Startavo irklavimo sezonas

SC "At­ža­ly­nas" nuo­tr.
Iš kai­rės: Ei­man­tas Juk­na, Dže­ral­das Dau­no­ras, No­me­da Na­za­ren­kai­tė, Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius pui­kiai star­ta­vo pir­mo­sio­se šio se­zo­no var­žy­bo­se.

Pir­mo­sios 2019 me­tų tarp­tau­ti­nės irk­la­vi­mo var­žy­bos vy­ko Ne­mu­no upė­je, Birš­to­ne. Šio­se var­žy­bo­se run­gė­si spor­ti­nin­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš Len­ki­jos.

Nu­ga­lė­to­ja vien­vie­čių val­čių kla­sė­je ta­po Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" auk­lė­ti­nė No­me­da Na­za­ren­kai­tė. Nuo jos 4 se­kun­dė­mis at­si­li­ko Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­rė Do­vi­lė Rim­ku­tė. Tre­čia fi­ni­ša­vo Da­nie­lė Ta­lač­kai­tė, bai­gu­si dis­tan­ci­ją po 19 se­kun­džių.

Vy­rų dvi­vie­čių val­čių kla­sė­je "At­ža­ly­no" irk­luo­to­jai Dže­ral­das Dau­no­ras ir Ei­man­tas Juk­na iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius, 4 se­kun­dė­mis nu­si­lei­dę spor­ti­nin­kams iš Len­ki­jos, o tre­ti bu­vo Birš­to­no irk­luo­to­jai.

Vien­vie­čių val­čių kla­sė­je vi­ce­čem­pio­nu ta­po Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius, ki­lęs iš Prie­nų. Pir­mas šio­je kla­sė­je fi­ni­ša­vo Jus­tas Kus­ke­vi­čius, o tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo birš­to­nie­tis Pau­lius Čer­ne­vi­čius. Šiuos Šiau­lių spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja tre­ne­riai A. Striš­ka ir R. Bar­zins­kis.

Po sa­vai­tės Tra­kuo­se spor­ti­nin­kų lau­kia iš­šū­kis – vyks at­ran­ka į Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tą, ku­ris vyks Vo­kie­ti­jo­je ge­gu­žės 18–19 die­no­mis.

SC "At­ža­ly­nas" nuo­tr.
Iš kai­rės: Ei­man­tas Juk­na, Dže­ral­das Dau­no­ras, No­me­da Na­za­ren­kai­tė, Mar­ty­nas Vait­ke­vi­čius pui­kiai star­ta­vo pir­mo­sio­se šio se­zo­no var­žy­bo­se.