Vyks šunų bėgimo varžybos

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Jau aš­tun­tą kar­tą Vai­gu­vo­je, Kel­mės ra­jo­ne, vyks šu­nų bė­gi­mo var­žy­bos "Vai­gu­vos ru­duo", ku­rio­se var­žy­sis apie 150 pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų.
Spa­lio 13 die­ną, sek­ma­die­nį, Vai­gu­vo­je, Kel­mės ra­jo­ne, vyks aš­tun­to­sios šu­nų 100 m bė­gi­mo var­žy­bos "Vai­gu­vos ru­duo", ly­giap­lau­kio ret­ri­ve­rio Cre­do get Smart Me­ga Os­ka­ras pri­zui lai­mė­ti. Da­ly­vių gau­sio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se bus ga­li­ma iš­vys­ti apie 50 veis­lių šu­nų.

150 da­ly­vių var­žy­sis dėl "Vai­gu­vos ru­dens-2019" čem­pio­no var­do ir pa­grin­di­nio pri­zo. Tarp fa­vo­ri­tų – klai­pė­die­tė vi­pe­tė Ma­žy­tė Mer­gy­tė, tris me­tus iš ei­lės ge­ri­nu­si sa­vo re­kor­dus ir uo­de­ga šluos­čiu­si no­sis ki­tiems. Stip­rūs var­žo­vai ir lat­viai. Da­ly­viai var­žy­sis ir dėl or­ga­ni­za­to­riaus sim­pa­ti­jų pri­zo. Ma­žiau­sias da­ly­vis gaus pri­zą –  krep­šį šu­niui ne­šio­ti. Žiū­ro­vai taip pat rinks sim­pa­tiš­kiau­sią da­ly­vį ir jam bus įteik­tas pri­zas.

Da­ly­viai var­žy­sis dvie­jo­se ka­te­go­ri­jo­se – mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­lų. Bus 26 pro­fe­sio­na­lūs bė­gi­kai ir 125 bė­gi­mo mė­gė­jai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.