Donorystės akcija Šiaulių tardymo izoliatoriuje

ŠTI nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jai no­riai su­ti­ko paau­ko­ti krau­jo. Neat­ly­gin­ti­no­je ak­ci­jo­je da­ly­va­vo 26 žmo­nės.
Va­sa­rio 25 die­ną Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­bo Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro me­di­kai. Juos pa­si­kvie­tė įstai­gos ko­lek­ty­vas. Pa­rei­gū­nai ir dar­buo­to­jai sa­vo pa­vyz­džiu pa­si­sten­gė pa­ro­dy­ti, kad kiek­vie­nas ga­li pri­si­dė­ti gel­bė­da­mas gy­vy­bes, neat­ly­gin­ti­nai duo­da­mas krau­jo.

Ak­ci­jos koor­di­na­to­rė, Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė Li­gi­ta Di­lins­kie­nė, tei­gė, kad nei dar­buo­to­jų, nei pa­rei­gū­nų ra­gin­ti da­ly­vau­ti krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jo­se ne­rei­kė­jo. Neat­ly­gin­ti­nai duo­ti krau­jo pa­no­ro ke­lios de­šim­tys įstai­gos dar­buo­to­jų, ta­čiau pas Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro me­di­kus su­gu­žė­jo ge­ro­kai dau­giau sa­va­no­rių.

Krau­jo neat­ly­gin­ti­nai šį kar­tą da­vė 26 įstai­gos dar­buo­to­jai ir pa­rei­gū­nai. Iš jų net de­vy­ni dar­buo­to­jai tap­ti krau­jo do­no­rais ry­žo­si pir­mą kar­tą. Juos drą­si­no net 48 kar­tą neat­ly­gin­ti­nai krau­jo da­vu­si Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rė Dia­na Vi­lai­ky­tė.

Neat­ly­gin­ti­nai do­va­no­ti krau­jo – kil­ni ir ne vie­ne­rius me­tus puo­se­lė­ja­ma izo­lia­to­riaus ko­lek­ty­vo tra­di­ci­ja.