Šiaulietės varžėsi Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate

Ar­tū­ro NA­VIC­KO nuo­tr.
Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te iš šiau­lie­čių ge­riau­siai se­kė­si Gab­rie­lei Če­re­po­kai­tei.
Lie­pos 11–14 die­no­mis Ra­či­co­je, Če­ki­jo­je, vy­ko Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir dvi Šiau­lių mies­to spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" ka­no­ji­nin­kės bei vie­na bai­da­ri­nin­kė.

Ge­riau­siai iš šiau­lie­čių se­kė­si Gab­rie­lei Če­re­po­kai­tei, ku­ri olim­pi­nė­je 200 m rung­ty­je vien­vie­te ka­no­ja pel­nė šeš­tą­ją vie­tą tarp 15 var­žo­vių.

Bai­da­ri­nin­kė Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė 200 m rung­ty­je vien­vie­te bai­da­re tarp 23 da­ly­vių bu­vo vie­nuo­lik­ta. Ka­no­ji­nin­kė Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė 200 m rung­ty­je vien­vie­te ka­no­ja fi­ni­ša­vo sep­ty­nio­lik­ta.

Ge­riau­siai iš lie­tu­vių čem­pio­na­te se­kė­si Va­di­mui Ko­ro­bo­vui iš Vi­sa­gi­no, ku­ris jau­ni­mo iki 23 me­tų am­žiaus gru­pė­je vien­vie­čių ka­no­jų 1000 m dis­tan­ci­jos fi­na­le ap­len­kė vi­sus aš­tuo­nis var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.