Policijos bendruomenė paaukojo per 13 litrų kraujo

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas To­mas Rei­nys krau­jo au­ko­jo pir­mą kar­tą.
Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je vy­ko tra­di­ci­nė neat­ly­gin­ti­na krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja. Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bend­ruo­me­nė krau­jo au­ko­ja ke­le­tą kar­tų per me­tus.

Pa­gal­bos ar­ti­mui ak­ci­jo­je da­ly­va­vo 30 Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės na­rių. 13,5 lit­ro su­rink­to krau­jo Krau­jo cent­re bus per­dir­bta į kom­po­nen­tus – erit­ro­ci­tų ma­sę, kon­cent­ruo­tus trom­bo­ci­tus ir švie­žiai šal­dy­tą plaz­mą – ir pa­sieks jų lau­kian­čias as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas.

Krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jo­se vi­sa­da ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir sa­vo poel­giu ska­ti­na į ją įsi­jung­ti sa­vo pa­val­di­nius sep­tin­tą kar­tą krau­jo au­ko­jan­tis Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Sa­ra­pas bei vie­nuo­lik­tą kar­tą jį do­va­no­jan­tis pa­va­duo­to­jas Ne­ri­jus Pu­pi­nin­kas.

Šie­met į ak­ci­jos da­ly­vių gre­tas įsi­jun­gė ir Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas To­mas Rei­nys, ku­ris do­no­rys­tei ry­žo­si pir­mą kar­tą.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.