Šiauliečiai pelnė aukštas vietas Europos irklavimo čempionate

Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" nuo­tr.
Ra­min­tos Mor­kū­nai­tės re­zul­ta­tai vis ky­la. Per­nai Eu­ro­pos čem­pio­na­te Ra­min­ta vien­vie­čių val­čių kla­sė­je bu­vo 12-a.

Vo­kie­ti­jo­je, Ese­no mies­te, sa­vait­ga­lį vy­ko Eu­ro­pos jau­nių irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kiai pa­si­ro­dė ir du šiau­lie­čiai – Ra­min­ta Mor­kū­nai­tė bei Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius.

Ra­min­ta kar­tu su vil­nie­te Mar­ty­na Kaz­laus­kai­te var­žė­si dvi­vie­čių pa­vie­nių val­čių kla­sė­je ir per žing­sį li­ko nuo me­da­lio – pel­nė ket­vir­tą­ją vie­tą.

Pa­ren­gia­muo­siuo­se plau­ki­muo­se šiau­lie­tei ir vil­nie­tei rei­kė­jo pel­ny­ti ne že­mes­nę nei ant­rą vie­tą no­rint pa­tek­ti į fi­na­lą, tai ir pa­vy­ko pa­da­ry­ti. Lie­tu­ves pra­len­kė tik grai­kės, ku­rioms vė­liau pa­vy­ko at­si­re­van­šuo­ti fi­na­le ir nu­stum­ti į penk­tą­ją vie­tą.

Prieš tris sa­vai­tes Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je at­ran­ko­je R. Mor­kū­nai­tė ir M. Kaz­laus­kai­tė pre­ten­da­vo į dvi­vie­tę po­ri­nę, kaip ir Ug­nė Ju­zė­nai­tė ir Do­vi­lė Rim­ku­tė, sa­vait­ga­lį ta­pu­sios Eu­ro­pos čem­pio­nė­mis, ta­čiau kon­ku­ren­ci­ja bu­vo di­de­lė ir Ra­min­tai su Mar­ty­na te­ko sės­ti į dvi­vie­tę be vai­ri­nin­ko. Mer­gi­nos per dvi sa­vai­tes su­ge­bė­jo pa­si­ruoš­ti ir pui­kiai pa­si­ro­dy­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

Jau­nių due­tas iš­ko­vo­jo tei­sę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai pa­sau­lio jau­nių čem­pio­na­te, ku­ris vyks rugp­jū­tį To­ki­ju­je. Me­tai prieš olim­pi­nes žai­dy­nes jau­niai iš­ban­dys olim­pi­nę irk­la­vi­mo tra­są.

Šiau­lie­čiui Mar­ty­nui Vait­ke­vi­čiui bu­vo ne­leng­va pa­tek­ti į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą. Per at­ran­ką jis ge­rai pa­si­ro­dė vien­vie­te val­ti­mi. Vė­liau iš vien­vie­ti­nin­kų bu­vo su­for­muo­ta ke­tur­vie­tė po­ri­nė val­tis, ku­rio­je be šiau­lie­čio dar star­ta­vo du spor­ti­nin­kai iš Kau­no ir vie­nas iš Vil­niaus. Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­ko­je lie­tu­viai li­ko tre­ti ir pa­te­ko į B fi­na­lą, ku­ria­me la­bai ne­di­de­liu skir­tu­mu nu­si­lei­do var­žo­vams ir pel­nė aš­tun­tą vie­tą. Pa­sak šiau­lie­čių tre­ne­rio Alio Striš­kos, kon­ku­ren­ci­ja tarp ke­tur­vie­čių po­ri­nių bu­vo la­bai di­de­lė.

M. Vait­ke­vi­čius da­bar ruo­šia­si Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tui, ku­ris vyks rugp­jū­čio mė­ne­sį.