"Šiaulių" moterų komanda iškovojo pergalę

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Drau­giš­kų rung­ty­nių cik­lo star­te "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­da nu­ga­lė­jo vieš­nias iš Lat­vi­jos.
Ar­tė­jan­čiam Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos se­zo­nui be­si­ruo­šian­ti "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­da per­ga­lin­gai pra­dė­jo drau­giš­kų rung­ty­nių cik­lą. Šiau­lie­tės sa­vo aikš­tė­je ne­pa­li­ko di­des­nių šan­sų Lat­vi­jos pa­jė­giau­sio­je ly­go­je rung­ty­niau­jan­čiai BK "Jelgavai/BJSS" – 73:46 (15:6, 24:7, 17:9, 17:24).

Nė sy­kio ne­pir­ma­vu­sios lat­vės ak­ty­viau prie­ši­no­si tik pir­ma­ja­me kė­li­nu­ke, kol "Šiau­lių" krep­ši­nin­kių me­ti­mai skrie­jo pro ša­lį. Net­ru­kus aukš­tą žai­di­mo tem­pą var­žo­vėms pa­siū­liu­sios šei­mi­nin­kės jau pir­ma­vo dvi­ženk­le per­sva­ra – 13:3.

Ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je skir­tu­mas spar­čiai au­go. Jo vi­du­ry­je šiau­lie­tės su­žai­dė pui­kią at­kar­pą, per ku­rią be at­sa­ko su­rin­ko net 18 taš­kų (39:11). Nuo dar di­des­nių ne­ma­lo­nu­mų Jel­ga­vos mies­to at­sto­ves gel­bė­jo ge­ra ko­va po var­žo­vių krep­šiu. Jų lat­vės su­grie­bė net 14, o tai ne­pras­ly­do pro "Šiau­lių" ko­man­dos tre­ne­rio Ro­mual­do Pet­ro­nio akis, to­dėl per­trau­kos me­tu jo va­do­vau­ja­mos mer­gi­nos su­si­lau­kė griež­tes­nių stra­te­go pa­sta­bų apie ko­vą dėl at­šo­ku­sių ka­muo­lių.

Tre­ne­rio žo­džius šiau­lie­tės iš­gir­do – per ki­tus du kė­li­nius var­žo­vėms po sa­vo krep­šiu leis­ta su­grieb­ti vos 5 ka­muo­lius. Tuo tar­pu di­des­nio pa­si­prie­ši­ni­mo iš "Jelgava/BJSS" ne­su­lauk­ta. Tre­čia­ja­me ket­vir­ty­je "Šiau­lių" ko­man­dos pra­na­šu­mas pa­sie­kė 35 taš­kų ri­bą – 55:20, o iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus žais­ti 5 mi­nu­tes, šiau­lie­tės pir­ma­vo re­kor­di­ne 44 taš­kų per­sva­ra (68:24).

Šiek tiek dau­giau lais­vės vieš­nios ga­vo tik dvi­ko­vos pa­bai­go­je šiau­lie­tėms at­si­pa­lai­da­vus, kai su­ren­gė ne­di­de­lį spur­tą ir su­ma­ži­no di­džiu­lį taš­kų de­fi­ci­tą.

"Šiau­liams" A. La­po pel­nė 14 taš­kų, U. Bu­kaus­kai­tė (6 atk. ka­muo­liai) ir I. Šer­py­ty­tė – po 11, K. Be­re­ny­tė – 9, A. Suš­čik (7 atk. ka­muo­liai, 6 rez. per­da­vi­mai), D. Pa­liu­ly­tė (7 atk. ka­muo­liai, 5 rez. per­da­vi­mai) ir R. Au­gus­ti­nai­tė – po 8.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.