Žiemos irklavimo čempionatas

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
No­me­da Na­za­ren­kai­tė (cent­re) Tarp­tau­ti­nia­me žie­mos už­da­rų pa­tal­pų irk­la­vi­mo er­go­met­rais "Con­cept 2" tur­ny­re jau­nių gru­pė­je ta­po nu­ga­lė­to­ja, at­kak­lio­je ko­vo­je vie­na se­kun­de ap­len­ku­si Ie­vą Ma­rin­čiu­tę iš Kau­no ra­jo­no ir tri­mis se­kun­dė­mis – El­zą Bum­bu­lą iš Lat­vi­jos.
Šiau­liuo­se sa­vait­ga­lį vy­ko tarp­tau­ti­nis žie­mos už­da­rų pa­tal­pų irk­la­vi­mo er­go­met­rais "Con­cept 2" tur­ny­ras, ku­rį or­ga­ni­za­vo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­ja ir Šiau­lių spor­to cent­ras "At­ža­ly­nas". Var­žy­bo­se da­ly­va­vo per 200 irk­luo­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos bei kai­my­nai iš Lat­vi­jos.

Spor­ti­nin­kai var­žė­si pa­gal am­žiaus gru­pes: vai­kai iki 15 me­tų rung­ty­nia­vo 500 met­rų dis­tan­ci­jo­je, jau­nu­čiai iki 17 me­tų, jau­niai iki 19 me­tų ir suau­gę nuo 18 me­tų tu­rė­jo įveik­ti 1000 met­rų dis­tan­ci­ją. De­šimt ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sių spor­ti­nin­kų kiek­vie­no­je am­žiaus gru­pė­je to­liau ko­vo­jo fi­na­le dėl me­da­lių.

Iš šiau­lie­čių pui­kiai pa­si­ro­dė Aliaus Striš­kos auk­lė­ti­nė No­me­da Na­za­ren­kai­tė, jau­nių gru­pė­je ta­pu­si nu­ga­lė­to­ja, at­kak­lio­je ko­vo­je vie­na se­kun­de ap­len­ku­si Ie­vą Ma­rin­čiu­tę iš Kau­no ra­jo­no ir tri­mis se­kun­dė­mis – El­zą Bum­bu­lą iš Lat­vi­jos. Vai­kų gru­pė­je Vy­tau­tė Mi­ka­laus­kai­tė (tre­ne­ris Re­gi­man­tas Ri­mas) iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.

At­kak­li ko­va už­vi­rė es­ta­fe­čių var­žy­bo­se. Čia ko­man­da bu­vo su­da­ry­ta iš ke­tu­rių spor­ti­nin­kų iki 19 me­tų, ku­rie tu­rė­jo įveik­ti 2000 m dis­tan­ci­ją pa­si­keis­da­mi kas 500 met­rų. Sėk­min­giau star­ta­vu­si į prie­kį iš­si­ver­žė Kau­no ra­jo­no ko­man­da, ku­ri nie­kam neuž­lei­do po­zi­ci­jos iki fi­ni­šo ir nu­ga­lė­jo. Dėl ant­ros vie­tos vy­ko per­mai­nin­ga ko­va tarp Šiau­lių ir Lat­vi­jos ko­man­dų, tik pa­sku­ti­niuo­se met­ruo­se lat­viai iš­si­ver­žė į prie­kį ir iš­ko­vo­jo ant­rą vie­tą, o šiau­lie­čiai li­ko tre­ti.

Suau­gu­sių­jų gru­pė­je Au­gus­tė Moc­ku­tė bu­vo penk­ta. Jau­nių gru­pė­je Pau­lius Kir­da 1000 met­rų dis­tan­ci­ją įvei­kė penk­tas, Sau­lius Auš­bi­ka­vi­čius – sep­tin­tas, o Dže­ral­das Dau­no­ras – de­vin­tas. Tarp mer­gi­nų šio­je gru­pė­je Ka­mi­lė Ži­lio­ny­tė iš­ko­vo­jo penk­tą vie­tą. Tarp jau­nu­čių Lau­ra Ma­tu­lio­ny­tė pa­kliu­vo į fi­na­lą su tre­čiu re­zul­ta­tu, bet dėl li­gos fi­na­le ne­star­ta­vo ir li­ko de­šim­ta. Tarp vai­ki­nų pa­gir­ti­nai šio­je gru­pė­je ko­vo­jo Si­mas Vit­kus, ku­ris Lie­tu­vos žie­mos čem­pio­na­te tarp vai­kų iki 15 me­tų bu­vo iš­ko­vo­jęs bron­zos me­da­lį, po Nau­jų­jų me­tų pe­rė­jęs į vy­res­nio am­žiaus gru­pę ir pir­mą kar­tą star­ta­vęs 1000 met­rų dis­tan­ci­jo­je tarp 42 da­ly­vių užė­mė 14 vie­tą.

Tai – pa­sku­ti­niai star­tai už­da­ro­se pa­tal­po­se. Spor­ti­nin­kai ir tre­ne­riai lau­kia pa­lan­kaus oro, kad ga­lė­tų šie­met anks­čiau pra­dė­ti 2020 me­tų irk­la­vi­mo se­zo­ną ant van­dens.