­me al­bu­me "Vo­kie­čių oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je 1915–1919 m" pa­tei­kė oku­pa­ci­nės vo­kie­čių ka­riuo­me­nės sunk­ve­ži­mių vaiz­dų.

Au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jo po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro.

"Au­to­mo­bi­lis ta­po fo­tog­ra­fa­vi­mo ob­jek­tu. Jei į ko­kią šven­tę sve­čias at­va­žiuo­da­vo au­to­mo­bi­liu, vi­si steng­da­vo­si nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie jo, tuo lyg ir pa­ryš­kin­da­mi šven­tės ly­gį. O ir sa­vi­nin­kui daž­nai tai bu­vo pa­pil­do­ma sa­vi­raiš­ka. At­si­tik­da­vo įvy­kių, net ne­lai­mių ke­liuo­se, ku­riuos rei­kė­da­vo nu­fo­tog­ra­fuo­ti, nuo­trau­kos tap­da­vo ne­gin­či­ja­mu liu­dy­to­ju", – apie fo­tog­ra­fi­ją ir au­to­mo­bi­lius ra­šo V. Rim­kus.

Pro­fe­so­rius pa­tei­kė ir pri­si­mi­ni­mų iš vai­kys­tės, ana­lo­giš­kų vi­sai sa­vo kar­tai.

Ūki­nin­kams ke­liau­jant į Šiau­lių tur­gų nuo Bu­bių vi­sa de­ši­nė ei­lė bū­da­vo ne­pert­rau­kia­ma ve­ži­mų vilks­ti­nė, for­muo­da­vo­si ir kai­rio­ji ei­lė: iš to­lo pa­si­ro­džius au­to­mo­bi­liui, vi­si ve­ži­mai spaus­da­vo­si į šo­nus, kad jį pra­leis­tų. Bū­da­vo ir pa­si­bai­džiu­sių ark­lių.

V. Rim­kui įsi­min­ti­ni te­bė­ra 1939 me­tų ke­lio­nė į Kau­ną, kai bu­vo iš­si­kė­lęs už­da­vi­nį, kiek per dvi sa­vai­tes pa­ma­tys ir su­skai­čiuos au­to­mo­bi­lių. Pir­mos die­nos va­ka­rop skai­čius jau vir­ši­jo šim­tą, tad už­duo­ties te­ko at­si­sa­ky­ti. Grį­žęs į pra­di­nę mo­kyk­lą bend­rak­la­siams gy­rė­si ma­tęs ne­sus­kai­čiuo­ja­mą dau­gy­bę au­to­mo­bi­lių.

Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pri­va­čio­ji au­to­mo­bi­lių rai­da bai­gė­si 1940 me­tais, kai oku­pa­ci­nė ta­ry­bų val­džia vi­sas šias trans­por­to prie­mo­nes kon­fis­ka­vo.

Jei į ko­kią šven­tę sve­čias at­va­žiuo­da­vo au­to­mo­bi­liu, vi­si steng­da­vo­si nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie jo, tuo lyg ir pa­ryš­kin­da­mi šven­tės ly­gį.

Pet­ro KA­MINS­KO nuo­tr.
1930 me­tų Šiau­lių au­to­bu­sų sto­tis ir au­to­mo­bi­liai. Pet­ro Ka­mins­ko ar­chy­vas.
Pet­ro KA­MINS­KO nuo­tr.
Tar­pu­ka­rio Šiau­lių au­to­mo­bi­lių vaiz­dai iš Li­no Ža­liū­ko ko­lek­ci­jos.
Pet­ro KA­MINS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis ko­lek­ci­nin­kas Pet­ras Ka­mins­kas į lei­di­nį "Se­nie­ji au­to­mo­bi­liai šiau­lie­čių fo­tog­ra­fi­jo­se" su­dė­jo 225 fo­tog­ra­fi­jas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.