Prezidentūroje dėkota už padovanotus gyvenimus

"Gy­vas­tis" nuo­tr.
Su­si­rin­ku­sie­ji pa­ger­bė do­no­rų ar­ti­muo­sius, do­va­no­ju­siems gy­ve­ni­mą ki­tiems.
Spa­lio 18-ąją jau de­šim­tus me­tus iš ei­lės bu­vo pa­gerb­ti or­ga­nų do­no­rai, jų ar­ti­mie­ji, me­di­kai ir ak­ty­viai do­no­rys­tės idė­ją sklei­džian­tys žmo­nės. Ju­bi­lie­ji­niam aso­cia­ci­jos "Gy­vas­tis" pa­dė­kos ren­gi­niui du­ris at­vė­rė Pre­zi­den­tū­ra.

Ren­gi­ny­je bu­vo įteik­tos 24 pa­dė­kos. Dvi Vy­riau­sy­bės pa­dė­kos ren­gi­ny­je bu­vo įteik­tos mi­ru­sių do­no­rų ar­ti­mie­siems. Vie­na iš jų – Ed­ga­ro ma­ma Al­do­na. Pa­sa­ko­da­ma apie sū­nų mo­te­ris ne­su­lai­kė aša­rų, jo ne­tek­tis su­krė­tė vi­są ma­žo mies­te­lio bend­ruo­me­nę: "Ed­ga­ras bu­vo mū­sų vi­sų. Jo ne­te­ko­me, kai jį mir­ti­nai su­mu­šė per Jo­ni­nes. Jis bu­vo la­bai ge­ras vi­siems". Ma­ma pri­si­me­na, kad Ed­ga­ras bu­vo mi­nė­jęs, jog po mir­ties ga­lė­tų tap­ti or­ga­nų do­no­ru.

"Skau­du, kad ne­te­ko­me my­li­mo vy­ro, ge­riau­sio tė­čio, bet guo­džia min­tis, kad kaž­kam ga­lė­jo­me pra­tęs­ti gy­ve­ni­mą", – apie sa­vo ap­si­spren­di­mą pa­sa­ko­jo Gi­ta­na, prieš 7 me­tus pri­ta­ru­si do­no­rys­tei.

Vi­si at­si­sto­ję iš­reiš­kė pa­gar­bą do­no­rų ar­ti­mie­siems, ku­rie sa­vo ap­si­spren­di­mu do­va­no­jo gy­ve­ni­mą, lau­kian­tiems transp­lan­ta­ci­jų.

Ma­žei­kių li­go­ni­nės psi­chiat­ri­jos sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Ere­mi­nas pa­pa­sa­ko­jo sa­vo 23 me­tų is­to­ri­ją, kai jo gy­ve­ni­mą kar­di­na­liai pa­kei­tė at­lik­ta inks­to transp­lan­ta­ci­ja. Vy­ras iki šiol jau­čia be­ga­li­nį dė­kin­gu­mą do­no­ro šei­mai ir transp­lan­ta­ci­ją at­li­ku­siam doc. Arū­nui Žel­viui.

Su­si­rin­kę pre­zi­den­tū­ro­je reiš­kė nuo­šir­džią pa­dė­ką ir gy­vie­siems do­no­rams – dviem vy­rams, pa­do­va­no­ju­siems inks­tus sa­vo žmo­noms, tė­čiui, su­gra­ži­nu­siam gy­ve­ni­mą paaug­liui sū­nui, bei da­lį ke­pe­nų sū­nui bei anū­kei pa­do­va­no­ju­sioms ma­mai ir mo­čiu­tei.

Vai­ku­čių, po ke­pe­nų transp­lan­ta­ci­jos, tė­ve­lių var­du pa­dė­ko­ta juos pri­žiū­rin­čiam Vai­kų li­go­ni­nės San­ta­ros gast­roen­te­ro­lo­gui doc. Vai­do­tui Ur­bo­nui.

San­ta­ros li­go­ni­nės pil­vo chi­rur­gas doc. Vi­ta­li­jus So­ko­lo­vas ak­cen­ta­vo po­kal­bio su ar­ti­mai­siais apie do­no­rys­tę svar­bą.

Daž­nas transp­lan­ta­ci­ją iš­gy­ve­nęs pa­cien­tas di­džiau­sią pa­dė­ką reiš­kia slau­gy­to­joms – vi­sa­da bu­vu­sioms ša­lia, pa­dė­ju­sioms at­si­sto­ti ant ko­jų, iš­gy­ven­ti sun­kiau­sias die­nas. 14-a pa­dė­kų už pa­siau­ko­jan­tį dar­bą, ne­šan­tį gy­ve­ni­mą ir vil­tį, joms ir įtei­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Kris­ti­na Ga­ruo­lie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­dė­ka įteik­ta ir Šiau­lių dia­li­zės kli­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai Li­nai Šan­ta­rie­nei "už pro­fe­sio­na­lų dar­bą, jaut­ru­mą, rū­pes­tį, hu­mo­ro jaus­mą ir žmo­giš­ką po­žiū­rį į pa­cien­tus". Taip slau­gy­to­ją api­bū­di­no jos pa­cien­tai.

Aso­cia­ci­ja "Gy­vas­tis" dė­ko­jo ir in­di­vi­dua­lioms ini­cia­ty­voms, ku­rios di­di­na do­no­rys­tės idė­jos sklai­dą įvai­rio­mis for­mo­mis. Tarp jų – so­cia­li­niam pro­jek­tui "2 gy­ve­ni­mai", šio tiks­las – at­skleis­ti do­no­rys­tės idė­ją per me­ną, žmo­nių tar­pu­sa­vio ry­šį ir fo­tog­ra­fi­ją. Idė­jos au­to­rė ir su­ma­ny­to­ja – iš Ak­me­nės ki­lu­si Ie­va Meš­kaus­kai­tė bei fo­tog­ra­fas Ed­ga­ras Ži­lai­tis. Ie­va, pri­sta­ty­da­ma sa­vo ini­cia­ty­vą, pa­dė­ko­jo ma­mai, ku­ri prieš 10 me­tų pa­do­va­no­jo jai sa­vo inks­tą. Pa­ro­dos "2 gy­ve­ni­mai" ati­da­ry­mas įvy­ko pre­zi­den­tū­ro­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.