Šiauliuose vyko tarptautinis jaunimo ir jaunių tinklinio turnyras

SM "Du­by­sa" nuo­tr.
Tris die­nas Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me tink­li­nio tur­ny­re "Bal­tic cup-2019" var­žė­si apie 250 spor­ti­nin­kų iš ke­tu­rių ša­lių.
Spa­lio 25–27 die­no­mis Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nis jau­ni­mo ir jau­nių vai­ki­nų ir mer­gi­nų tink­li­nio "Bal­tic cup-2019" var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos jau­nių ir jau­ni­mo ko­man­dos. Per tris die­nas bu­vo su­žais­tos 26 rung­ty­nės.

Vai­ki­nų U-18 gru­pė­je nu­ga­lė­jo Es­ti­jos ko­man­da (ge­riau­sias žai­dė­jas Kaur Erik Kais), ant­rą­ją vie­tą pel­nė Lat­vi­jos tink­li­nin­kai (ge­riau­sias žai­dė­jas Kris­ters Dar­dzans), tre­čią­ją – Lie­tu­vos pir­mo­ji ko­man­da (ge­riau­sias žai­dė­jas Lau­ry­nas Gal­di­kas), ket­vir­ti li­ko Lie­tu­vos ant­ro­sios ko­man­dos tink­li­nin­kai (ge­riau­sias žai­dė­jas Mar­ty­nas Ko­lo­da­vi­čius).

Še­šio­lik­me­čių vai­ki­nų gru­pė­je stip­riau­sia bu­vo Bal­ta­ru­si­jos ko­man­da (ge­riau­sias žai­dė­jas Ivan Dzia­len­dzik), ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo lat­viai (ge­riau­sias žai­dė­jas Kris­tians Fo­ke­rots), tre­čią­ją – lie­tu­viai (ge­riau­sias žai­dė­jas To­maš Veš­tort. Šios rink­ti­nės su­dė­ty­je žai­dė Šiau­lių SC "Du­by­sa" tink­li­nin­kas Taut­vy­das Pra­nys (tre­ne­ris Ge­na­di­jus Puš­no­vas, Mo­des­tas Stroc­kis). Ket­vir­to­jo­je vie­to­je li­ko es­tai (ge­riau­sias žai­dė­jas Kris­ter Out).

Mer­gi­nų U-17 gru­pė­je nu­ga­lė­jo es­tės (ge­riau­sias žai­dė­ja Kat­riin Pold), ant­rą­ją vie­tą pel­nė lat­vės (ge­riau­sias žai­dė­ja El­za Rek­ne­re), tre­čia li­ko Lie­tu­vos pir­mo­ji ko­man­da (ge­riau­sias žai­dė­ja El­zė Ur­bo­na­vi­čiū­tė), o ket­vir­ta – mū­sų ša­lies ant­ro­ji ko­man­da (ge­riau­sias žai­dė­ja Ša­rū­nė Pen­kaus­kai­tė).

Mer­gi­nų U-15 gru­pė­je stip­riau­sios bu­vo Bal­ta­ru­si­jos tink­li­nin­kės (ge­riau­sias žai­dė­ja Anas­ta­siya Yer­mal­ko­vič), ant­ros – Es­ti­jos mer­gi­nos (ge­riau­sia žai­dė­ja Son­ja Sim­son), tre­čios – lat­vės (ge­riau­sias žai­dė­ja An­na Rits), ket­vir­tos li­ko lie­tu­vės (ge­riau­sia žai­dė­ja Au­gus­tė Da­ni­lo­vai­tė). Rink­ti­nės su­dė­ty­je žai­dė "Du­by­sos" tink­li­nin­kė Ger­da Stra­vins­kai­tė (tre­ne­rė Jū­ra Gri­cie­nė).

Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 250 tink­li­nin­kų.