Tarp apdovanotųjų – ir donorai iš Joniškio rajono

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Gar­bės do­no­rė jo­niš­kie­tė Lai­ma Sku­kaus­kie­nė (cent­re) su jo­niš­kie­čių pa­ly­da šven­tė­je Vil­niaus ro­tu­šė­je.
VšĮ Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras gruo­džio 13 die­ną Vil­niaus ro­tu­šė­je or­ga­ni­zuo­ta­me jau tra­di­ci­ja ta­pu­sia­me šven­ti­nia­me va­ka­re dė­ko­jo ak­ty­viau­siems krau­jo do­no­rams, tarp ku­rių bu­vo ir Jo­niš­kio ra­jo­no at­sto­vų.

Aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas – Gar­bės do­no­ro var­das (kar­tu su tai pa­tvir­ti­nan­čiu ženk­lu ir pa­žy­mė­ji­mu) su­tei­kia­mas do­no­rui, ne ma­žiau kaip 40 kar­tų neat­ly­gin­ti­nai da­vu­siam krau­jo ar 200 kar­tų plaz­mos ir ne ma­žiau kaip 10 me­tų ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čiam neat­ly­gin­ti­nos do­no­rys­tės vei­ko­je. To­kius pa­žy­mė­ji­mus ir spe­cia­lius ženk­lus ga­vo du Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai – Lai­ma Sku­kaus­kie­nė ir Vi­das And­ri­šiū­nas.

Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je va­ly­to­ja dir­ban­ti L. Sku­kaus­kie­nė prieš 16 me­tų su­si­dū­rė su ar­ti­mo žmo­gaus li­ga, kai sku­biai rei­kė­jo duo­ti krau­jo. Mo­te­ris ne­dve­jo­da­ma tai ir pa­da­rė. Žmo­gui pa­svei­kus da­vė sau prie­sai­ką, kad krau­jo duos tol, kol leis svei­ka­ta.

V. And­ri­šiū­nas – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas iš Kriu­kų, dir­ban­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Tą­dien jis taip pat dir­bo, tad ap­do­va­no­ji­mai jį pa­sieks vė­liau.

Ap­do­va­no­ji­mas už il­ga­me­tį do­no­rų die­nos or­ga­ni­za­vi­mą Gai­žai­čių se­niū­ni­jo­je ren­gi­ny­je skir­ta­sir slau­gy­to­jai Eu­ge­ni­jai Kur­nic­kie­nei. Ap­do­va­no­ji­mus tei­kė Krau­jo cent­ro di­rek­to­rius Dau­man­tas Gu­taus­kas.

Krau­jo cent­ras šven­tės da­ly­viams pa­do­va­no­jo Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nio or­kest­ro, va­do­vau­ja­mo di­ri­gen­to Mo­des­to Bar­kaus­ko, kon­cer­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.