"Šiaulių" moterų komandoje – antroji amerikietė

kla­ho­man.com nuo­tr.
Prie "Šiau­lių" eki­pos pri­si­jun­gė 188 cm ūgio 22 me­tų kraš­to puo­lė­ja ame­ri­kie­tė La­Tas­hia Jo­nes.
Per­ga­lių są­skai­tą at­si­da­riu­si "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da stip­ri­na prie­ki­nę li­ni­ją. Prie eki­pos pri­si­jun­gė 188 cm ūgio kraš­to puo­lė­ja ame­ri­kie­tė La­Tas­hia Jo­nes.

22 me­tų krep­ši­nin­kė, ga­lin­ti rung­ty­niau­ti ir vi­du­rio puo­lė­jos po­zi­ci­jo­je, bai­gė Ok­la­ho­ma Sta­te uni­ver­si­te­tą, ku­rio ko­man­do­je žai­dė pa­jė­giau­sio NCAA ly­go­je I di­vi­zio­no Big 12 kon­fe­ren­ci­jos var­žy­bo­se. Tris se­zo­nus, žai­džiant L. Jo­nes, uni­ver­si­te­to ko­man­dai pa­vy­ko pa­tek­ti į at­krin­ta­mą­sias NCAA var­žy­bas, bet į "Sweet 16" eta­pą pra­si­brau­ti ne­su­ge­bė­ta.

Pas­ku­ti­niais stu­di­jų me­tais L. Jo­nes rung­ty­nes daž­niau­siai pra­dė­da­vo star­to pen­ke­te ir, vi­du­ti­niš­kai aikš­tė­je pra­leis­da­ma po 25 mi­nu­tes, rin­ko po 4,8 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 7,6 ka­muo­lio per rung­ty­nes.

"Šiau­liai" bus pir­ma le­gio­nie­rės iš JAV kar­je­ros sto­te­le Eu­ro­po­je. Grei­čiau ap­si­pras­ti ko­man­do­je pa­dės jos tau­tie­tė Al­lie Green, į Lie­tu­vą at­vy­ku­si praė­ju­sią sa­vai­tę.

"Ieš­ko­jo­me pa­stip­ri­ni­mo ten, kur šiuo me­tu nu­si­lei­džia­me ki­toms ko­man­doms. La­Tas­hia yra jau­na, kai­ria­ran­kė prie­ki­nės li­ni­jos krep­ši­nin­kė, ge­rai ko­vo­jan­ti dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių, ga­li pa­tai­ky­ti iš to­li. Mums la­biau­siai trūks­ta jė­gos po krep­šiais, ypač gy­ny­bo­je, to­dėl ti­ki­mės, kad šią spra­gą nau­jo­ji žai­dė­ja už­pil­dys", – apie ame­ri­kie­tę sa­kė klu­bo di­rek­to­rius Min­dau­gas Stan­ke­vi­čius.

L. Jo­nes ne­tu­rė­jo lai­ko ap­šil­ti ko­jų nau­jo­je ko­man­do­je ir pra­ktiš­kai be tre­ni­ruo­čių sto­jo į pir­mą­jį mū­šį. Sek­ma­die­nį "Šiau­lių" mer­gi­nos Lat­vi­jo­je su­si­ti­ko su "Liepaja/LSSS" ko­man­da Bal­ti­jos čem­pio­na­te ir nu­si­lei­do šei­mi­nin­kėms 73:117.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.