"Šiaulių" moterys pasiruošimą baigė pergale, bet prarado U. Bukauskaitę

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Rung­ty­nė­se su pa­ne­vė­žie­tė­mis la­biau­siai pa­ty­ru­si "Šiau­lių" žai­dė­ja Ur­tė Bu­kaus­kai­tė pa­ty­rė ke­lio trau­mą.
Sek­ma­die­nį nau­ją­jį se­zo­ną pra­dė­sian­ti "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da per­ga­lin­gai bai­gė pa­si­ruo­ši­mo cik­lą.

Šiau­lie­tės Pa­ne­vė­žy­je 67:45 (20:9, 13:7, 16:14, 18:15) nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos B di­vi­zio­nui be­si­ruo­šian­čią vie­tos "Naf­tė­no-R. Sar­gū­no SG-KKSC" eki­pą.

Šias rung­ty­nes ap­kar­ti­no la­biau­siai pa­ty­ru­sios sve­čių žai­dė­jos Ur­tės Bu­kaus­kai­tės pa­tir­ta ke­lio trau­ma. Kiek lai­ko puo­lė­jai teks pra­leis­ti be krep­ši­nio, paaiš­kės ar­ti­miau­siu me­tu po iš­sa­mių ty­ri­mų.

Nei sy­kio ne­lei­du­sios var­žo­vėms pir­mau­ti, "Šiau­lių" krep­ši­nin­kės iš kar­to paė­mė ini­cia­ty­vą į sa­vo ran­kas ir dar pir­ma­ja­me kė­li­nu­ke su­si­kro­vė dvi­ženk­lę per­sva­rą, o ant­ro­jo ket­vir­čio pra­džio­je pir­ma­vo 24:9. Ta­čiau pa­ne­vė­žie­tės su­žai­dė sėk­min­gą at­kar­pą, per ku­rią be at­sa­ko pel­nė 7 taš­kus.

Šiau­lie­tėms iki per­trau­kos at­kū­rus tu­rė­tą pra­na­šu­mą, ant­ro­je ma­čo pu­sė­je vy­ko ly­gi ko­va. Vieš­nios dar­syk spur­ta­vo per pa­sku­ti­nes 10 mi­nu­čių, kai su­rin­ko 14 "sau­sų" taš­kų (67:41) ir iš­spren­dė vi­sus rung­ty­nių klau­si­mus.

"Šiau­liams" Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė pel­nė 15 taš­kų (8 akt. kam.), Va­le­ri­ja Ja­kov­le­va – 12 (9 akt. kam.), An­na La­po – 10, Do­mi­ny­ka Pa­liu­ly­tė ir Man­ta Ur­bo­nai­tė (21 naud. ba­las) – po 8.

Rung­ty­nės Lat­vi­jo­je bu­vo penk­to­sios pa­si­ruo­ši­mo cik­le. Ja­me abu sy­kius įveik­ta BK "Jelgava/BJSS", nu­si­leis­ta Lie­tu­vos čem­pio­nėms Kau­no "Ais­tėms-LSMU" 71:42, bei du kar­tus nu­ga­lė­tas "Naf­tė­nas-R. Sar­gū­no SG-KKSC".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.